DSpace@Bartin

Temel atletizm çalışmalarının 12-14 yaş ilköğretim öğrencilerinin fiziksel benlik algılarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bozkuş, Taner
dc.contributor.author Yazıcıoğlu, Hande
dc.date.accessioned 2019-01-22T11:28:23Z
dc.date.available 2019-01-22T11:28:23Z
dc.date.issued 2019-01-03
dc.date.submitted 2019-01-03
dc.identifier.citation Yazıcıoğlu, H. (2018). Temel atletizm çalışmalarının 12-14 yaş ilköğretim öğrencilerinin fiziksel benlik algılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/504
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, temel atletizm çalışmalarının 12-14 yaş ilköğretim öğrencilerinin fiziksel benlik algılarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan ölçümler ve testler yapılmadan önce öğrencilere bilgi verilmiş ve gönüllülük esasına bağlı olarak katılmışlardır. Çalışmanın evrenini 12-14 yaş grubu ilköğretim öğrencileri, örneklemini ise Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Fikret Ünlü Yatılı Bölge Orta Okulunda 12-14 yaş grubu ilköğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın deney grubunu 15 kız, 15 erkek toplam 30 öğrenci, kontrol grubunu 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Fiziksel Benlik Algısı Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Çok Değişkenli ANOVA (MANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre spor yeteneği ön ve son testleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. İncelenen diğer parametreler (fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği, kuvvet, genel fiziksel yeterlik, genel yeterlik, fiziksel benlik algısı ön ve son test sonuçlarında) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Çalışmamızda cinsiyet farklılıklarına göre bulunan sonuçlarda temel atletizm hareketlerine katılan kız öğrencilerin fiziksel kondisyon ve vücut çekiciliği, erkek öğrencilerin spor yeteneği, fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği, kuvvet, genel yeterlik, fiziksel benlik algısı ön ve son test sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Fiziksel aktivite yapan ilköğretim öğrencilerinin fiziksel benlik algısı arasında tutarlı ve birbirini etkileyen bir ilişki olduğu söylenebilir. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to reveal the effect of basic athletics studies on physical self-perceptions of 12-14 year old elementary school students. The population of the study is 12-14 age group primary school students and the sample is composed of 12-14 age group primary school students in Fikret Ünlü Boarding Regional Middle School in Ermenek district of Karaman. The experimental group of the study consisted of 30 female and 15 male students. The control group of the study was; 15 female and 15 male students are composed of 30 students. In this study, physical self-perception inventory was used. Multivariate ANOVA (MANOVA) was used to analyze the data. According to the results of the study, no significant difference was found between pre and post tests of sports ability. A significant difference was found between the other parameters (physical fitness, body attractiveness, strength, general physical competence, general competence, physical self-perception pre- and post-test results). In our study, a significant difference was found between the physical condition and body attractiveness of the female students participating in the basic athletic movements, the sports ability, physical fitness, body attractiveness, strength, general competence, physical self-perception pre- and post-test results. It is revealed that there is a consistent and interrelated relationship between physical self-perception of primary school students engaged in physical activity. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Fiziksel aktivite en_US
dc.subject Atletizm en_US
dc.subject Sport en_US
dc.subject Physical activity en_US
dc.subject Athletics en_US
dc.title Temel atletizm çalışmalarının 12-14 yaş ilköğretim öğrencilerinin fiziksel benlik algılarına etkisi en_US
dc.title.alternative Effect of basic athletics studies on physical self perception of 12-14-year-old primary school students en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics