DSpace@Bartin

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nda okuyan öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kul, Murat
dc.contributor.author Adatepe, Sadık
dc.date.accessioned 2018-05-29T07:09:10Z
dc.date.available 2018-05-29T07:09:10Z
dc.date.issued 2018-04-02
dc.date.submitted 2018-04-02
dc.identifier.citation Adatepe, S. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nda okuyan öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/447
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.
dc.description.abstract Günümüzde, özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik büyük önem kazanmıştır. Bu yüzden, toplumların ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasında için girişimciliğin her bakımdan desteklenmesi, özendirilmesi ve girişimcilik eğitiminin sağlanması gerekmektedir. Üst düzey düşünme becerilerinden biri olan yansıtıcı düşünme bireyin, yeni bilgiyi üretmesine ve alternatif yolları geliştirmesine öncülük edecek bilişsel sorgulama olarak tanımlandığında, yansıtıcı düşünen bireylerle girişimci bireyler arasında birçok açıdan benzer özellik ve beceriler ortaya çıkar. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Bölümü’ndeki öğretmen adaylarıdır. Araştırma nicel bir araştırma olup tarama yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Semerci (2007),“Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve Yılmaz ve Sünbül (2009) ,“Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinde bağımsız grup t-testi, ,tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Scheffe testi, Tukey Testi, Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca, frekans, yüzde, standart sapma ve ortalama gibi betimleyici istatistikler kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 yardımıyla istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri ve girişimcilik özellikleri cinsiyet, sınıf, girişimcilik dersi ve iş deneyimi değişkenlerine göre incelenmiştir. Sonuç olarak, şu sonuçlar elde edilmiştir: Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi alt boyutunda edilen en yüksek puanı “Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim” alt boyutundan aldıkları görülmektedir. Kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre daha çok yansıtıcı düşünme düzeyinde oldukları görülmektedir. Sınıf değişkenine göre ise, “Sürekli ve Amaçlı Düşünme” alt boyutu hariç tüm diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerinin ise “yüksek girişimcilik” düzeyinde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre girişimcilik özelliklerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Sınıf değişkenine göre ise 2 ve 3. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının girişimcilik puanlarında, girişimcilik dersi eğitimi alıp almama durumuna göre anlamlı bir farklılaşmanın meydana gelmediği görülmektedir fakat iş deneyimi değişkeninde, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Pearson Korelasyon Analizi sonucunda ise, girişimcilik ve tüm yansıtıcı düşünme alt boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının yüksek girişimcilik özellikleri taşıyan yansıtıcı düşünme düzeyleri de yüksek bireyler oldukları ifade edilebilir. en_US
dc.description.abstract At the present time ,entrepreneurship has become more and more important ,especially with the move from industrial society to knowledge society. Therefore, entrepreneurship in all aspects should be supported, encouraged and entrepreneurship education must be provided for the development of socio-economic and social environment. When reflective thinking, one of the higher-order thinking skills, is defined as cognitive interrogation that leads to the generation of new knowledge and the development of alternative ways, similar characteristics and skills arise in many respects between reflective thinking individuals and entrepreneurial individuals. This study aims at examining the relationship between the pre-service teachers’ entrepreneurship skills and their reflective thinking levels. The population of the study is the pre-service teachers studying at Bartın University Physical Education and Sports Teaching Department. The study is a quantitative study and is carried out as a review. Semerci (2007),“Reflective Thinking Tendency Scale” and Yılmaz & Sünbül (2009), “Entrepreneurship Scale for University Students” are used as data collection instruments. Independent group t-test, oneway analysis of variance (ANOVA), Scheffe test, Tukey test and Pearson correlation analysis were performed on the data obtained from the study. In addition, descriptive statistics such as frequency, percent, standard deviation, and mean were used. And the data are analysed and interpreted using statistical techniques using SPSS 22.0. Reflective thinking levels and entrepreneurship characteristics of the pre-service teachers are examined based on gender, grade, entrepreneurship course and work experience variables. As a result, the following results were obtained : It is found that the highest score in reflective thinking tendency scale is under “Inquiry-based and effective teaching” subscale. It is seen that female pre-service teachers’ reflective thinking levels is higher compared to male pre-service teachers. In grade variable,there is a significant difference in all other sub-scales except “Continuous and Purpose Thinking” sub-scale.And the entrepreneurship characteristics of the pre-service teachers in the study are found as “high”. There are no significant differences in entrepreneurship characteristics based on gender. It is found that based on grade variable, pre-service teachers in 2. grade and 2.grade have higher entrepreneurship characteristics compared to other departments. And also, it is seen that pre-service teachers’ entrepreneurship scores have no significant difference according to whether they have received entrepreneurship course education. But,in work experience variable, there is a significant difference between the groups. As a result of Pearson Correlation Analysis, it was found that there was a positive and significant relationship between entrepreneurship and all reflective thinking subscales.Based on the findings of the study, it is possible to say that pre-service teachers have high entrepreneurship characteristics and high reflective thinking levels. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Öğretmen adayları en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Girişimcilik en_US
dc.subject Yansıtıcı düşünme en_US
dc.subject Sports en_US
dc.subject Teacher candidates en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Entrepreneurship en_US
dc.subject Reflective thinking en_US
dc.title Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nda okuyan öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative Examining entrepreneurship characteristics and reflective thinking levels of pre - service teachers at physical education and sports school en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics