DSpace@Bartin

Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar branşlarında görev yapan öğretmenlerin boş zaman engellerinin incelenmesi (Sincan ilçesi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Türkmen, Mutlu
dc.contributor.author Özsoy, Oğuzhan
dc.date.accessioned 2019-02-26T06:15:58Z
dc.date.available 2019-02-26T06:15:58Z
dc.date.issued 2018-12-24
dc.date.submitted 2018-12-24
dc.identifier.citation Özsoy, O. (2018). Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar branşlarında görev yapan öğretmenlerin boş zaman engellerinin incelenmesi (Sincan ilçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/512
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Bu araştırma, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan öğretmenlerin rekreasyonel aktivitelere katılımını engelleyen boş zaman engellerinin tespit edilmesi ve bu engellerin çeşitli demografik özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediğini belirlemek maksadıyla yapılmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırmanın evrenini Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan ortaokul ve lise kademesinde çalışan 85 müzik, 191 beden eğitimi ve 94 görsel sanatlar öğretmenleri olmak üzere toplamda 370 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise beden eğitimi branşından 114, müzik branşından 61 ve görsel sanatlar branşından 63 öğretmen olmak üzere toplam 238 gönüllü katılımcı öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Alexandris ve Carroll (1997) tarafından hazırlanan “Leisure Contraints Questionnaire” ölçeğin, Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından Türkçeleştirilmiş ve daha sonra Gürbüz ve ark (2012) doğrulayıcı faktör analizi ile faktör yapısı tekrardan test edilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-18” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, istatistikî yöntem olarak frekans dağılımları, T-Testi ve One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans) analizleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenleriyle, görsel sanatlar ve müzik öğretmenleri arasında belirtilen alt faktörlerde anlamlı farklılıklar bulunmuş ve bu farklılıkların daha çok tesis ve zaman alt boyutlarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu farklılıkların oluşmasında ise cinsiyet, refah düzeyi, medeni durum ve spor yapma durumlarının belirleyici olduğu belirlenmiştir. en_US
dc.description.abstract This research was conducted to determine the obstacles that interfere with secondary and high school teachers’ attendance of recreational activities and see if these obstacles show alteration according to various demographical specifications. Survey study includes 85 music instructors, 191 physical education instructors and 94 visual arts instructors and in total of 340 teachers. Research sample includes 114 physical education, 61 music and 63 visual arts teachers in total of 238 volunteers. “Leisure Constraints Questionnaire” scale Alexandris and Carroll (1997) which was translated to Turkish by Karaküçük and Gürbüz (2007) and later retested by Gürbüz and Ark (2012) through factor structure and confirmatory factor analyze “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-18’’ (Spare Time Obstacles Scale-18) was used as a data collection tool. Frequency distribution, T-Test and OneWay ANOVA analysis were used as statistical methods in the assessments of research outcomes. When the research results were examined, significant differences were found between P.E ,and Visual Arts, Music teachers in designated sub-factors and the reasons of these significant differences were resulted mostly from “facility and time” sub-dimensions. Gender, level of welfare, marital status and doing exercise were found as determinative in the emergence of the significant differences. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Öğretmenler en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Rekreasyon en_US
dc.subject Spore en_US
dc.subject Teachers en_US
dc.subject Training en_US
dc.subject Recreation en_US
dc.title Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar branşlarında görev yapan öğretmenlerin boş zaman engellerinin incelenmesi (Sincan ilçesi örneği) en_US
dc.title.alternative Examination of spare time obstacles in the participation of teachers in the branches of physical education, music, visual arts in Sincan province example of Sincan district en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics