DSpace@Bartin

Sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamaları

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir Gökkurt, Burçin
dc.contributor.author Bayraktar, Ramazan
dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.date.accessioned 2019-08-09T07:11:06Z
dc.date.available 2019-08-09T07:11:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1759
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamalarını incelemektir. Çalışmada, öğretmenlerin verilen ifadelerdeki kavram yanılgılarının ne olduğu ve bunların altında yatan sebeplere ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bartın ilinde bir ilkokulda ve ortaokulda görev yapan 4 sınıf ve 4 ortaokul matematik öğretmeni olmak üzere toplam 8 öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak altı sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanarak, ses kaydına alınmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, hem sınıf öğretmenlerinin, hem de ortaokul matematik öğretmenlerinin çoğunun kavram yanılgılarının ne olduğunu ve bu yanılgıların nedenlerini ifade etmede zorlandıkları görülmüştür. Özellikle bir sayıyı 10 ile çarpmada yanına sıfır eklenmesi, virgülden sonraki sıfırların etkisinin olmaması gibi pedagojik kaynaklı kavram yanılgılarının nedenini tam olarak açıklayamadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, öğretmenlerin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamalarını geliştirici önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.description.abstract The aim of the study is to examine the explanations of the primaryand middle school mathematics teacher about misconceptions. In this study, the teachers’ opinions were taken about what misconception is and underlying causes of these misconceptions. The study was conducted totally with 8 teachers, 4 primary teachers and 4 middle school mathematics teachers of them working in primary and middle school in Bartın province in the 2015-2016 academic year. In the study, qualitative approach based-case study was used. As data collection tool, interview form consisting 6 questions was used. Having been collected with semi-structured interview technique, the obtained data were taken to the audio record. In the analysis of data, qualitative data analysis techniques were used. As a result of the study, it was seen that the majority of both primary teachers and middle mathematics teachers had difficulty in expressing what misconception is and the reasons for these misconceptions. In particular, it was determined that they could not explain exactly cause of pedagogic based-misconceptions such as 0 adding side-on multiply a number with 10, lack of effect of zero next comma. In light of the obtained results, suggestions which develop instructional explanations about misconceptions of the teachers were made en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Trakya Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kavram yanılgıları en_US
dc.subject Sınıf öğretmenleri en_US
dc.subject Ortaokul matematik öğretmenleri en_US
dc.subject Misconceptions en_US
dc.subject Primary teachers en_US
dc.subject Middle school mathematics teachers en_US
dc.title Sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamaları en_US
dc.title.alternative Explanations of primary and middle school mathematicsteachers on misconceptions en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 7 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 284 en_US
dc.identifier.endpage 305 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics