DSpace@Bartin

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Delice, Tuna Beşen (Turkish Studies, 2019)
  Noktalama işaretleri, sözün yazıya en iyi şekilde aktarılabilmesi için kullanılan önemli araçlardan biridir. Türkiye Türkçesinde kullanılan noktalama işaretleri, Türk Dil Kurumu tarafından kurallara bağlanmış ve kurum ...
 • Aljasimi, Sawash; Tazegül, Erdem (Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-09)
  XIII. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Kitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisân (İbnü Mühennâ Lügati) Cemalüddin İbnü Mühennâ‟ya aittir. Eser üç kısımdan (Farsça, Türkçe ve Moğolca) oluşmaktadır. Araplara yabancı ...
 • Ünüvar, Dursun (Traditional Culture of the Turkic Peoples in the Changing World, 2017-04-17)
  Bu çalışmada Türk dilinin tarihî ve çağdaş lehçelerinde iki vokal arasındaki g/ġ sesinin Tatar ve Başkurt Türkçelerindeki durumu değerlendirilmiştir. Tatar ve Başkurt Türkçelerinde VgV ses grubunun, tıpkı diğer Kıpçak grubu ...
 • Ünüvar, Dursun (Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 2019-11-15)
  Türk dilinin ifade gücünü ekler vasıtasıyla artırmasına en güzel örneklerden biri çatı eklerinin üste üste kullanılabilmesidir. Türk dilinin genelinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde de çatı eklerinin düzenli, kurallı bir ...
 • Kamalieva, Alsou (Erdem, 2009)
  Toplumu eğitme ve bilinçlendirme amacıyla eserler veren Ayaz İshakî’nin eserlerinde Tatar toplumunu “Ruslaştırma” ve “Hristiyanlaştırma” işlenen başlıca siyasî konular arasında yer almıştır. Çalışmamızda Ayaz İshakî’nin ...
 • Kamalieva, Alsou (Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), 2015)
  Adil Kutuy, Çağdaş Tatar Edebiyatının usta kalemlerinden birisidir. Onun önemli eserlerinden birisi “Gönderilmemiş Mektuplar”dır. Eser, öğrencilik yıllarında birbirleriyle tanışıp aşık olan, evlenen ancak daha sonra çeşitli ...
 • Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2013-11-06)
  Tarihî Kıpçak Türkçesinin önemli bir kolu olan Ermeni-Kıpçak Türkçesi XVII. yüzyılda üç farklı dil olan Lehçe, Ukraynaca ve Ermenicenin konuşulduğu bir bölgede tebarüz etmiş ve yaygın ismine öncülük eden Ermeni orijinli ...
 • Kamalieva, Alsou (Uludağ Üniversitesi, 2009)
  19. yüzyılın sonlarında Tatar aydınlarını, sanatçılarını derinden etkileyen en önemli fikir ve edebiyat akımı Maarifetçilik1 hareketidir. Bu hareket kısa zaman içerisinde Tatar aydınları arasında etkisini hissettirmeye ...
 • Karagözlü, Savaş; Köse, Salih (Selçuk Üniversitesi, 2019-08)
  Bir bölgenin tarihi, kültürü, coğrafyası, etnik yapısı ve adlandırmayı yapan milletin dili ile ilgiliçok önemli bilgilerin bir nevi taşıyıcısı durumunda olan yer adları; dil bilimi, tarih, coğrafya, etnoloji,antropoloji ...
 • Karagözlü, Savaş (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-05-20)
  Türk bilim dünyasında İbnü Mühenna Lügati adıyla bilinen Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân adlı eser, 13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından kaleme alınmıştır. Eserin dili Arapçadır ve üç kısımdan ...
 • Salan, Musa (Bartın Üniversitesi, 2017-06-01)
  Tarihî Türkçenin Memlûk sahasında yazılmış yadigârları, Eski Kıpçakça metinlerin kısıtlı oluşu dolayısıyla hep Kıpçakça cephesinden ele alınmıştır; ancak bu saha eserleri Kıpçak dil malzemesi taşıdığı kadar, yadsınamaz ...
 • Salan, Musa; Yiğit, İlker (Turkish Studies, 2013-04-01)
  Tarihi coğrafya çalışmalarında geçmiş dönem yerleşmelerinin tespiti (lokalizasyonu) oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Arşiv kaynaklarında yer alan yerleşme adlarının hem okunuşu hem de söz konusu yerleşme ve buna bağlı ...
 • Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2017-05-01)
  Ermeni-Kıpçakçası sahasında, Deny’nin 1957 tarihli çalışması olan ilk yayından bu yana, metin okumayı esas alan çeşitli çalışmalar yayınlanmış ve bu yayınların söz varlığı söz konusu sahada çalışan bilim adamlarına katkı ...
 • Salan, Musa (Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2017-07-01)
  söylä- ‘söylemek, demek, konuşmak’ fiili tamamıyla olmasa da kısmen daha eski sözlä- fiilinin yerini alarak Orta Türkçede ortaya çıkar. Bundan dolayı kimi bilim adamları ya söylä- fiilinin sözlä- fiilinin fonolojik bir ...
 • Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2012-11-01)
  Bir dilde alıntı kelimelerin tespiti o dilin hem öz söz varlığını ortaya çıkarmak hem de o dili konuşan milletin geçmişte hangi topluluklarla kültürel ve siyasal ilişkiler içerisinde olduğunu görmek açısından önemlidir. ...
 • Karagözlü, Savaş (Dil Araştırmaları Dergisi, 2018-06)
  Türkçe ve Arapça arasındaki dil ilişkisi uzun bir geçmişe dayanmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, Arapların yaşadıkları bölgelerde hâkimiyet sürdürmeye başlayınca aralarındaki ilişki daha da kuvvetlenmiştir. Bu ...

View more