DSpace@Bartin

Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.contributor.author Yılmaz, Ömer Faruk
dc.date.accessioned 2019-08-09T07:01:24Z
dc.date.available 2019-08-09T07:01:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1758
dc.description.abstract Bu araştırmada sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimi hakkındaki görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın evrenini Bartın il merkezinde görev yapan 260 sınıf ve okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemi ise yansız küme örnekleme yöntemiyle seçilen 80 sınıf ve okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Akbaş (2004) tarafından geliştirilen “Değer Öğretiminde Kullanılan Etkinlikler ve Değer Öğretimine İlişkin Görüşler Ölçeği” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin değer öğretimine yönelik görüşlerinin cinsiyete ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, bu farklılığın sınıf öğretmenleri lehine olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin değer öğretimine yönelik genel algı puanlarının x=3,82 olduğu belirlenmiştir. en_US
dc.description.abstract In this research, the opinions of primary school teachers and pre-school teachers on value education were evaluated. The population of the study constitutes 260 primary school teachers and pre-school teachers in the Bartın city center. The sample consists 80 primary school teachers and pre-school teachers, which are chosen by randomly sampling method.Survey modelwas used in the research. It was used data collection tool “Activities used in value education and scale of opinions on value education” developed by Akbaş (2004).In the analysis of datas used frequency, percentage, mean, independent groups t-test and one way anova. As a result of research was found nonsignificant difference according to gender and professional experience views on the value education of teachers.It was found significant primary school teachers’ favor, betweenprimary school teachers and pre-school teachers. It was determined general perception score (x=3.82) opinions of primary school teachers and pre-school teachers on value education. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Değerler eğitimi en_US
dc.subject Sınıf öğretmeni en_US
dc.subject Okul öncesi öğretmeni en_US
dc.subject Öğretmen görüşleri en_US
dc.subject Values education en_US
dc.subject Primary school teachers en_US
dc.subject Pre-school teachers en_US
dc.subject Opinions of teachers en_US
dc.title Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüşleri en_US
dc.title.alternative Opinions of primary school and pre-school teachers about value education en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 6 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 737 en_US
dc.identifier.endpage 748 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics