DSpace@Bartin

Sınıf ögretmenlerinin süreç temelli yazmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.contributor.author Kadan, Ömer Faruk
dc.date.accessioned 2019-08-09T06:29:22Z
dc.date.available 2019-08-09T06:29:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1756
dc.description.abstract Süreç temelli yazma yaklaşımı, yapılandırmacı öğrenme kuramı anlayışına göre önceden aşamalandırılmış yazma sürecini öğretmenlerin bilişsel desteği ile düzenlemeyi hedeflemektedir. Süreç temelli yazma, öğrencinin yazma sürecini planlama, geliştirme ve düzeltme becerisi kazanmasına yardım etmektedir. Süreç temelli yazma, öğrencinin yazma sürecinin her aşamasına ilişkin bilişsel farkındalık becerisi kazanmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin süreç temelli yazma çalışmalarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise rastgele küme örnekleme yoluyla seçilen 101 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen süreç temelli yazma uygulamalarını değerlendirmeye yönelik 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi anket formu kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması yapılmış, faktör yük değeri %40’in altındaki maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden aritmetik ortalama, standart sapma ve t- testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin süreç temelli yazma konusunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, farklılığın kadın öğretmenler lehine olduğu belirlenmiştir. Süreç temelli yazma konusunda mezun olunan fakülteye göre anlamlı bir farklılık olduğu, farklılığın eğitim fakültesinden mezun olanların lehine olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mesleki kıdem değişkenine göre 1-10 yıl ile 11 yıl ve yukarısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu, farklılığın 11 yıl ve yukarısı lehine olduğu görülmüştür. en_US
dc.description.abstract Process-oriented writing approach aims to arrange the pre-staged writing process with the cognitive support of teachers based on the constructivist learning theory. Process-oriented writing helps the student plan, improve and edit the writing process. Process-oriented writing allows the students to acquire cognitive awareness skills for each stage of the writing process. The purpose of this research was to reveal opinions of the class teachers about process-oriented writing. The population of the research was composed of class teachers working at elementary schools in Bartın city center in 2017-2018 academic year while the sample consisted of 101 class teachers selected via random cluster sampling design. The survey model was employed in the study. A 5-point Likert-type scale which was developed by the researchers and consisted of 20 items was used to evaluate process-oriented writing practices.The validity study of the scale was made and the items with a factor load value less than 40% were removed from the scale. The alpha reliability coefficient of the scale was calculated as .88. Mean, standard deviation and t-test were used for data analysis. As a result of the research, it was found that the class teachers showed a significant difference in process-oriented writing by their genders, and the difference was in favor of the female teachers. It was also revealed that there was a significant difference by the faculties they graduated from in process-oriented writing, and the difference was in favor of the ones graduated from faculty of education. Furthermore, it was found that there was a significant difference between the teachers with 1-10 years of seniority and the ones with 11 years and more of seniority, and the difference was in favor of the latter. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Süreç temelli yazma en_US
dc.subject Sınıf öğretmeni en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject The process-oriented writing en_US
dc.subject Class teachers en_US
dc.subject Education en_US
dc.title Sınıf ögretmenlerinin süreç temelli yazmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative The class teachers’ opinions on process-oriented writing en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi en_US
dc.contributor.department Batın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 13 en_US
dc.identifier.issue 27 en_US
dc.identifier.startpage 559 en_US
dc.identifier.endpage 572 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics