DSpace@Bartin

Yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkılarının değerlendirilmesi (Bartın ili örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ünal, Fatma
dc.contributor.author Çuhadar, Elif
dc.date.accessioned 2017-04-21T07:24:28Z
dc.date.available 2017-04-21T07:24:28Z
dc.date.issued 2017-02-13
dc.date.submitted 2017-02-13
dc.identifier.citation Çuhadar, E. (2017). Yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkılarının değerlendirilmesi (Bartın ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/267
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Bartın ilindeki yerel gazetelerde, okurların yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayan haberlerin belirlenerek okur görüşlerine göre, yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkılarının değerlendirilmesidir. Araştırmada karma araştırma desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel araştırma aşamasında tarama modeli, nitel araştırma aşamasında ise olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın yerel gazeteler ile ilgili evrenini, 2014 yılında Bartın İlinde günlük olarak yayımlanan Bartın Halk, Hergün, Manşet, Pusula ve 74 Haber oluşturmuştur. Bartın İlinde yerel gazete okurları olarak 160 kadın ve 271 erkek ise araştırmanın diğer bir evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda görüşme yapılacak okurların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Bartın İlinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 42 kişi belirlenmiştir. Nicel verilerin toplanabilmesi için kişisel Bilgi Formu ile birlikte araştırmanın amaçları doğrultusunda araştırmacı tarafından "yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkısına yönelik anket" hazırlanmıştır. Nitel verilerin toplanabilmesi için ise Yerel gazetelerin, yaşam boyu öğrenmeye katkısına yönelik okur görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Anket yoluyla toplanan nicel verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmış ve analiz için SPSS 20.0 yazılımı kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bartın İlindeki günlük yerel gazetelerde sağlık, eğitim, sosyo-kültürel, çevre, iş gücü piyasası ve istihdam haberlerinin yayımlanma sıklığı içerik analizi teknikleri içerisinde yer alan frekans analizi yöntemiyle taranmıştır. Verilerin analizi bölümünde yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkısına ilişkin okurların görüşlerinin bulunmasına yönelik değişkenler arasında oluşabilecek farklılıkların tespit edilebilmesi için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Hangi guruplar arasında anlamlı fark olduğunu belirlemek amacıyla ise Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır Cinsiyet, eğitim durumu, unvan ve çalışılan kurum, yel gazeeyi okuma sıklığı ve süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırmada yerel gazetelerin kısıtlı imkânlarla ve çok yeterli olmayan eğitim, sağlık, çevre, sosyo-kültürel yaşam, istihdam ve işgücü haberleri noktasında dahi olsa kamu kurumlarına ve çalışanlarına ulaşabilmesi sayesinde okurlarının yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayabildiği sonucuna varılmıştır. en_US
dc.description.abstract The aim of this research is to evaluate the contributions of local newspapers to life-long learning according to the opinions of readers in the local newspapers in Bartin province, which determine the news contributing to life-long learning of the readers. Converging parallel design was used in the research of the mixed research design. The population of the research consists of the newspapers which has created the journal of daily published local newspapers in Bartin in 2014 that are Bartın Halk, Hergün, Manşet, Pusula ve 74 Haber. In Bartın province, 160 women and 271 men as local newspaper readers formed are the other population of the research. In the qualitative dimension of the study, the criteria sampling method was used for the purpose of determining the interviewees to be interviewed. In this context, 42 people working in public institutions and organizations in Bartın Province were identified. In order to be able to collect quantitative data, the researcher prepared a "questionnaire on the contribution of local newspapers to life-long learning" for the purpose of the research together with the personal information form. In order to collect qualitative data, a semi-structured interview form was prepared by the researcher in order to determine the readers' opinions on the contribution of local newspapers to life-long learning. Descriptive statistics were used in the analysis of the quantitative data collected by the questionnaire and SPSS 20.0 software was used for the analysis. In the qualitative part of the study, the data obtained from the interviews were analyzed by content analysis method. The frequency of publication of health, education, socio-cultural, environment, labor market and employment news in daily local newspapers in Bartın province was screened by frequency analysis method included in content analysis techniques.In the analysis of data, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were conducted in order to determine the differences that might arise between the variables for the opinion of readers about the contributions of local newspapers to life-long learning. Bonferroni correction was applied to determine the difference between the groups. Significant differences were found according to gender, education status, title and institution studied, reading frequency and duration of local newspaper. The research has resulted in the fact that local newspapers can contribute to the lifelong learning of their readers by means of limited opportunities and access to public institutions and their employees, even at the point of inadequate education, health, environment, socio-cultural life, employment and labor news. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess en_US
dc.subject Yaşam boyu öğrenme en_US
dc.subject Yerel gazete en_US
dc.subject Lifelong learning en_US
dc.subject Local newspaper en_US
dc.title Yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkılarının değerlendirilmesi (Bartın ili örneği) en_US
dc.title.alternative Evaluation of contribution of local journalists to lifelong learning(Example of Bartın province) en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics