DSpace@Bartin

Browsing by Author "0000-0002-3924-7081"

Browsing by Author "0000-0002-3924-7081"

Sort by: Order: Results:

 • Hizmetli, Mustafa (Türk Göç Konferansı, 2016)
  Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretten sonra orada kurduğu İslam devleti Dört halife döneminden sonra Emeviler hanedanının idaresine geçmişti. Emevilere karşı başlayan hoşnutsuzluğu yönetme başarısını gösteren Hz. Muhammed’in ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Bilim, kültür ve Spor Kongresi, 2018)
  Başta Sasaniler, Romalılar, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kişiliği, bilgisi ve marifetleriyle hükümdarları eğlendiren ve onlara arkadaşlık eden kişiler bulunmuştur. Nedim denilen bu kişiler sohbet ve işret meclislerinde ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Son dönem tarih araştırmalarında kadınlar hakkında yapılan çalışmalara ve toplumda bu tür eserlere yönelik artan bir ilgiden söz etmek mümkündür. Abbasiler dönemi bütün İslam tarihi içerisinde kadının rolü, siyasi katılımı, ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
  Bir değer ve dönüşüm aracı olan paranın İslam devlet geleneğinde gelişme ve olgunlaşma devrini oluşturan Abbasiler dönemindeki gelişim seyri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Abbasiler döneminde para başlığı altında ...
 • Hizmetli, Mustafa (Journal of History Culture and Art Research, 2017)
  Abbasiler döneminde hisbe teşkilatının görev alanı genişlemiş, pazar sorumlusu yerine muhtesip kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Abbasilerin II. Halifesi Ebû Cafer el-Mansûr ve oğlu el-Mehdî-Billah dönemlerinde muhtesib ...
 • Hizmetli, Mustafa (Turkish Studies, 2016)
  İslam’ın VII. Yüzyılda tarih sahnesine çıkışından itibaren Müslümanlar Bizanslılarla dini, siyasi, askeri ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar ve bu ilişkiler araştırmacıların da ilgisi çekmiştir. Hz. Peygamber, Dört ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Abbasîlerin kontrol ettikleri coğrafi alanîn büyüklüğü ve sahip olduklarî stratejik konum ülkelerinde gerçekleşenulusal, bölgesel veya transit ticaret hacminin büyüklüğühakkînda yeterli bir ikir vermektedir. Abbasî ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Bu çalışma belli başlı Abbâsi sarayları, mimari özellikleri,bu sarayların sakinleri, çalışanları ve buralarda yaşanan hayathakkında ana hatlarıyla bir tasvir yapmayı hedeflemektedir. Saray kavramının tanımı ve Emevi Dönemi ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Emeviler döneminde sarayda tıp, astronomi-astroloji, kimya konularında başlatılan tercüme faaliyetinin gerek konu gerekse miktar olarak kökleşip yaygınlaşabilmesi için Abbasi devletinin kurulmasını beklemek gerekmiştir. ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  İslam dünyasının tarım el kitapları (Kitâbü’l-Filâha) ile tanışması tercüme faaliyetleri sırasında gerçekleşmiştir. Demokritos’un Kitâbü’l-Filâha’sı, Apsyrtus’un Kitâbü’l-Filâha’sı, Golinos’un Kitab fi’n-Nebat ve makale ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 2004)
  İslam’ın iyiliği emir, kötülükten Sakındırma ilkesi doğrultusunda genel ahlak ve kamu dıizenini ko- ruma faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz hisbe faaliyeti Endülüs’te fetihle birlikte başlamıştır. Teşkilatın, 1. Abdurrahmân ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2017)
  Arapçada ayyâr “çok gezip dolaşan, zeki, kurnaz, gözü pek ve atılgan kimse” anlamlarına gelmektedir. Olumlu anlamda, daha çok Safevî öncesi meddah hikâyelerinde halk kahramanı olarak geçen ayyâr fanatik bir kişiliğe ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
  İslam medeniyetinin çevre sorununa bakışının Endülüs örneğinde ortaya konulduğu çalışmada önce çevre ile ilgili bazı temel kavramlar tanımlanmaktadır. Daha sonra İslam’ın çevreye ve çevre sorunlarına bakışına değinilmektedir. ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Journal of Science Culture and Sport, 2015)
  Bu çalışmanın amacı İbn Ebu Tahir Tayfûr ve eseri Kitabu Bağdat’ı tanıtmaktır. Kitabu Bağdat, Bağdat için yazılmış ilk eser olması ve müellifin Halife el-Me’mûn döneminin büyük kısmını şahsi gözlemlerine dayalı olarak ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Okulu Yayınları, 2018)
  Çalışmamız bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce tarih kavramının tanımı, anlam sahası, tarihçesi, önemi üzerinde durulmuştur. Ardından tarihin yakın ilişkide bulunduğu ahbâr, eyyâmü’l-Arab, ensâb ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002)
  Batıcılık, Tanzimat'tan sonra aşırı Batılılaşma, XiX. yüzyılda düşünce akımları ve Osmanlı Devleti, Osmanlı bakış açısından hürriyet, Mecelle'nin kaynakları üzerine açıklayıcı notlar, Türkiye'de iletişimin modernleşmesinin ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi, 2002)
  İslam kültür ve medeniyeti konusunda takdire değer gelişmelerden biri de konuyla ilgili çalışmaların Ortadoğu'ya münhasır olmaktan çıkarak yerini daha evrensel bir bakış ve anlayışa bırakmasıdır. Bu önemli anlayış ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, 2016)
  Kudüs, Hz. İbrahim’den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir bölgede yer alması, Hz. Süleyman tarafından inşa ettirilen Beytülmakdis’i içinde barındırması, İsrailoğullarının ve onlara ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu, 2012)
  Bir şehri Osmanlı yapan nedir? Askeri bir harekât sonucu aldığımız şehir hemen bize kendini teslim eder mi? Bir şehirde belirli bir tarzı yansıtan bazı mimarî eserlerin inşa edilmesi, bir takım müesseselerin kurulması o ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
  Bilgi ve kültür aktarımında önemli rolü çeşitli düzeylerdeki okulların üstlendiği günümüzün aksine ortaçağda bu işi öğretmenler ev veya konaklarda yapmaktaydı. Bu dönemdeki bilgi aktarımın kalitesi ve verimliliği birçok ...Search DSpace

Browse

My Account