DSpace@Bartin

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.contributor.author Bayraktar, Ramazan
dc.contributor.author Özdemir Gökkurt, Burçin
dc.date.accessioned 2019-08-09T08:08:52Z
dc.date.available 2019-08-09T08:08:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1760
dc.description.abstract Araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesidir. Araştırma, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sağlık bilim dallarında öğrenim gören 128 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma betimsel nitelikli bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında 34 maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden frekans, yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak manidar bir farklılık olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bilim dalları arasında da istatistiksel olarakmanidar bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik genel tutumlarının pozitif yönde olduğu saptanmıştır. en_US
dc.description.abstract The aim of this research study isto examine the vocational attitudes of pre-service teachers who received pedagogical formation training. The study was conducted with 128 pre-service teachers who were receiving pedagogical formation training and studying at departments of Physical Education, Education of Religion and Ethics, Turkish Language and Literature, and Health Sciences at the Faculty of Education, Bartın University.In this study, a5-point Likert Scale with 34 items was used for data collection. The frequency, percentage, independent groups t-test and one-way ANOVA were applied for the analysis of the data collected. The results of the study indicate that there is not astatistically significant difference between the pre-service teachers’ attitudes towards the profession and the gender variable. Furthermore, it was revealed that there isnot a statistically significant difference among the departments at which pre-service teachers studied. On the other hand, it was found that the general attitudes of the pre-service teachers whoreceived pedagogical formation training towards the profession arepositive (𝑥�̅=4.30). en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Pedagojik formasyon eğitimi en_US
dc.subject Öğretmen adayı en_US
dc.subject Öğretmenlik mesleği en_US
dc.subject Pedagogical formation training en_US
dc.subject Pre-service teachers en_US
dc.subject Teaching profession en_US
dc.title Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi en_US
dc.title.alternative Aninvestigation into vocational attitudes of pre-service teachers whoreceived pedagogical formation training en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 2 en_US
dc.identifier.issue 4 en_US
dc.identifier.startpage 50 en_US
dc.identifier.endpage 58 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics