DSpace@Bartin

Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışları ile üstbilişsel farkındalık durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ramazan
dc.contributor.author Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.author Yıldız Durak, Hatice
dc.date.accessioned 2019-04-25T12:04:49Z
dc.date.available 2019-04-25T12:04:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1088
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışları ve üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumları ile üstbilişsel farkındalıklarını ortaya koyabilmek, bunlar arasındaki ilişkileri belirlemek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bir üniversitenin öğretmenlik programlarında okuyan ve araştırmaya gönüllülük esasına dayalı olarak katılan 276 öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını oluşturan öğretmen adayları; sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği sınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler. Kişisel Bilgi Formu, Üstbilişsel Farkındalık Envanteri ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin; cinsiyet, bölüm, yaş gibi bazı demografik özellikleriyle ilgili bilgi edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından bir Kişisel Bilgi Formu hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen ölçek puanlarının normallik dağılımı incelenmiştir. Bulgular neticesinde ölçeklerden elde edilen verilerin dağılımın normal olduğu belirlenmiştir (p>.05). Bu sebeple analizde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular; öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumları ile üstbilişsel farkındalıkları arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, problemli internet kullanımı, üstbilişsel farkındalık en_US
dc.description.abstract The purpose of this research is to determine the relationship between the problematic internet use behaviors and metacognitive awareness of the prospective teacher candidates. In the study, relational survey model was used to reveal problematic internet use cases and metacognitive awareness of teacher candidates and to determine the relationship between them. A total of 276 teacher candidates studying at a university's teaching programs and participating in research based on volunteerism form the participants of the research. Candidate teachers who form the participants of the research; social studies teacher education, Turkish teacher education, and primary school mathematics teacher education. Personal Information Form, Metacognitive Awareness Inventory and Problematic Internet Usage Scale were used as data collection tool. University students; a personal information form was prepared by the researchers and applied to the participants in order to obtain information about some demographic characteristics such as gender, department, age. The normality distribution of the scale scores obtained from the participants was examined. As a result of the findings, it was determined that the distributionof the data obtained from the scales is normal (p> .05). For this reason, parametric tests were used in the analysis. Findings obtained without research; suggests that teacher candidates have a negatively moderately significant relationship between problematic internet use and metacognitive awareness. Various suggestions are given in the direction of the findings obtained from theresearch. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject öğretmen adayları en_US
dc.subject problemli internet kullanımı en_US
dc.subject üstbilişsel farkındalık en_US
dc.subject metabiliş en_US
dc.subject bilişötesi en_US
dc.subject internet bağımlılığı en_US
dc.title Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışları ile üstbilişsel farkındalık durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics