DSpace@Bartin

12-14 yaş erkek öğrencilerin benlik saygı düzeylerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soslu, Recep
dc.contributor.author Cengiz, Caner
dc.date.accessioned 2018-01-30T11:08:49Z
dc.date.available 2018-01-30T11:08:49Z
dc.date.issued 2017-12-29
dc.date.submitted 2017-12-29
dc.identifier.citation Cengiz, C. (2017). 12-14 yaş erkek öğrencilerin benlik saygı düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/358
dc.description Tez, yazarı tarafından 29.12.2020 tarihine kadar erişime kısıtlanmıştır. en_US
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, 12-14 yaş aralığındaki erkek öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmaya 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde toplamda 701 erkek öğrencinin katıldığı ve yaş aralıklarının 12–14 olduğu gözlemlenmiştir. Basit yansız örneklem yöntemi ile seçilen okullardan yaş ortalaması X yaş=12.78±0.80 olan katılımcılara Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg’s Self Esteem Scale) ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu olmak üzere 2 farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılımları göz önünde bulundurularak, bağımsız örneklemlerde t-testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon testi uygulanmış, anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıştır. Araştırma bulgularında katılımcılar arasında en yüksek benlik saygısı düzeyi 14 yaş olarak tespit edilmiş fakat diğer yaşlara göre istatistiksel olarak herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Ayrıca anneleri çalışmıyor olan öğrencilerin, anneleri çalışanlara göre daha yüksek benlik saygısı düzeyleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır [T(699)= 2.096; p<0.05]. Erkek öğrencilerin akademik not ortalamaları incelendiğinde, benlik saygı düzeyleri ile pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r= .158; p<0.05). Bu bulgu göstermektedir ki, not ortalamaları azaldıkça, benlik saygı düzeyleri yükselmektedir. Son olarak ulusal düzeyde sportif karşılaşmalarda başarılı olma durumlarına göre benlik saygısı düzeyi puan ortalamaları ile ilgili olarak negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r= -.079; p<0.05). Bu bulgu göstermektedir ki, başarılı olma sayıları arttıkça, benlik saygı düzeyleri de yükselmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle ergenlik dönemindeki erkek öğrencilerin spor faaliyetlerine kontrollü olarak daha fazla katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda eğitim öğretim sürecindeki öğretmen ve antrenörlerinin de bilinçlendirilmesi önem teşkil etmektedir. Ayrıca öğrencilerin ebeveyn bağlanma ve anne ile olan iletişimlerinin desteklenmesi benlik saygı gelişimine önemli ölçüde etki ettiği söylenebilmektedir. en_US
dc.description.abstract The aim of the interview is to determine the levels of self-esteem of male students aged 12-14 years. It was observed that a total of 701 male students participated in the study during the academic year of 2016-2017 and the age ranges were 12-14. Rosenberg's Self Esteem Scale and the personal information form prepared by the researcher were used for the data collection. The data were collected by the simple unbiased sampling method and the age average of the students selected was Xyaş=12.78±0.80. Taking the normal distributions of data into consideration, T-Test and Pearson Moment Product correlation test were applied to independent samples and the significance level was taken as 0.05. Among the participants, the highest self-esteem level was found to be 14 years old, but no statistically significant difference was found according to other ages. Also, it was concluded that the students whose mothers did not work had higher levels of self-esteem than their mothers [T(699)= 2.096; p<0.05]. When male students' academic grade averages were examined, there was a low positive correlation with self-esteem levels (r = .158; p <0.05). This finding suggests that as grades decrease, self-esteem levels rise. Finally, there was a low negative correlation (r= -.079, p<0.05) with respect to the average score of selfesteem level according to the successfulness in sporting competitions at national level. This finding suggests that as the number of successes increases, self-esteem levels also raise. According to the results of the research, it is important to ensure more participation of male students, especially during adolescence, in control of sports activities, and at the same time raise awareness of the teachers and coaches in the educational process. Furthermore, it can be argued that the support of students' parental attachment and communication with the mother has a significant effect on the development of self-esteem. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Kişisel gelişim en_US
dc.subject Benlik gelişimi en_US
dc.subject Sport en_US
dc.subject Personal development en_US
dc.subject Self development en_US
dc.title 12-14 yaş erkek öğrencilerin benlik saygı düzeylerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative Investigation of self-esteem levels of 12-14 age group male students en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics