DSpace@Bartin

Browsing by Author "Hizmetli, Mustafa"

Browsing by Author "Hizmetli, Mustafa"

Sort by: Order: Results:

 • Hizmetli, Mustafa (Türk Göç Konferansı, 2016)
  Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretten sonra orada kurduğu İslam devleti Dört halife döneminden sonra Emeviler hanedanının idaresine geçmişti. Emevilere karşı başlayan hoşnutsuzluğu yönetme başarısını gösteren Hz. Muhammed’in ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Bilim, kültür ve Spor Kongresi, 2018)
  Başta Sasaniler, Romalılar, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kişiliği, bilgisi ve marifetleriyle hükümdarları eğlendiren ve onlara arkadaşlık eden kişiler bulunmuştur. Nedim denilen bu kişiler sohbet ve işret meclislerinde ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Son dönem tarih araştırmalarında kadınlar hakkında yapılan çalışmalara ve toplumda bu tür eserlere yönelik artan bir ilgiden söz etmek mümkündür. Abbasiler dönemi bütün İslam tarihi içerisinde kadının rolü, siyasi katılımı, ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
  Bir değer ve dönüşüm aracı olan paranın İslam devlet geleneğinde gelişme ve olgunlaşma devrini oluşturan Abbasiler dönemindeki gelişim seyri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Abbasiler döneminde para başlığı altında ...
 • Hizmetli, Mustafa (Journal of History Culture and Art Research, 2017)
  Abbasiler döneminde hisbe teşkilatının görev alanı genişlemiş, pazar sorumlusu yerine muhtesip kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Abbasilerin II. Halifesi Ebû Cafer el-Mansûr ve oğlu el-Mehdî-Billah dönemlerinde muhtesib ...
 • Hizmetli, Mustafa (Turkish Studies, 2016)
  İslam’ın VII. Yüzyılda tarih sahnesine çıkışından itibaren Müslümanlar Bizanslılarla dini, siyasi, askeri ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar ve bu ilişkiler araştırmacıların da ilgisi çekmiştir. Hz. Peygamber, Dört ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Abbasîlerin kontrol ettikleri coğrafi alanîn büyüklüğü ve sahip olduklarî stratejik konum ülkelerinde gerçekleşenulusal, bölgesel veya transit ticaret hacminin büyüklüğühakkînda yeterli bir ikir vermektedir. Abbasî ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Bu çalışma belli başlı Abbâsi sarayları, mimari özellikleri,bu sarayların sakinleri, çalışanları ve buralarda yaşanan hayathakkında ana hatlarıyla bir tasvir yapmayı hedeflemektedir. Saray kavramının tanımı ve Emevi Dönemi ...
 • Hizmetli, Mustafa (Derin Tarih Dergisi, 2015)
  Ortaçağ Avrupa’sında neredeyse temizliğin esamisi okunmazken Kurtuba’da dağdan getirilen su, kanallar ve kurşun borular sayesinde şehrin mahalle, bahçe, büyük havuz ve depoları vasıtasıyla evlere kadar ulaştırılmıştı. İşte ...
 • Hizmetli, Mustafa (Bartın Üniversitesi, 2014)
  Pazarlar, geçmişten günümüze değin toplumsal yaşamın önemli bir unsuru olmayı sürdürmektedir. Yerleşme sisteminde farklı kademelerde ortaya çıkan haftalık pazarlar, farklı amaçlara hizmet etmekte; dolayısıyla farklı işlevlere ...
 • Kurt, Berna (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
  Bartın, adını aldığı Bartın Irmağı’nın kenarında kurulmuş bir kenttir. Irmağın ulaşım imkânını kolaylaştırması yerleşim merkezi olarak seçilmesinin temel nedenidir. Bartın, tarihi gelişimi içinde, bulunduğu bölgenin önde ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Emeviler döneminde sarayda tıp, astronomi-astroloji, kimya konularında başlatılan tercüme faaliyetinin gerek konu gerekse miktar olarak kökleşip yaygınlaşabilmesi için Abbasi devletinin kurulmasını beklemek gerekmiştir. ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  İslam dünyasının tarım el kitapları (Kitâbü’l-Filâha) ile tanışması tercüme faaliyetleri sırasında gerçekleşmiştir. Demokritos’un Kitâbü’l-Filâha’sı, Apsyrtus’un Kitâbü’l-Filâha’sı, Golinos’un Kitab fi’n-Nebat ve makale ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 2004)
  İslam’ın iyiliği emir, kötülükten Sakındırma ilkesi doğrultusunda genel ahlak ve kamu dıizenini ko- ruma faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz hisbe faaliyeti Endülüs’te fetihle birlikte başlamıştır. Teşkilatın, 1. Abdurrahmân ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2017)
  Arapçada ayyâr “çok gezip dolaşan, zeki, kurnaz, gözü pek ve atılgan kimse” anlamlarına gelmektedir. Olumlu anlamda, daha çok Safevî öncesi meddah hikâyelerinde halk kahramanı olarak geçen ayyâr fanatik bir kişiliğe ...
 • Hizmetli, Mustafa (İnternational Journal of Science Culture and Sport, 2014)
  One of the topics in Islam which has not been studied deeply and which has started to attract attention lately is bazaars. Therefore, in this research following a short information on the development of bazaars in Muslim ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
  İslam medeniyetinin çevre sorununa bakışının Endülüs örneğinde ortaya konulduğu çalışmada önce çevre ile ilgili bazı temel kavramlar tanımlanmaktadır. Daha sonra İslam’ın çevreye ve çevre sorunlarına bakışına değinilmektedir. ...
 • Hizmetli, Mustafa (Yakın Doğu Üniversitesi, 2015)
  İslâm tarihinde ilk itikâdî ve siyasi ihtilafların baş gösterdiği ve derin kutuplaşmaların meydana geldiği dönem Hz. Ali’nin halifeliğine tesadüf eder. Çünkü o, III. Halife Hz. Osman’ın şehit edilmesi gibi önemli bir olaydan ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Journal of Science Culture and Sport, 2015)
  Bu çalışmanın amacı İbn Ebu Tahir Tayfûr ve eseri Kitabu Bağdat’ı tanıtmaktır. Kitabu Bağdat, Bağdat için yazılmış ilk eser olması ve müellifin Halife el-Me’mûn döneminin büyük kısmını şahsi gözlemlerine dayalı olarak ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Okulu Yayınları, 2018)
  Çalışmamız bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce tarih kavramının tanımı, anlam sahası, tarihçesi, önemi üzerinde durulmuştur. Ardından tarihin yakın ilişkide bulunduğu ahbâr, eyyâmü’l-Arab, ensâb ...Search DSpace

Browse

My Account