DSpace@Bartin

İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin veli görüşleri açısından değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.contributor.author Benli, Nurtaç
dc.date.accessioned 2019-08-19T11:36:44Z
dc.date.available 2019-08-19T11:36:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1766
dc.description.abstract Bu araştırmada ilköğretim I. kademede verilen performans görevlerine ilişkin veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılında Hatay il merkezindeki ve merkeze bağlı köylerdeki 37 ilköğretim okulundan 241 öğrenci velisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri anket ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizinden (Anova) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda velilerin performans görevlerini çocuklarının kişisel gelişimleri açısından yararlı buldukları; onların araştırma isteklerini artırdığı, ancak kaynaklara ulaşmada problem yaşadıkları ve verilen görevlerde çocuklarına yardım etme sürecinin oldukça zaman aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda ilköğretim I. kademede performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin veli görüşlerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin veli görüşleri arasında yerleşim yerine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın yerleşim yeri merkez olanlar lehine olduğu saptanmıştır. en_US
dc.description.abstract In this study, it was aimed to identify parents ‘views related to performance tasks given in the first level of elementary school. The research was carried out to get 241 parents’ views in 37 elementary schools in villages and in thecentre of Hatayprovince. Scanning model was used in this research. The data were obtained through questionnaire and semi structured interview. In analyzing data, frequency, percentage, arithmetic mean, t-test and one way ANOVA were used. In the result of the research, it was found out that parents found performance tasks useful in the term of kids’ personal developments; performance tasks increased their research desires, but they said that they had problems in obtaining resources and performance tasks took a long time. In addition to this, it was found out that therewas not a significant difference in parents’ views interms of theireducation level about problems in performance tasks in the first level of elementary school. However, it was foundout that there was asignificant difference in parents’ views in terms of their residence about the problems in performance tasks. It was identified that the difference was in favor of parents living in city centre. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Mustafa Kemal Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İlköğretim en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Elementary school en_US
dc.subject Education en_US
dc.title İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin veli görüşleri açısından değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation performance task given in the first level of elementary school in the aspects of parents’ views en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi en_US
dc.contributor.department Batın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 8 en_US
dc.identifier.issue 18 en_US
dc.identifier.startpage 287 en_US
dc.identifier.endpage 302 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics