DSpace@Bartin

Eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme süreçleri bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ramazan
dc.contributor.author Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.date.accessioned 2019-04-25T11:38:33Z
dc.date.available 2019-04-25T11:38:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1085
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme amaçlı bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarını incelemektir. Eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarını belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Bartın ilinde görev yapmakta olan ve araştırmaya katılımda gönüllü olan eğitim yöneticileridir. Bu bağlamda araştırma; 155 eğitim yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın verileri; kişisel bilgiler formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu form kapsamında eğitim yöneticilerine; cinsiyet, yaş, yöneticilik deneyimi, bilgisayar ve internete sahip olma ve kullanma durumları gibi kişisel bilgilerle ilgili sorular sorulmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma uygulanmıştır. Araştırma sonucunda eğitim yöneticilerinin öğretmenlik deneyimi, eğitim yöneticiliği deneyimi, evde internet bağlantısına sahip olma durumları, mobil internet bağlantısına sahip olma durumları, bilgisayar ve internet kullanma bilgi ve becerileri, hayat boyu öğrenme amaçlı internetten yararlanma durumlarıyla ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda eğitime teknoloji entegrasyonu bağlamında eğitim yöneticilerinin mevcut durumları göz önünde bulundurularak neler yapılabileceği üzerinde durularak çeşitli önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: eğitim yöneticileri, hayat boyu öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojileri, kendi kendine öğrenme en_US
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the educational administrators' utilization of information and communication technologies for lifelong learning. A survey model was used to determine the extent to which educational managers benefit from information and communication technologies in the context of lifelong learning. Participants of the study are those who are working in the Bartin province and volunteer to participate in the research. In this context, 155 education administrators. The dataof this study; personal information form. Within this form developed by the researchers, questions about personal information such as gender, age, managerial experience, possession and use of computers and internets were asked. In the analysis of the data, frequency, percentage, mean and standard deviation were applied from descriptive statistics. As a result of the research, statistics managers about teaching experience, experience of educational administration, possession of internet connection at home, possession of mobile internet connection, knowledge and skills of using computer and internet, utilization of internet for lifelong learning are included. In the context of the integration of education technology in the direction of the findings obtained from the research, various suggestions are given, focusing on what can be done by the education administrators considering the currentsituation. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject eğitim yöneticileri en_US
dc.subject hayat boyu öğrenme en_US
dc.subject bilgi ve iletişim teknolojileri en_US
dc.subject kendi kendine öğrenme en_US
dc.title Eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme süreçleri bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarının incelenmesi en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal 2. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics