DSpace@Bartin

Öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned 2019-04-26T06:54:38Z
dc.date.available 2019-04-26T06:54:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1095
dc.description.abstract Bilgi ve bilmenin doğasına ilişkin inançlar olarak ifade edilen epistemolojik inançların, öğrencilerin anlama ve öğrenme, bilgi kaynağından yararlanma becerileri üzerinde belirleyici bir role sahip olduğu belirtilmektedir. Günümüzde internetin önemli bir bilgi kaynağı haline gelmesi ve epistemolojik inançların bağlam-duyarlı olmaları nedeniyle araştırmacılar, internet temelli bilgi ve öğrenme ortamları için internete yönelik epistemolojik inançların araştırılmasının önemini vurgulamaktadırlar. İnternete yönelik epistemolojik inanç, bireyin internet ortamındaki bilginin kesinliğine, kaynağına, gerekçelendirilmesine ve yapısına yönelik inançları ile ilgili olup, bu inançların internet temelli bilgi ve öğrenme süreçlerinden yararlanmada önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu inançlar, öğrenme-öğretme süreçlerinde internetten yararlanmada öğrencilerde olduğu kadar, bu süreçleri yapılandıran öğretmenler için de önemlidir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını, Bartın il merkezinde görev yapmakta olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 204 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgiler formu ve internete yönelik epistemolojik inanç ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inanç durumları ortaya konularak, internete yönelik epistemolojik inanç ölçeğinin “kesinlik ve bilginin kaynağı”, “bilginin gerekçelendirilmesi” ve “bilginin yapısı” alt boyutları, araştırma kapsamında ele alınan cinsiyet, mesleki kıdem yılı, yaş, internete erişim imkânı ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarında cinsiyet, yaş ve internete erişim imkânı değişkenleri açısından bir farklılık görülmezken; mesleki kıdem yılı ve günlük internet kullanım süresi açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında ise öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarının orta/net olmayan düzeyde olduğu belirlenmiştir. Alt boyutlar açısından değerlendirildiğinde; kesinlik ve bilginin kaynağı ile bilginin yapısı faktörleri açısından gelişmemiş/olgunlaşmamış (naive), bilginin gerekçelendirilmesi faktörü açısından ise gelişmiş/olgunlaşmış (sophisticated) düzeyde olduğu görülmüştür. en_US
dc.description.abstract Nowadays, internet is an important information source used in formal and informal learning process. Internet-specific epistemological beliefs have an important place in benefiting from this information source properly. Internet-specific epistemological beliefs are related to the accuracy of the information on the internet, its source, its justification, and beliefs towards its structure (Kammerer, Bråten, Gerjets, & Strømsø, 2013; Kılıç Çakmak, Karaoğlan Yılmaz, & Yılmaz, 2015; Strømsø & Bråten, 2010). Also, it is understood that these beliefs have an important place in benefiting from internet-based information and learning procedures. These beliefs are important for students while benefiting from the internet in learning-teaching procedures and also important for teachers structuring these procedures as well (Tsai, Tsai, & Hwang, 2011). When the studies about internet-specific epistemological beliefs are analysed, it could be stated that one of the roles expected from today’s teachers is to be able to guide their students on reaching accurate and relevant information and information sources on the internet, because considering that developing epistemological beliefs is a long process, it is critical that teachers’ role may be important for especially young students (Tu, Shih, & Tsai, 2008). In order to complete this role, it is important that teachers’ internet-specific epistemological beliefs should be developed (Kammerer, Bråten, Gerjets, & Strømsø, 2013; Tsai, Tsai, & Hwang, 2011). That teachers have sophisticated epistemological beliefs couldbe important for both their students and themselves because it could be said that students and today’s teachers benefit from the internet while planning learning-teaching activities, and preparing learning contents and materials as a primary information source. Therefore, it is important to investigate teachers’ internet-specific epistemological beliefs primarily. The purpose of this study is to examine teachers’ internet-specific epistemological beliefs in terms of gender, age, professional years of seniority, internet access opportunity and daily internet using time. The participants of the present study are 204 teachers working in Bartın and taking part in the study voluntarily. The data of the study were gained from the Internet-Specific Epistemological Beliefs Scale and personal information form. In the study, by presenting teachers’ internet-specific epistemological beliefs, the sub-dimensions of the scale of epistemological belief towards internet “Certainty and Source of Knowledge”, “Justification for Knowing”, and “Structure of Knowledge” were analysed in terms of several variables dealt in the study such as gender, age, internet access opportunity, and daily internet use time. As a result of the study, it was seen that there were no differences in teachers’ internet-specific epistemological beliefs in terms of gender, age and internet access opportunity, but it was seen that there were meaningful differences in terms of professional years of seniority and daily internet use time. When analysed overall, it was detected that teachers’ internet-specific epistemological beliefs were in medium/not clear level. When analysed in terms of sub-dimensions, it was seen that they were in naive level in terms of accuracy, information source and information structure; they were in sophisticated level in terms of the factor of justifying information en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Öğretmenler en_US
dc.subject İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç en_US
dc.subject Epistemolojik İnanç en_US
dc.subject kesinlik ve bilginin kaynağı en_US
dc.subject bilginin gerekçelendirilmesi en_US
dc.subject bilginin yapısı en_US
dc.title Öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarının incelenmesi en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal 10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics