DSpace@Bartin

Batı Karadeniz gemi inşa ve entegre sanayii sektör analizi

Show simple item record

dc.contributor.editor Gündoğan, Mete
dc.contributor.editor Karayılmazlar, Selman
dc.contributor.editor Küçükönder, Hande
dc.contributor.editor Apaydın, Fatih
dc.contributor.editor Ceyhan, M. Said
dc.contributor.editor Kırmacı, Volkan
dc.date.accessioned 2016-03-02T10:24:22Z
dc.date.available 2016-03-02T10:24:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Gündoğan, M., Karayılmazlar, S., Küçükönder, H., Apaydın, F., Ceyhan, M. S., Kırmacı, V. (2013). Batı Karadeniz gemi inşa ve entegre sanayii sektör analizi. Bartın: Bartın Üniversitesi Yayınları en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/183
dc.description.tableofcontents ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER .............................................................................................................................. 5 ġEKĠLLER DĠZĠNĠ ....................................................................................................................... 8 TABLOLAR DĠZĠNĠ ................................................................................................................... 13 ÖNSÖZ ........................................................................................................................................ 19 1. DÜNYA ve TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN GENEL DEĞERLENDĠRMESĠ ......................... 21 1.1. Dünya Ekonomisi ............................................................................................................... 21 1.1.1. Küresel Krizin Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri ve Dünyadaki GeliĢimi .................................. 22 1.1.2. Dünya Ekonomisine ĠliĢkin Temel Göstergeler ........................................................... 27 1.1.2.1. Dünyada GSMH ve Ekonomik Büyüme ................................................................ 28 1.1.2.2. Dünyada Enflasyon ................................................................................................ 32 1.1.2.3. Dünyada ĠĢsizlik ..................................................................................................... 33 1.1.2.4. Dünyada Borçlanma ............................................................................................... 34 1.1.2.5. Dünyada Ticaret Hacmi ......................................................................................... 37 1.2. Türkiye Ekonomisi ............................................................................................................. 39 1.2.1. GiriĢ .............................................................................................................................. 39 1.2.2. Ekonomik Büyüme ...................................................................................................... 40 1.3. DıĢ Ticaret Dengesi Durumu ............................................................................................. 43 1.3.1. Ġstihdam-ĠĢsizlik Durumu ............................................................................................ 49 1.3.2. Fiyat Ġstikrarı ................................................................................................................ 52 1.3.3. Borç-Reel Faiz Stoğundaki GeliĢmeler ....................................................................... 53 1.3.4. Kamu Sektörü Mali Dengesi ........................................................................................ 56 2. DÜNYA VE TÜRK DENĠZ TĠCARETĠ ................................................................................. 59 2.1. Dünya Deniz Ticareti ......................................................................................................... 59 2.1.1. Dünya Deniz Ticaretinin GeliĢimi ............................................................................... 59 2.2. Türk Deniz Ticaretinin GeliĢimi ........................................................................................ 64 2.2.1. Dünya – Türk Deniz Ticaret Filosu KarĢılaĢtırması .................................................... 65 2.2.2. Türk Deniz Ticaret Filosunun YaĢ Durumu ................................................................ 68 2.2.3. Türk Deniz Ticaret Filosunun Dünya Filosundaki Yeri .............................................. 68 2.2.4. DıĢ Ticaret Yüklerinin TaĢınmasındaki GeliĢmeler .................................................... 69 3. DÜNYA VE TÜRK GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠĠNĠN GENEL DURUMU ........ 72 3.1. Dünya Gemi ĠnĢa Sanayii .................................................................................................. 72 3.2. Türk Gemi ĠnĢa Sanayii ..................................................................................................... 75 6 4. BATI KARADENĠZ‟DE GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠĠNĠN DURUMU ............... 84 4.1. Batı Karadeniz Gemi ĠnĢa ve Entegre Sanayinin Tarihi GeliĢimi ..................................... 84 4.2. Sektörün Batı Karadeniz‟de Ekonomik ve Sosyal Yapıya Etkisi ...................................... 86 4.3. Batı Karadeniz‟de Gemi ĠnĢa ve Entegre Sanayine Yönelik Üretilen Ürünler.................. 90 4.3.1. AhĢap Gemi ĠnĢaa Sanayinin Durumu ve Analizi (Zonguldak, Karabük, Bartın) ...... 91 4.3.1.1. AhĢap Gemi Yapımında Kullanılan Ağaç Türleri ................................................. 95 4.3.1.2. Ürün ve Ürün ÇeĢitlerinin Ülke Ekonomisine Katkısı .......................................... 96 4.3.1.3. Bartın AhĢap Gemi Sanayinin Mevcut Durumu ve Analizi .................................. 98 4.3.1.4. Zonguldak AhĢap Gemi Sanayinin Mevcut Durumu ve Analizi ......................... 100 4.3.2. Çelik ve Diğer Gemi ĠnĢa Sanayiinin Durumu ve Analizi (Zonguldak, Karabük, Bartın) ............................................................................................................................ 101 4.3.2.1. Ürün ve Ürün ÇeĢitleri ile Ülke Ekonomisine Yıllar Ġtibariyle Katma Değeri ... 102 4.3.2.2. Girdi ÇeĢitleri ve Yoğunluğu ............................................................................... 103 4.3.3. Gemi Yan Sanayii-Gemi Bakım Onarım-Gemi Söküm Sanayiinin Durumu ve Analizi (Zonguldak, Karabük, Bartın) ........................................................................... 103 5. FĠLYOS VADĠSĠ PROJESĠ VE BATI KARADENĠZ GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠĠNE ETKĠLERĠ ............................................................................................... 108 6. GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠĠNĠN ÇEVRE POLĠTĠKALARINA ETKĠLERĠ ..... 111 7. BATI KARADENĠZ BÖLGESĠ GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠĠNĠN SEKTÖR ANALĠZĠ DURUMU ..................................................................................................... 113 7.1. GiriĢ .................................................................................................................................. 113 7.2. ĠĢletmelerin YerleĢim Yerleri ve Özellikleri .................................................................... 117 7.3. Sektörde Kapasite Kullanım Oranı .................................................................................. 117 7.4. ĠĢletmelerin Talep Ġle Ġlgili Beklentileri .......................................................................... 118 7.5. Sektördeki ĠĢletmelerin Ġstihdam Kapasitesi ................................................................... 119 7.6. ĠĢletmelerin Kullandığı Makinaların YaĢı, Temin ġekli ve Teknolojinin Kaynağı ......... 119 7.7. ĠĢletmelerin MüĢteri Tercihlerinin Nedeni ve Fuarlara Katılım Hakkındaki GörüĢleri .. 119 7.8. ĠĢletmelerin Pazarlama Birimi Kriteri .............................................................................. 120 7.9. ĠĢletmelerin Pazarlama Faaliyetleri ve Fiyat Açısından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Hakkındaki GörüĢleri ..................................................................................................... 120 7.10. Sektördeki ĠĢletmelerin Yurt DıĢı Rekabet Gücü Hakkındaki GörüĢleri ....................... 121 7.11. ĠĢletmelerin GeliĢmiĢ ĠĢletme Araçlarını Kullanma ve Ar-Ge Kaynağı Hakkındaki GörüĢleri Kriteri ............................................................................................................. 121 7.12. ĠĢletmelerin Üniversiteler Ġle ĠĢbirliği Hakkındaki GörüĢleri Kriteri ............................ 121 7.13. ĠĢletmelerin Ġlk Yatırım ve Sonraki Yatırım Finansmanları Hakkındaki GörüĢleri Kriteri ............................................................................................................................. 121 7 7.14. ĠĢletmelerin Devlet TeĢviğinden Yararlanmama Nedenleri Hakkındaki GörüĢleri ....... 122 7.15. ĠĢletmelerin Kümelenme Temayülleri ve Potansiyeli .................................................... 122 7.16. ĠĢletmelerin Bürokratik Destek Hakkındaki GörüĢleri Kriteri ....................................... 122 7.17. ĠĢletmelerin Esnek Üretim ve Yabancı Ortak Özendirilmesi Konusundaki GörüĢleri .. 122 8. BATI KARADENĠZ BÖLGESĠ GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠ ANKET UYGULAMASI SONUÇLARI VE DEĞERLENDĠRMESĠ ........................................ 123 9. BATI KARADENĠZ BÖLGESĠNDE YER ALAN ĠġLETMERĠN BENZERLĠK VE FARKLILIK GÖSTEREN ÖZELLĠKLERĠNĠN ANALĠZĠ .......................................... 258 9.1.ĠĢletmelerin Avrupa Birliği Ġle Gümrük Birliği Unsurlarının Benzerlik ve Farklılık Durumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ġle Değerlendirme Sonuçları ............... 258 9.2. ĠĢletmelerin DıĢ Ticaret Durumu ve Fiyat Unsurlarının Benzerlik ve Farklılık Durumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ġle Değerlendirme Sonuçları ............... 260 9.3. ĠĢletmelerin Yatırım Finansmanı, Kredi Kullanımı ve TeĢvik Unsurlarının Benzerlik ve Farklılık Durumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ġle Değerlendirme Sonuçları ........................................................................................................................ 262 9.4.ĠĢletmelerin Genel Yapılarına Ait Unsurların Benzerlik ve Farklılık Durumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ġle Değerlendirme Sonuçları...................................... 265 9.5. ĠĢletmelerin Ġstihdam ve ÇalıĢma Hayatlarına Ait Unsurların Benzerlik ve Farklılık Durumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ġle Değerlendirme Sonuçları ............... 268 9.6. ĠĢletmelerin Tedarikler, SatıĢ ve Pazarlama Unsurlarının Benzerlik ve Farklılık Durumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ġle Değerlendirme Sonuçları ............... 270 9.7.Sektör Analizi Ġle Tespit Edilen ĠĢletmelere Ait Önemli Bulgular ................................... 273 10. BATI KARADENĠZ GEMĠ ĠNġA VE ENTEGRE SANAYĠ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞĠ, SONUÇ VE ÖNERĠLER ......................................................................... 282 10.1. AhĢap Gemi ĠnĢa ............................................................................................................ 283 10.2. Çelik ve Diğer Gemi ĠnĢa .............................................................................................. 285 11. KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 287 EK 1: SEKTÖR ġĠRKETLERĠ VE ÇALIġANLARINA UYGULANAN ANKET SONUÇLARININ ANALĠZĠ ........................................................................................ 292 EK-2: SEKTÖR ġĠRKETLERĠ VE ÇALIġANLARINA UYGULANAN ANKET ................ 459 8 ġEKĠLLER DĠZĠNĠ ġekil 1. 1. Ülke Grupları Ġtibariyle 2011-2013 Yılı Büyüme Oranları (Yüzde) ............................ 30 ġekil 1. 2. Ülke Grupları Ġtibarıyla 2010-2012 Dönemi ĠĢsizlik Oranları (Yüzde) ....................... 34 ġekil 1. 3. OECD Ülkeleri Borç Stokundaki GeliĢmeler ............................................................... 35 ġekil 1. 4. Ġtalya Ġspanya ve Avro Bölgesi Borç Stoku/GSYH (2007=100) .................................. 37 ġekil 1. 5. Dünya Mal ve Hizmet Ticaret Hacmi (%) .................................................................... 38 ġekil 1. 6. Dönemler Ġtibariyle Büyüme Oranları .......................................................................... 42 ġekil 1. 7. Ġhracatın Ana Mal Gruplarına Göre Dağılımı ............................................................... 44 ġekil 1. 8. Ġthalatın Ana Mal Gruplarına Göre Dağılımı ................................................................ 46 ġekil 1. 9. Cari ĠĢlemler Açığı ........................................................................................................ 47 ġekil 1. 10. Toplam Ġstihdam(Bin KiĢi) ......................................................................................... 50 ġekil 1. 11. Türkiye‟de Yıllar Ġtibariyle ĠĢsizlik Oranları(%) ........................................................ 51 ġekil 1. 12. Enflasyon Tahminleri .................................................................................................. 52 ġekil 1. 13. Tüketici Fiyat Endeksindeki GeliĢmeler(%) ............................................................... 53 ġekil 1. 14. Türkiye‟nin Bütçe Açığı ve Borç Stoku ..................................................................... 55 ġekil 1. 15. Toplam DıĢ Borç Stoku/GSYH (Yüzde) .................................................................... 56 ġekil 1. 16. Dönemler Ġtibariyle Türkiye‟nin Bütçe Açığı ............................................................. 57 ġekil 4. 1. Kdz. Ereğli Tersaneleri 2006-2012 Ġhraç Rakamları .................................................. 102 ġekil 5. 1. Filyos Limanı YerleĢim Planı (BAKKA) ................................................................... 108 ġekil 5. 2. Filyos Limanı Hinterlandı (BAKKA) ......................................................................... 109 ġekil 8. 1. ĠĢletmelerin Faaliyet Yeri Grafiği ............................................................................... 124 ġekil 8. 2. ĠĢletmelerin Konumları Grafiği ................................................................................... 125 ġekil 8. 3. ĠĢletmelerin Ġmalat Türleri Grafiği .............................................................................. 128 ġekil 8. 4. ĠĢletmelerin Hukuki Yapıları Grafiği .......................................................................... 134 ġekil 8. 5. ĠĢletmelerin Faaliyet Süreleri Grafiği ......................................................................... 138 ġekil 8. 6. ĠĢletmelerin Sektöre GiriĢ Sebepleri Grafiği ............................................................... 143 ġekil 8. 7. ĠĢletmelerin Denizcilik Sektör DıĢındaki Faaliyetleri Grafiği .................................... 148 ġekil 8. 8. ĠĢletmelerde Üretilen Ürünlerle Grafiği ...................................................................... 149 ġekil 8. 9. ĠĢletmelerin Ġl DıĢında Üretimleri Grafiği .................................................................. 150 ġekil 8. 10. ĠĢletmelerin Son BeĢ Yıldaki SipariĢ Ġptalleri Grafiği .............................................. 151 ġekil 8. 11. ĠĢletmelerin Tam Kapasitede ÇalıĢmama Nedenleri Grafiği .................................... 152 ġekil 8. 12. Dünya Piyasalarına Göre Girdi Fiyatları Grafiği ...................................................... 153 ġekil 8. 13. ĠĢletmelerin Ana Girdi Temini Grafiği ..................................................................... 155 9 ġekil 8. 14. ĠĢletmelerin Son BeĢ Yıldaki Girdi Fiyatları Grafiği ................................................ 156 ġekil 8. 15. ĠĢletmelerin Son BeĢ Yıldaki Ürün Fiyatları Grafiği ................................................ 158 ġekil 8. 16. ĠĢletmelerin Talep Beklentisi Grafiği ........................................................................ 159 ġekil 8. 17. ĠĢletmelere Göre Rekabet Ġçin Gerekli Olan Faaliyet Grafiği .................................. 161 ġekil 8. 18. Enerji Girdisi Konusunda KarĢılaĢılan Sorunlar Grafiği .......................................... 162 ġekil 8. 19. Kümelenme Yeteneği ve Potansiyeli Grafiği ............................................................ 163 ġekil 8. 20. ĠĢletmelerin Ġstihdam Kapasitesi Grafiği .................................................................. 165 ġekil 8. 21. ĠĢletmelerin Kalifiye Personel Bulmakta KarĢılaĢtığı Zorluklar Grafiği .................. 170 ġekil 8. 22. ÇalıĢanların Eğitim Durumu Grafiği ......................................................................... 171 ġekil 8. 23. ÇalıĢanlara Ödenen Brüt Ücret Grafiği ..................................................................... 173 ġekil 8. 24. Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamaları Grafiği .................................................................. 174 ġekil 8. 25. ĠĢletmeden Ayrılan Personelin ÇalıĢma Alanı Grafiği ............................................. 175 ġekil 8. 26. Üretim Miktarını Belirleme Kriterleri Grafiği .......................................................... 176 ġekil 8. 27. Fuarlara Katılım Grafiği ............................................................................................ 177 ġekil 8. 28. Pazarlama Birimi Grafiği .......................................................................................... 178 ġekil 8. 29. Pazarlama Biriminde ÇalıĢan Sayısı Grafiği ............................................................ 179 ġekil 8. 30. Pazarlama Biriminde ÇalıĢanların Eğitim Durumu Grafiği ...................................... 180 ġekil 8. 31. YurtdıĢı Tanıtma Faaliyetleri Grafiği ....................................................................... 181 ġekil 8. 32. Ürünlerin Pazarlanması Grafiği ................................................................................ 182 ġekil 8. 33. Son 5 Yılda Yapılan Ġhracat Faaliyeti Grafiği .......................................................... 183 ġekil 8. 34. Kullanılan TaĢıma Sistemi Grafiği ........................................................................... 184 ġekil 8. 35. Ekonomik DeğiĢkenleri Belirleme Grafiği ............................................................... 185 ġekil 8. 36. MüĢterilerin Tercih Sebebi Grafiği ........................................................................... 186 ġekil 8. 37. ĠĢletmelerin E-Ticaret Faaliyetleri Grafiği ................................................................ 187 ġekil 8. 38. Ürün Fiyatı Belirleme Grafiği ................................................................................... 188 ġekil 8. 39. ĠĢletmenin Pazarlama Faaliyetlerinde Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ..................... 189 ġekil 8. 40. ĠĢletmenin Ürün ÇeĢidi Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ....................... 190 ġekil 8. 41. ĠĢletmenin Ürün Fiyatı Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ........................ 191 ġekil 8. 42. ĠĢletmenin Ürün Kalitesi Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ..................... 192 ġekil 8. 43. ĠĢletmenin SatıĢ Sonrası Hizmetler Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ..... 193 ġekil 8. 44. ĠĢletmenin Organizasyon Yapısı Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ......... 194 ġekil 8. 45. ĠĢletmenin ĠĢgücü Maliyeti Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ................. 195 ġekil 8. 46. ĠĢletmenin Nitelikli ĠĢgücü Bakımından Yurt Ġçi Rekabet Gücü Grafiği ................. 196 10 ġekil 8. 47. ĠĢletmenin Pazarlama Faaliyetlerinde Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ................... 197 ġekil 8. 48. ĠĢletmenin Pazarlama Faaliyetlerinde Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ................... 198 ġekil 8. 49. ĠĢletmenin Ürün Fiyatı Bakımından Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ..................... 199 ġekil 8. 50. ĠĢletmenin Ürün Kalitesi Bakımından Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği .................. 200 ġekil 8. 51. ĠĢletmenin SatıĢ Sonrası Sunulan Hizmetler Bakımından Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ........................................................................................................... 201 ġekil 8. 52. ĠĢletmenin Organizasyon Yapısı Bakımından Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ...... 202 ġekil 8. 53. ĠĢletmenin ĠĢgücü Maliyeti Bakımından Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ............... 203 ġekil 8. 54. ĠĢletmenin Nitelikli ĠĢgücü Bakımından Yurt DıĢı Rekabet Gücü Grafiği ............... 204 ġekil 8. 55. ĠĢletmelerde Kullanılan Makine ve Teçhizatın YaĢ Grafiği ..................................... 205 ġekil 8. 56. ĠĢletmelerde Kullanılan Makine ve Teçhizatın Teknoloji Grafiği ............................ 206 ġekil 8. 57. ĠĢletmelerde Kullanılan Makinelerin Temin Durumu Grafiği .................................. 207 ġekil 8. 58. ĠĢletmelerde Kullanılan Teknolojinin Temin Durumu Grafiği ................................. 208 ġekil 8. 59. ĠĢletmelerde Kullanılan Teknolojik Araçlar Grafiği ................................................. 209 ġekil 8. 60. ĠĢletmelerde Yapılan AraĢtırma Faaliyetleri Grafiği................................................. 210 ġekil 8. 61. ĠĢletmelerin Ar-Ge Desteğinin Alındığı Birim Grafiği ............................................. 211 ġekil 8. 62. ĠĢletmelerin Ar-Ge Harcamaları Grafiği ................................................................... 213 ġekil 8. 63. ĠĢletmelerde Yapılan Yenilik ÇalıĢmaları Grafiği .................................................... 214 ġekil 8. 64. ĠĢletmelerin Üniversitelerle ĠĢbirliği Grafiği ............................................................. 215 ġekil 8. 65. ĠĢletmelerin Üniversitelerle ĠĢbirliği Memnuniyeti Grafiği ...................................... 216 ġekil 8. 66. ĠĢletmelerin Patent BaĢvurusu Grafiği ...................................................................... 217 ġekil 8. 67. ĠĢletmelerin Kalite Kontrol Birimi Grafiği ............................................................... 218 ġekil 8. 68. ĠĢletmelerin Marka veya Marka ÇalıĢması Grafiği ................................................... 219 ġekil 8. 69. ĠĢletmelerin Ġlk Yatırım Finansmanı Grafiği ............................................................ 220 ġekil 8. 70. ĠĢletmelerin sonraki Yatırım Finansmanı Grafiği ..................................................... 221 ġekil 8. 71. ĠĢletmelerin Yabancı Bankalardan Kredileri Grafiği ................................................ 222 ġekil 8. 72. Faaliyet GerçekleĢtirilen Yabancı Sermayeli Ülke Grafiği ...................................... 223 ġekil 8. 73. Kredi Ödemelerinde Zorluk Grafiği ......................................................................... 224 ġekil 8. 74. ĠĢletmelerin Kredi Alma Amacı Grafiği ................................................................... 225 ġekil 8. 75. ĠĢletmelerin Gelecekte Alınması Planlanan Kredi Amacı Grafiği ............................ 226 ġekil 8. 76. Devlet TeĢviki Grafiği .............................................................................................. 227 ġekil 8. 77. ĠĢletmelerin TeĢviklerden Yararlanamaması Grafiği ................................................ 228 ġekil 8. 78. ĠĢletmelerin Avrupa Birliği Teknolojisini Ġzlemeleri Grafiği ................................... 229 ġekil 8. 79. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Ġle Ġlgili Bilgi Seviyesi Grafiği ............ 230 11 ġekil 8. 80. Tüketicinin Korunması Kanun‟unda Sonra ġikâyetler Grafiği ................................. 231 ġekil 8. 81. AB Sanayi Mevzuatından Sonra Mali Açıdan Ġmalat Grafiği .................................. 232 ġekil 8. 82. AB Sanayi Mevzuatına Göre Mamulün ĠĢareti Grafiği ............................................ 234 ġekil 8. 83. ISO 9000 Standart Belgesi Grafiği ........................................................................... 235 ġekil 8. 84. ISO 14000 Çevre Standartları Hakkında Bilgi Seviyesi Grafiği .............................. 236 ġekil 8. 85. Faaliyetler Sonucu Ortaya Çıkan Atık Türleri Grafiği ............................................. 238 ġekil 8. 86. Kullanılan Arıtma Tesisi Grafiği .............................................................................. 239 ġekil 8. 87. ĠĢletmelerin Üretimini Olumsuz Yönde Etkileyen Altyapı Hizmetleri Grafiği ........ 240 ġekil 8. 88. Kooperatif ve Benzeri Yapılanmalara Katılım Grafiği ............................................. 241 ġekil 8. 89. Hammadde Temininde Güçlük Grafiği ..................................................................... 242 ġekil 8. 90. Diğer Bölgelerden Girdi Temin Grafiği .................................................................... 243 ġekil 8. 91. Bürokratik Destek Grafiği ......................................................................................... 244 ġekil 8. 92. Kamu KuruluĢlarından Beklenen Kolaylıklar Grafiği .............................................. 245 ġekil 8. 93. Destek Beklenen Kurumlar Grafiği .......................................................................... 246 ġekil 8. 94. Kurumlardan Beklentilerin GerçekleĢmesi Grafiği .................................................. 247 ġekil 8. 95. Yeni Yatırım Planı Grafiği ........................................................................................ 248 ġekil 8. 96. Yeni Yatırım ġekli Grafiği ........................................................................................ 249 ġekil 8. 97. Faydalanılan KOSGEB ÇalıĢmaları Grafiği ............................................................. 250 ġekil 8. 98. Kayıt DıĢı Üretim Grafiği ......................................................................................... 251 ġekil 8. 99. Ruhsat ve Ġzin ĠĢlemlerinde Mahalli Ġdarelere Yetki Grafiği.................................... 252 ġekil 8. 100. Bölgede YaĢanan Krizin Etkilerini Azaltmak Ġçin Diğer Ürün Ġmalatına Ġzin Grafiği .............................................................................................................. 253 ġekil 8. 101. Yabancı Ortaklıkları Özendirme Grafiği ................................................................ 254 ġekil 8. 102. AB ĠĢ Kanunu ve Güvenliği Mevzuatına ĠliĢkin Yapılan Yenilikler Grafiği ......... 255 ġekil 8. 103. Tersanelere KarĢı Sosyal Tepki Grafiği .................................................................. 256 ġekil 8. 104. GörüĢ ve Öneriler Grafiği ....................................................................................... 257 ġekil 9. 1. DeğiĢken (Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği unsurlarından) Koordinatlarının Ġki Boyutlu Uzayda Gösterimi .................................................................................. 259 ġekil 9. 2. DeğiĢken (ĠĢletmelerin DıĢ Ticaret Durumu ve Fiyat Durumlarını Belirleyen Unsurlar) Koordinatlarının Ġki Boyutlu Uzayda Gösterimi ...................................... 261 ġekil 9. 3. DeğiĢken (ĠĢletmelerin Yatırım Finansmanı, Kredi Kullanımı ve TeĢvik Unsurları) Koordinatlarının Ġki Boyutlu Uzayda Gösterimi ..................................... 264 ġekil 9. 4. DeğiĢken Koordinatların Ġki Boyutlu Uzayda Gösterimi ........................................... 267 ġekil 9. 5. DeğiĢken (ĠĢletmelerin Ġstihdam ve ÇalıĢma Hayatlarına Ait Unsurlar) Koordinatlarının Ġki Boyutlu Uzayda Gösterimi ....................................................... 269 12 ġekil 9. 6. DeğiĢken (ĠĢletmelerin Tedarikler, SatıĢ ve Pazarlama Unsurları) Koordinatlarının Ġki Boyutlu Uzayda Gösterimi ....................................................... 272 ġekil 10. 1. Türkiye Genelindeki 71 Adet Tersanenin Bölgelere Göre Dağılımı ........................ 282 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartofseries Bartın Üniversitesi Yayınları;No: 9
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Gemi sanayii en_US
dc.subject Sektör analizi en_US
dc.subject Batı Karadeniz en_US
dc.title Batı Karadeniz gemi inşa ve entegre sanayii sektör analizi en_US
dc.type book en_US
dc.description.version Sürat Matbaacılık-Kırtasiye Tic. San.Ltd.Şti en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics