DSpace@Bartin

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi : Bartın Üniversitesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kul, Murat
dc.contributor.author Mülhim, Mustafa Alper
dc.date.accessioned 2018-11-28T06:29:17Z
dc.date.available 2018-11-28T06:29:17Z
dc.date.issued 2018-11-13
dc.date.submitted 2018-11-13
dc.identifier.citation Mülhim, M. A. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi : Bartın Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/494
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Sürekli değişen, gelişen ve yenilenen dünya bireyi sürekli gelişim ve öğrenmeye ihtiyaç duyurmaktadır. Bireyin ancak eğitim ile mümkün olacak olan aktif öğrenme yaşantısı, eğitim kurumları tarafından desteklenmelidir. Günümüzde nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde; öğrencilerin yaşamları boyunca aktif ve sürdürülebilir öğrenme becerilerine sahip, değişen ve gelişen koşulların farkına varan ve yeniliklere karşı açık olmaları etkilidir. Bu yüzden, toplumların akademik ve sosyal alanda kalkınmasında yenilikçiliğin her bakımdan desteklenmesi ve yenilikçi eğitimin sağlanması gerekmektedir. Üniversiteler bireylere bilgi öğreten kurum olmaktan çok, bireysel öğrenme sorumluluğu bilincini oluşturan; öğrenme becerilerini geliştiren ve bu becerilerin yaşam boyu sürdürülebilir nitelikte olmasını sağlayan kurumlar olmalıdır. Bu bağlamda bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerini ortaya çıkarmak ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bazı demografik değişkenlerin öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde etkili olup olmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 783 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma nicel bir araştırma olup, ilişkisel tarama yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu”, Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan 20 maddeden oluşan beşli likert tipli “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” ve Diker-Coşkun ve Demirel (2010) tarafından geliştirilen 27 maddeden oluşan altılı likert tipli “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği (YBÖEÖ)” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinde bağımsız grup t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey Testi, Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca, frekans, yüzde, standart sapma ve ortalama gibi betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 yardımıyla istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan BESYO öğrencilerinin bireysel yenilikçilik puanlarına göre % 56,4’ü yüksek düzeyde yenilikçi, %24,5’i orta düzeyde yenilikçi ve % 19’u düşük düzeyde yenilikçi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca BESYO öğrencileri bireysel yenilikçilik puanlarına göre sırasıyla % 49,6’sı “Sorgulayıcılar”, % 30,4’ü “Öncüler” ve % 12,9’u “Kuşkucular” kategorileri içinde en az ise “Gelenekçiler” (% 3,3) kategorisinde yer almıştır. “Yenilikçiler” kategorisine ise 30 öğrenci (% 3,8) dâhil olmuştur. Katılımcıların BYÖ puan ortalamalarının cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, sınıf, ikamet, lise türü, gelir değişkenlerine göre istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterirken; baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve aktif (lisanslı) spor yapma durumu değişkenlerine göre p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların YBÖEÖ puan ortalamalarının cinsiyet, sınıf, lise türü, gelir ve lisansüstü eğitim (yüksek lisans / doktora) alma isteği durumu değişkenlerine göre istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterirken; öğrenim görülen bölüm, ikamet, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, aktif (lisanslı) spor yapma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların yaş değişkeni ile BYÖ ve YBÖEÖ alt faktörleri arasındaki ilişkiyi göstermek için yapılan korelasyon analizi sonucunda BYÖ’nin (değişime direnç, fikir önderliği, risk alma) alt faktörlerinde ve YBÖEÖ’nin (motivasyon, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk) alt faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Son olarak katılımcıların ölçek puan ortalamalarına göre BYÖ ve YBÖEÖ alt faktörleri arasındaki ilişkiyi göstermek için yapılan korelasyon analizi sonucunda ölçek alt faktörleri arasında ilişkiler bulunmuştur. BESYO öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract The world constantly changing, developing and renewing the individual needs constant improvement and learning. The active learning experience of the individual, which is only possible with education, should be supported by educational institutions. Today, in the training of qualified individuals; it is influential for students to have active and sustainable learning skills throughout their lifetimes, to be aware of changing and evolving conditions and to be open to innovation. It is therefore necessary to support innovation in all aspects and to provide innovative education in the development of societies in academic and social settings. Universities rather than being an institution that teaches information to individuals, it is the consciousness of individual learning responsibility must be institutions that develop learning skills and ensure that these skills are sustainable for life. In this context, in this research, it is aimed to reveal individual innovation levels and lifelong learning tendencies of the students of School of Physical Education and Sports and to examine the relation between them. At the same time, it has been examined whether some demographic variables have an impact on students' individual innovation levels and lifelong learning trends. The study universe of the research; Bartin University School of Physical Education and Sports, 2017-2018 academic year is composed of students studying in the spring semester. The sample of the study consisted of 783 students attending Bartin University School of Physical Education and Sports in the spring term of 2017-2018 academic year. The research was a quantitative study and was conducted by relational screening method. As data collection tool in the study, prepared by the researcher "Personal Information Form" Hurt, Joseph and Cook (1977) developed by Kılıçer and Odabasi (2010) adapted to Turkish five-point likert type with 20 items" Individual Innovation Scale (IIS)" and consisting of 27 items developed by Diker-Coskun and Demirel (2010) "Lifelong Learning Tendency Scale (LLTS)" were used. Independent group t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey test and Pearson correlation analyzes were performed on the data obtained from the study. In addition, descriptive statistics such as frequency, percent, standard deviation and mean were used. The data were analyzed and interpreted using statistical techniques with the help of SPSS 22.0. As a result of the research, According to individual innovation scores, 56.4% were found to be highly innovative, 24.5% moderately innovative and 19% lowly innovative. In addition, according to the individual innovation scores of the Physical Education and Sports College students, 49.6% were "Early Majority", 30.4% were "Early Adopters" and 12.9% were in the "Late Majority" categories; and at least "Laggards" (3.3%). The "Innovators" category included 30 students (3.8%). While there was a statistically significant difference between the IIS mean scores of the participants according to gender, department, class, residence, high school type, income variables; parent education status, mother education status, and active (licensed) sporting status variables. While there was a statistically significant difference between participants' mean scores of LLTS points according to gender, class, high school type, income and post graduate education (master / doctorate) it was observed that there was no significant difference according to the variables of education, residence, father education status, mother education status, active (licensed) sporting status. As a result of the analysis of the correlations made to show the relationship between participants' age variables and IIS and LLTS sub-factors, Statistically significant relationships were found in the sub-factors of IIS (change resistance, opinion leadership, risk taking) and in the sub-factors of LLTS (motivation, learning disability). Finally, correlations between subscales of the scale were found as a result of the correlation analysis performed to show the relationship between subscales of IIS and LLTS according to the scale point averages of the participants. It was concluded that the individual innovation levels of Physical Education and Sports College students affect lifelong learning trends. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Bireysel yenilikçilik en_US
dc.subject Yaşam boyu öğrenme en_US
dc.subject Individual innovation en_US
dc.subject Lifelong learning en_US
dc.title Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi : Bartın Üniversitesi örneği en_US
dc.title.alternative Examination of individual innovation levels and lifelong learning trends of students with physical education and sports high school students: Bartin University example en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics