DSpace@Bartin

Siber aylaklık davranışları ile kontrol odağı ve bilgisayar kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.author Yılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned 2019-04-25T12:21:16Z
dc.date.available 2019-04-25T12:21:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1089
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin BT sınıflarında işlenen bilgisayar derslerinde göstermiş oldukları siber aylaklık davranışları ile kontrol odağı ve bilgisayar kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma, araştırmacıların bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkilerini değerlendirmelerini sağlayan korelasyonel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını; bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve BT sınıfında verilmekte olan bilgisayar I dersini alan 273 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşları 16-25 aralığında değişmektedir. Araştırmanın verileri; kişisel bilgiler formu, siber aylaklık etkinlikleri ölçeği, kontrol odağı ölçeği ve bilgisayar kaygısı ölçeğinden elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen ölçek puanları normallik testi ile incelenmiştir. Test sonucunda ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır (p>.05). Bu şekilde analizde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular; siber aylaklık etkinlikleri ölçeği ile kontrol odağı ölçeği arasında pozitif yönlü fakat düşük düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ancak siber aylaklık etkinlikleri ölçeği ile bilgisayar kaygısı ölçeği arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, bilgisayar kaygısı ölçeği ile kontrol odağı ölçeği arasında pozitif yönlü ancak düşük düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Çalışma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, siber aylaklık, bilgi ve iletişim teknolojileri, kontrol odağı, bilgisayar kaygısı en_US
dc.description.abstract The aim of this research is to examine the relationship between cyberloafing behaviors, locus of control and computer anxiety of university students. This research was designed as a correlational study that allows researchers to evaluate the relationships and influences between independent and dependent variables. Participants of the study; constitutes 273 university students studying in different departments of a state university and taking computer I courses taught in the IT class. The age of the students varies between 16-25. Data from the study; personal information form, cyberloafing activity scales, locus of control scale and computer anxiety scale. The scale scores obtained from the participants were examined by normality test. As a result of the test, it was found that the data obtained from scales showed normal distribution (p> .05). In this way, parametric tests were used in the analysis. Findings obtained without research; there was a positive but low level of relationship between the scale of cyberloafing activities and the scale of locus of control. However, it is observed that there is no meaningful relation between the scale of cyberloafing activities and the computer anxiety scale. On the other hand, there was a positive but low-level relationship between the computer anxiety scale and the locus of control scale. Various suggestions are given in the direction of the study results en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject üniversite öğrencileri en_US
dc.subject siber aylaklık en_US
dc.subject bilgi ve iletişim teknolojileri en_US
dc.subject kontrol odağı en_US
dc.subject denetim odağı en_US
dc.subject bilgisayar kaygısı en_US
dc.title Siber aylaklık davranışları ile kontrol odağı ve bilgisayar kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal 2. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics