DSpace@Bartin

Lisede öğrenim gören genç güreşçilerde akut kilo kaybının oluşturduğu fiziksel ve fizyolojik değerlerin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eyuboğlu, Ender
dc.contributor.author Bayer, Muhammet Ali
dc.date.accessioned 2018-11-09T08:30:50Z
dc.date.available 2018-11-09T08:30:50Z
dc.date.issued 2018-08-31
dc.date.submitted 2018-08-31
dc.identifier.citation Bayer, M. A. (2018). Lisede öğrenim gören genç güreşçilerde akut kilo kaybının oluşturduğu fiziksel ve fizyolojik değerlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/478
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, lisede öğrenim gören genç güreşçilerde akut kilo kaybının oluşturduğu fiziksel ve fizyolojik değerlerin karşılaştırılmasıdır. Araştırma 13 kişi deney grubu ve 12 kişi kontrol grubu olmak üzere toplamda 25 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubuna ilk testler uygulandıktan sonra deney grubuna kilo düşme yöntemleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Fakat yöntemin seçimi sporcunun kendisine bırakılarak beş günlük bir sürede vücut ağırlığının yaklaşık % 4’ünü akut olarak kaybetmesi sağlanmıştır. Kontrol grubuna her hangi bir uygulamada bulunulmamıştır. Kontrol ve deney grubuna uygulanan ölçümler aynı şekilde ilk ölçümlerden beş gün sonra tekrar edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Versiyon 23) paket programında Non-Parametrik Bağımlı Eş Örneklem Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Bütün istatistiksel yöntemler için yanılma düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. p<0,05’in altındaki değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir. Deney grubunun Vücut Ağırlığı ölçümü, BKİ (Beden Kitle İndeksi) ölçümü, Rackport 1 Mil Testi ölçümü, İllionis Çeviklik Testi ölçümü, Esneklik ölçümü, Pençe Kuvveti ölçümü Durarak Uzun Atlama ölçümü ve Flamingo ölçümü sonuçları kendi aralarında ön test-son test olarak karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). Kontrol grubunun ise bütün ölçümler grup içinde karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05). Sonuç olarak; bu çalışmada güreşçiler akut ağırlık kaybı yaşadığında performanslarının genel olarak olumsuz yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to compare the physical and physiological values of acute weight loss in young wrestlers who are studying in high school. The research was carried out with a total of 25 people including 13 experimental groups and 12 control groups. After the first tests were applied to the research group, some suggestions were made about weight loss methods for the experimental group. However, the choice of the method was left to the athlete himself and acutely lost about % 4 of his body weight over a period of five days. No control was applied to the control group. Measurements applied to the control and experiment group were also repeated five days after the first measurements. In the statistical analysis of the data, Non-Parametric Dependent Coexistence Sample Wilcoxon Test was used in the SPSS (Version 23) package program. The error level for all statistical methods was accepted as 0.05. Values below p <0.05 were considered significant. Experiment group When we compared the results of Body Weight measurement, BMI (Body Mass Index) measurement, Rackport 1 Mile measure, Illionis Agility Test measure, Flexibility measure, Claw Force measure Stop Long Jump measurement and Flamingo measurement as pre-test and post-test, significant difference was found (P<0,05). In the control group, no statistically significant difference was found when all the measurements were compared within the group (P>0,05). As a result; in this study, it was found that when wrestlers experienced acute weight loss, their performance was generally negatively affected. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Güreş sporu en_US
dc.subject Fiziksel değerler en_US
dc.subject Sporcular en_US
dc.subject Spore en_US
dc.subject Wrestle en_US
dc.subject Physical power en_US
dc.subject Athletes en_US
dc.title Lisede öğrenim gören genç güreşçilerde akut kilo kaybının oluşturduğu fiziksel ve fizyolojik değerlerin incelenmesi en_US
dc.title.alternative Investigation of physical and physiological values of acute weight loss in young wrestlers studying in high school en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics