DSpace@Bartin

Spor tesislerinden yararlanan 15-18 yaş arası öğrencilerin madde bağımlılığından korunma öz yeterliliğinin araştırılması (Keçiören Belediyesi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Türkmen, Mutlu
dc.contributor.author Tunçbilek, Murat
dc.date.accessioned 2018-11-09T08:42:09Z
dc.date.available 2018-11-09T08:42:09Z
dc.date.issued 2018-07-06
dc.date.submitted 2018-07-06
dc.identifier.citation Tunçbilek, M. (2018). Spor tesislerinden yararlanan 15-18 yaş arası öğrencilerin madde bağımlılığından korunma öz yeterliliğinin araştırılması (Keçiören Belediyesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/479
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Keçiören Belediyesinin spor salonlarına giden gençlerin madde bağımlılığından korunma öz yeterlilik seviyelerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde; madde ve madde bağımlılığı üzerinde durulmuş, bu kapsamda bağımlılık tanımı yapılmış, madde kullanımı ve sonuçları araştırılmış ve madde kullanımında risk etkenleri ve koruyucu etkenler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ergenlik ve gençlik döneminde madde kullanımı üzerinde durulmuş, bu amaçla ergenlik dönemi ve gençlik dönemi sorunları incelenmiş, ergenlik ve gençlik döneminde zararlı alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelerin kullanım durumu araştırılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde öz yeterlilik ve ergenlerde öz yeterlilik durumu araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ölçek kullanılmıştır. Ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; demografik bilgi formu ve Eker, Akkuş ve Kapısız (2013) tarafından geliştirilen Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma ÖzYeterlik ölçeğidir (MBÖ). Araştırma IBM SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde öncelikle öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin veriler frekans analizi yöntemiyle gösterilmiştir. Sonrasında öğrencilerin ilgilendikleri spor dalına ilişkin sorulara yönelik verilen cevaplar yine frekans analizi yöntemiyle gösterilmiştir. Daha sonra öğrencilerin MBÖ alt faktörlerinden aldıkları puanlar betimsel analiz yöntemiyle gösterilmiştir. Analizin sonraki kısmında öğrencilerin demografik bilgileri ve ilgilendikleri spor dalı ile ilgili sorulara verdikleri cevapların MBÖ alt faktörlerinden aldıkları puanlara göre farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklem t testi yöntemiyle test edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde yüzme sporu ile ilgilenen öğrencilerin diğer öğrencilere göre madde bağımlılığından korunma özyeterliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to examine the self-efficacy levels of substance dependence of young people going to the gymnasium of Keçiören Municipality according to some variables. In the first part of the study, substance and substance dependence was emphasized, dependence was defined, substance use and its results were investigated and risk factors and preventive factors in substance use were emphasized. In the second part of the study, substance use during adolescence and youth was emphasized. For this purpose, problems of adolescence and youth were examined and harmful habits and use of addictive substances during adolescence and youth were investigated. In the third part of the study self-efficacy and self-efficacy status in adolescents were investigated. Survey was used as data collection tool in the research. Survey was used as data collection tool in the research. The questionnaire consists of two parts. These are the Demographic Information Form and Self-Efficacy Scale for Substance Dependence for Adolescents developed by Eker, Akkuş and Kapısız (2013). The study was analyzed using the IBM SPSS 20 program. In the analysis, the data related to the demographic information of the students are shown by frequency analysis method. Afterwards, the answers given to the questions related to the sports related to the students were shown by frequency analysis again. Later, the scores of the students' subscale scores were shown by means of descriptive analysis. In the next part of the analysis, the students were tested by one way ANOVA and independent sample t-test to determine whether the answers given to the students about demographic information and sports related subjects were different according to the scores they got from the MBO sub-factors. When the results of the research are examined, it is seen that the students who are interested in swimming sports have a higher self-efficacy than the other students. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Spor tesisi en_US
dc.subject Madde bağımlılığı en_US
dc.subject Ergenlik psikolojisi en_US
dc.subject Öz yeterlik en_US
dc.subject Sport en_US
dc.subject Sports facility en_US
dc.subject Drug addiction en_US
dc.subject Psychology of puberty en_US
dc.subject Self-efficacy en_US
dc.title Spor tesislerinden yararlanan 15-18 yaş arası öğrencilerin madde bağımlılığından korunma öz yeterliliğinin araştırılması (Keçiören Belediyesi örneği) en_US
dc.title.alternative Investigation of the self sufficiency of substance dependency protection of 15-18 years old students using sports facilities (keçiören municipality example) en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics