Edebiyat Fakültesi

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Fildiş, Berna; Kaman, Sevda (Turkish Studies, 2017)
  Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıldan itibaren benimsediği ve ilk olarak askeriye kurumu üzerinden uygulamaya başladığı Batılılaşma siyaseti, 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte daha geniş bir alanda dolaşıma girmiştir. Bu ...
 • Balık, Macit (Turkish Studies, 2009)
  Orhan Pamuk’un (d.1954) ikinci romanı Sessiz Ev’de (1983) anlatılan üç kuşaktan ilkinde yer alan Doktor Selahattin Darvınoğlu, Tanzimat döneminde Türk kültür ve düşünce tarihine giren pozitivist düşünceyi temsil eden, aşırı ...
 • Fildiş, Berna (Bilgin Kültür Sanat, 2018)
  Prens Sabahattin, eş zamanlı olarak taşıdığı siyasetçi ve sosyolog kimliği ile son dönem Osmanlısına yön vermeye çalışan şahsiyetlerden biri olmuştur. Türkiye’den kesin olarak ayrıldığı 1924 yılına kadar bir yandan ‘muhalefet ...
 • Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
  Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi hassasiyetin izdüşümleri ilk olarak Nâzım Hikmet’le özdeşleşen 1940 kuşağı şairlerinde görülür. Toplumcu gerçekçi /sosyalist şiir anlayışındaki ikinci kuşak ise ...
 • Fildiş, Berna (Bartın Üniversitesi, 2017)
  M. Fuad Köprülü (1890‐1966), telif eserleri ve kaleme aldığı makaleleri ile yerli sosyal bilim atmosferinde var olan boşlukları doldurmuş bir isimdir. Yaşadığı dönem akademisinin Darülfünun ile sınırlı yapısı, pek çok so ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 2004)
  İslam’ın iyiliği emir, kötülükten Sakındırma ilkesi doğrultusunda genel ahlak ve kamu dıizenini ko- ruma faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz hisbe faaliyeti Endülüs’te fetihle birlikte başlamıştır. Teşkilatın, 1. Abdurrahmân ...
 • Çelik, Anıl (Sosyal Bilimler Dergisi, 2018)
  Türk kültüründe “düğünlerde gelinleri süsleyen ve onlara kılavuzluk eden kadınlar” için birçok farklı adlandırmanın kullanıldığı çeşitli kaynaklarca saptanmıştır.“Telek” adlandırması da Yalova İli Manavları’nın sözü edilen ...
 • Öner, Haluk (Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2014)
  Türk İslam yaşamının mistik boyutu olan Tasavvuf, bir düşünce biçimi olmasının yanı sıra tarihsel süreç boyunca gündelik yaşamı etkileyen bir davranış biçimidir. Anadolu’nun Türk İslam kültürüyle yoğrulan bir coğrafyaya ...
 • Öner, Haluk (Türk Göç Sempozyumu, 2016)
  Yahya Kemal Beyatlı, çevre, kültür, tecrübe birlikteliğini hem sanatını hem şahsiyetini oluştururken bir araya getirmiştir. Bu birliktelikler kimi zaman ortaya tezatlık çıkarmış olsa da bu tezatlık onun sanat ve tecrübesini ...
 • Öner, Haluk (Bartın Üniversitesi, 2016)
  En köklü ve tarihsellik serüveni en uzun edebi tür olan şiirin de süreç boyunca toplumsal değişimin estetik kaydını tuttuğu söylenebilir. Şiir, bu kaydı mazmun, benzetme, analoji, imge, söylem, metafor, sözcük ve dizelerin ...
 • Çelik, Anıl (Social Science Studies Journal, 2018)
  Ölüm evrensel bir kavramdır ancak dünyanın farklı kültür dairelerinde farklı şekillerde kavranıp algılanmıştır. Bahsi geçen kavram, yalnızca farklı ulus ya da kültürler tarafından değil felsefe ve bilimin farklı disiplinlerince ...
 • Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2013-11-06)
  Tarihî Kıpçak Türkçesinin önemli bir kolu olan Ermeni-Kıpçak Türkçesi XVII. yüzyılda üç farklı dil olan Lehçe, Ukraynaca ve Ermenicenin konuşulduğu bir bölgede tebarüz etmiş ve yaygın ismine öncülük eden Ermeni orijinli ...
 • Öner, Haluk (The Journal of Social Sciences, 2017)
  Mekân olgusu, insan hayatında yalnızca pratiğe dönük bir alanı içermez. Mekân algısı, süreç boyunca pratik alandan zihinsel alana geçerek geniĢlemiĢtir. Edebi eserlerde de benzer bir süreç yaĢanmıĢ ve mekân, metnin yapısal ...
 • Kamalieva, Alsou (Uludağ Üniversitesi, 2009)
  19. yüzyılın sonlarında Tatar aydınlarını, sanatçılarını derinden etkileyen en önemli fikir ve edebiyat akımı Maarifetçilik1 hareketidir. Bu hareket kısa zaman içerisinde Tatar aydınları arasında etkisini hissettirmeye ...
 • Öner, Haluk (Journal of Turkish Studies, 2014)
  Son dönem Türk romanında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan yükseliş okurları seçici bir tavır takınmaya zorlamaktadır. Romanların sayıca çokluğu, romanlardaki posmodernist etkilerin artışı da farklı okur profillerinin ...
 • Öner, Haluk (Turkish Studies International Academic Journals, 2018)
  Milli Edebiyat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan dönemde şair ve mizah yazarı kimlikleriyle öne çıkmış Yusuf Ziya Ortaç’ın altı romanı bulunmaktadır. Onun bu romanları; şiir, tiyatro, hatıra, gezi ve fıkra türlerinde ...
 • Çelik, Anıl (İdil Dil ve Sanat Dergisi, 2018)
  Eski Türkçe metinlerde yer alıp bugün Türkiye Türkçesi ölçünlü yazı dilinde kullanılmadığı halde Anadolu Ağızlarında yaşamakta olan birtakım kelimeler vardır. Bu kelimelerden biriside “küse-” ilidir. Bu il; hem Moğolca ...
 • Şen, Can (Bartın Üniversitesi, 2017)
  Tiyatro, tarihi antik çağlara dayanan binlerce yıllık bir sanattır. Tiyatro, bir sahne faaliyeti olmakla birlikte bu sanat dalının yazılı şekilleri olan piyesler tiyatroyu aynı zamanda bir edebî tür yapmaktadır. Bu açıdan ...
 • Çelik, Anıl (Researcher: Social Science Studies, 2018)
  Ağızlar hakkındaki çalışmalar sosyal bilimlerin çeşitli dallarını ilgilendiren önemli veriler içerir. Söz konusu sosyal bilim alanlarından birisi de halk bilimidir. Halk biliminin kavram alanına giren dil malzemelerinden ...
 • Çelik, Anıl (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
  Türkçede ön eklerin var olduğu yanlış yargısını ortaya çıkarabilecek unsurlardan Türkiye Türkçesinde kelime olarak kullanılan batı kaynaklıön ekleribir başka çalışmadadaha önce ele almıştık(Çelik, 2015). Bu çalışmada ise ...

View more