DSpace@Bartin

Öğretmenlerin eğitim felsefeleri eğilimi ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semerci, Nuriye
dc.contributor.author Ağdacı, Gülsüm
dc.date.accessioned 2018-02-28T08:19:54Z
dc.date.available 2018-02-28T08:19:54Z
dc.date.issued 2018-01-29
dc.date.submitted 2018-01-29
dc.identifier.citation Ağdacı, G. (2018). Öğretmenlerin eğitim felsefeleri eğilimi ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/417
dc.description.abstract insanları diğer canlılardan ayıran düşünme aktivitesi, ilk insandan beri var olan ve öneminin zamanla farkına varılan bir husustur. düşünmenin öneminden hareketle bu konu üzerinde çalışmalar yapılmış ve düşünme şekilleri olarak tabir edilebilecek farklı düşünme modelleri üzerinde durulmuştur. Bu düşünme modelleri içinde üzerinde en fazla durulanlardan biri eleştirel düşünmedir. Eleştirel düşünme; bireyin problem durumları karşısında çok boyutlu düşünmesini ifade etmektedir. bu çok boyutlu düşünme hususu hakkında yapılan araştırmalar bunun her bireyde farklı seviyelerde olduğunu ortaya koymakla beraber öğretilebilecek bir davranış olduğu sonucunu da ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada öğretmenlerin eğitim felsefesi eğilimleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu incelemenin temel hedefleri arasında eğitim felsefesine olan eğilimin eleştirel düşünme becerilerini ne derecede etkilediği ve bu etkinin yönünü tespit etme hususu sayılabilir. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bartın ilinde görev yapan 1953 öğretmen, örneklemi ise ulaşılabilen 440 öğretmen oluşturmaktadır. öğretmen seçiminde uygun örnekleme modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında "eleştirel düşünme ölçeği" ve "eğitim-öğretim felsefelerini belirleme ölçeği"nden yararlanılmıştır. Uygulama sonucu elde edilen veriler spss paket programı ile çözümlenmiş ve t-testi, anova, aritmetik ortalama, standart sapma, mannwhitney u, regresyon ve korelasyon testleri ile bulgular elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretmenler hangi eğitim felsefesini benimserse benimsesin eleştirel düşünme becerilerini destekleyici etki sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract Thinking activity, which distinguishes people from other creatures, is a matter that has existed since the first human beings and has come to be recognized by time. Based on the importance of thinking, studies have been made on this subject and different thinking models which can be described as thinking styles have been emphasized. One of the most ridiculous of these thinking models is critical thinking. Critical thinking; it expresses the multidimensional thinking of the individual in the face of problem situations. Research on this multidimensional thinking has also revealed that it is a behavior that can be taught with revealing that each individual has different levels. In this study, the relationship between teachers' educational philosophy tendencies and critical thinking skills was investigated. The main objectives of this review include the degree to which the tendency to philosophy of education affects critical thinking skills and to determine the direction of this effect. The research was conducted with a relational screening model. The universe of the research is composed of 1953 teachers who worked in the province of Bartın in the academic year of 2015-2016. The sample forms 440 teachers who can be reached. Appropriate sampling model was used in teacher selection The "Critical Thinking Scale" and "Teaching Philosophy Determination Scale" were used to collect data. The data obtained after the application were analyzed with SPSS packet program and t-test, ANOVA, arithmetic mean, standard deviation. Mann Whitney U, regression and correlation tests According to the findings in the research, teachers have reached the conclusion that their education philosophy has helped to enhance their critical thinking skills. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Eğitim felsefesi en_US
dc.subject Eleştirel düşünme en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Educational philosophy en_US
dc.subject Critical thinking en_US
dc.title Öğretmenlerin eğitim felsefeleri eğilimi ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki en_US
dc.title.alternative The relationship between teachers, educational philosophies tendency and critical thinking skills en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics