DSpace@Bartin

Üniversitede öğrenim gören bocce sporcularının görüşlerine göre sakatlık türleri ve nedenlerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yaşartürk, Fatih
dc.contributor.author Aydın, Burcu
dc.date.accessioned 2019-10-04T06:45:27Z
dc.date.available 2019-10-04T06:45:27Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.date.submitted 2019-02-01
dc.identifier.citation Aydın, B. (2019). Üniversitede öğrenim gören bocce sporcularının görüşlerine göre sakatlık türleri ve nedenlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1887
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır en_US
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören bocce sporcuların görüşleri doğrultusunda bocce sporunda meydana gelen sakatlık türleri ve nedenlerinin incelenmesidir. Sporcuların sakatlıklarına yönelik bilgilerinin detaylı olarak araştırılması amacıyla sporcuların beslenme, sağlık durumlarına ve antrenman süreçlerine yönelik bilgiler de elde edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma genel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmaya 62 erkek ve 71 kadın olmak üzere toplam 133 üniversitede öğrenim gören bocce sporcusu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Veri toplama aracı olarak bocce sporcularının sakatlık türleri ve nedenlerini incelemek amacıyla anket formu oluşturulmuştur. Frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak sporcuların demografik özelliklerine göre sakatlık süreçlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla ki-kare testi uygulanmıştır. Anlamlılık değeri (p<.05) olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bulgularında erkek bocce sporcularının %75’inin, kadınların ise %53’ünün yetersiz ısınma nedeniyle sakatlandığı belirlenmiştir. Veriler incelendiğinde araştırma kapsamında görüşleri alınan ve daha önce sakatlandığını ifade eden sporcuların %60’ı (n=28) yetersiz ısınma nedeniyle sakatlandığını ifade etmektedir. Sporcuların %17,4’ü (n=8) fiziksel yapının uygunsuzluğu, %13’ü (n=6) konsantrasyon eksikliğinden, %8,7'si (n=4) motivasyon bozukluğundan kaynaklı sakatlığa uğradığını belirtmektedir. Sonuç olarak katılımcılar tarafından sakatlanma riskinin temel faktörünün yetersiz ısınma ve fiziksel yapının uygunsuzluğu olduğu ve sporcularının en çok el-el bileği bölgesinde sakatlık yaşadıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla bocce sporuyla ilişkili olarak hem antrenman alanları hem de müsabaka şartlarının düzenlenerek fiziki açıdan sakatlığa neden olacak faktörlerin engellemesi gerekmektedir. Ayrıca sporculara antrenörler tarafından doğru ısınma yöntemlerinin aktarılması sakatlığın oluşmasını engellemede etkili olacağını söyleyebiliriz. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the types and causes of disability occurring in bocce sports according to the opinions of bocce athletes studying at university. Information about athletes nutrition, health status and training processes were also obtained in order to investigate the information about athletes' injuries. In this respect, the research was designed in a general survey model. A total of 62 male and 71 female students participated in the study. As a data collection tool, bocce athletes' questionnaire form was created to investigate the types and causes of disability. Chi-square test was used to determine whether the disability processes showed significant differences according to the demographic characteristics of the athletes by calculating the frequency and percentage values. The significance value was accepted as (p <.05). The findings of the study showed that 75% of male bocce athletes and 53% of females were injured due to insufficient warming. When the data were examined, 60% (n = 28) of the athletes who received their opinions within the scope of the study and who stated that they had been injured previously stated that they were injured due to insufficient warming. 17.4% (n = 8) of the athletes stated that the physical structure was inconvenient, 13% (n = 6) had lack of concentration, and 8.7% (n = 4) suffered from disability due to motivation disorder. As a result, it was determined that the main factor of the risk of injury was the inadequacy of the physical structure and the athletes experienced disability in the hand-wrist region. Therefore, both the training areas and the competition conditions should be regulated in relation to bocce sport and the factors causing physical disability should be prevented. In addition, it can be said that transferring the correct warming methods to the athletes by coaches will be effective in preventing the formation of disability. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Bocce en_US
dc.subject Sakatlık türleri en_US
dc.subject Spor sakatlanmaları en_US
dc.subject Sport en_US
dc.subject Bocca en_US
dc.subject Types of disability en_US
dc.subject Sports injuries en_US
dc.title Üniversitede öğrenim gören bocce sporcularının görüşlerine göre sakatlık türleri ve nedenlerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative Investigation of the causes of bocce sports injury according to the views of the students of physical education and sports school en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Ana Bilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics