DSpace@Bartin

Ekonomik gelişme sürecini etkileyen beşeri sermayede eğitimin rolü: Bartın ili örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arslan, Ramazan
dc.contributor.author Akman, Hacer
dc.date.accessioned 2019-11-14T06:59:43Z
dc.date.available 2019-11-14T06:59:43Z
dc.date.issued 2019-09-03
dc.date.submitted 2019-09-03
dc.identifier.citation Akman, H. (2019). Ekonomik gelişme sürecini etkileyen beşeri sermayede eğitimin rolü: Bartın ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/2004
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Ekonomik gelişme, bir ülkenin imkân ve değerlerinin tümüyle kullanılması sonucu erişilebilecek bir düzeydir. Gelişme, ekonomik büyümeye ek olarak sosyo-kültürel yapının gelişmesi gibi yapısal değişmeleri de içine alan çok boyutlu bir kavramdır. İkinci Dünya Savaşından sonra daha çok ön plana çıkan ekonomik gelişme, iktisatçıların üzerinde durduğu önemli konulardan biri olmuştur. Günümüz dünya ekonomisinde bilgi toplumuna yönelik oluşumlar, ekonomik gelişmede beşeri sermayenin önemini daha da belirginleştirmiştir. Klasik üretim faktörlerine ek olarak beşeri sermayenin öneminin artması ekonomik gelişme ve büyüme politikalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde başarılı olabilmenin temel koşullarından biri, teknolojiyi etkin kullanabilecek eğitimli, bilgili, becerili ve alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücüne yani beşeri sermayeye sahip olmaktır. Beşeri sermayenin ortaya çıkmasında en önemli faktör ise eğitimdir. Bu çalışmanın amacı, beşeri sermayenin ekonomik gelişme sürecindeki rolünü ortaya koymak ve Bartın özelinde mevcut durumu değerlendirmektir. Çalışma yöntemi olarak kaynak taraması ve yüz yüze anket uygulaması tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında katılımcıların eğitim düzeyi ile gelir düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS programına aktarılarak, değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiki testlere tabi tutulmuştur. Anket sonucunda Ki-kare Testi ile yapılan değerlendirmeden elde edilen bulgulara göre eğitim düzeyi ile aylık toplam gelir arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca katılımcıların eğitim ve gelir düzeylerinde meydana gelen değişimin hayat standardını, kişisel gelişimi, sosyal yaşantıyı önemli ölçüde etkilediği, dolayısıyla beşeri sermayede eğitimin önemli bir rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract Economic development is a level that can be achieved by using the total opportunities and values of a country. Development is a multidimensional concept that includes structural changes such as the development of socio-cultural structure in addition to economic growth. The economic development that came to the forefront after the Second World War was one of the important issues that economists focused on. In today's world economy, the formations intended for information society has made the importance of human capital more explicit in economic development. In addition to the classical production factors, the increasing importance of human capital has led to a revision of economic development and growth policies. One of the basic conditions of being successful in transition to information society is to have educated, knowledgeable, skilled and qualified manpower, human capital, who can use technology effectively. The most important factor in the emergence of human capital is education. The aim of this study is to reveal the role of human capital in the economic development process and to evaluate the current situation in Bartın. Source scanning and face-to-face survey were preferred as the study method. Within the scope of the study, the relationship between the educational level and income levels of the participants was examined.The data obtained were transferred to SPSS program and the variables and the relationships between the variables were subjected to statistical tests. As a result of the questionnaire, a statistically significant difference was found between education level and total monthly income according to the findings obtained from the Chi-square test (p <0.05). In addition, it was concluded that the changes in the education and income levels of the participants had a significant impact on the standard of living, personal development and social life, and therefore, education had an important role in human capital. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ekonomik gelişme en_US
dc.subject Beşeri sermaye en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Economic development en_US
dc.subject Human capital en_US
dc.subject Education en_US
dc.title Ekonomik gelişme sürecini etkileyen beşeri sermayede eğitimin rolü: Bartın ili örneği en_US
dc.title.alternative The role of education in human capital affectıng the process of economic development: the case of Bartin en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics