DSpace@Bartin

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Bozkurt, Oğuzhan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-14)
  Tarihî roman, Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk edebiyatına girmiş, asıl gelişimini ise Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirmiş bir roman türüdür. Tarihî romanlar, Türk edebiyatına girdiği günden günümüze dek ilgiyle ...
 • Oral, Şerife (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
  Safranbolu tarih ve kültür mirası ile önemli bir bölgedir. Bu çalışma Safranbolu bölgesine ait efsane ve memoratların derlenmiş olduğu bir çalışmadır. Çalışmamızda Safranbolu efsaneler ve sınıflandırılması yer almaktadır. ...
 • Yiğit, Neslihan Huri (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
  Türkiye’deki halkbilimi çalışmaları son yirmi yılda önemli ölçüde artmıştır. Halka ait olan her parça, değerlendirilmeye, kayıt altına alınmaya çalışılmış; elde edilen veriler akademik platformlarda incelenmiştir. Batı’da ...
 • Çanlı, Erol (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
 • Davran, Abdulvahap (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İbrahim Aşkî Tanık'ın Edebiyat Dersi Hülâsaları adlı eseri üzerinde yapılan bu tez çalışmasında, ilk olarak İbrahim Aşkî Tanık'ın Edebiyat Dersi Hülâsaları adlı eseri Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktarılmış daha ...
 • Güngör, Zeynep (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, Manastırlı Mehmed Rıfat’ın H. 1314 (M. 1897) tarihinde yayımlanan Tuhfetü’l-İslâm adlı eseri incelenmiştir. Çalışma, üç ana bölüm olarak düzenlenmiştir: Giriş bölümünde; kısasü’l-enbiyâ ilminin doğuşu, Türk ...
 • Aydın, Sibel (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Kelimeler zamanla kullanıldıkları anlamlardan yavaş yavaş uzaklaşmıştır ve sonraki dönemlerde bu sözcüklerin anlaşılması zorlaşmıştır. Bu anlam karmaşasını önlemek ve kelimeleri daha iyi anlamlandırmak için çeşitli çalışmalar ...
 • Yıldırım, Asiye Çığrı (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-26)
  Trajik günlük dilde çok acı, kederli olanı anlatmak üzere yaygınlık kazanmış bir kavram olmakla birlikte esasında, felsefi, estetik ve edebi alanda kendine özgü koşulları ifade eder. Trajik kavramının kendine özgü koşulları ...
 • Yıldızöz, Rabia (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-28)
  Bu tez çalışmasında Bartın ilinin Merkez ilçesinde konuşulan ağız özellikleri ele alınmıştır. Çalışma “İnceleme”, “Metinler”, “Sözlük” bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın “Giriş” kısmında önce araştırma hakkında bilgi ...
 • Akyüz, Ebru (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-25)
  Bu tez çalışmasının amacı, Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikâyelerinin tematik yönden incelenmesidir. Elabbas Bagırov, Çağdaş Azerbaycan edebiyatı ...
 • Çavdar, Sevda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-11)
  Annelik, Türk toplumunda geçmişten günümüze kutsal bir kurum olarak kabul edilmiştir. Eski Türklerden bu yana değişmeyen bir algı sistemi içerisinde ana hakkına büyük özen gösterilmiştir. Sosyal hayatta, ev hayatında ve ...
 • Özköse, Sercan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-23)
  Dil, bugüne değin üzerinde çokça durulmuş, tanımı vasıtasıyla bir kalıba oturtulmaya çalışılmış; çok çeşitli, canlı bir varlık olarak hayatımızın içinde ve ona sıkı sıkıya bağlı kalan, toplumsal yaşantının en temel ...
 • Alhurmuzi, Ahmed Adeep Haseeb (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-15)
  Bu çalışma, Irak Türkmen Türkçesi söz varlığında kullanılan atasözlerinin tespiti ve tespit edilen bu atasözlerinin Güney batı-Oğuz grubu Türk lehçelerinin temsilcilerinden olan Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve ...
 • Şen, Can (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-15)
  Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde hazırlanan tezlerin büyük çoğunluğu şiir ve roman üzerinedir. Edebî bir tür olarak tiyatro üzerine hazırlanan tezler ve diğer akademik çalışmalar sayıca azdır. Bunda tiyatronun daha ...
 • Kocaer, Seval (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-09)
  Efsaneler, insanoğlunun hayal gücünün ve zekâsının ürünleri ve anlatıldığı toplumun insan ilişkilerinde ve toplumsal yaşamında etkili olan kültür değerleridir. İnsanların açıkça ifade edemediği değerleri, adetleri, duygu, ...
 • Bilecan, Ennur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-09)
  Yaşamın varoluşundan günümüze kadar geçen süreç içinde kadın, her açıdan hayatın sürekliliğini sağlayan yaşama değer katan bir yapı taşı olmuştur. Kadının olmadığı yerde yaşamın devamlılığından bahsetmek imkânsızdır. Ve ...
 • Kurt, Tezcan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-24)
  Her zaman gerçek hayatla etkileşim halinde olan edebiyat, yaşanılan zaman, uzam, kişiler ile siyasi, ekonomik ve toplumsal algı ve olguların etkisiyle kendini değişik oluşumların neticesi olan edebi akım ve türlerde ...
 • Aydın, Ramazan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-15)
  Râ'if Necdet ve Yeñi Mektûb Numûneleri adlı eserini çalışma amacımız gün ışığına çıkmamış, yeni neslin anlamadığı çeviri metinlerin kalmamasına yardımcı olmaktır. Mektup geleneğimizin devam etmesi ve kültürümüze katkı ...
 • Çelebi, İbrahim (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-24)
  Tarih boyunca sanat faaliyetleri, dönemlerin zihniyetlerine ve araçlarına göre değişim göstermiştir. En eski sanat şubesi olan şiir de dönemsel araçlar doğrultusunda farklı biçimlerde kendini ifade etmiştir. Şiir, insanla ...
 • Koşmaz, Seyfullah (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05-23)
  Bu çalışmada günümüz Azerbaycan Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Vagif Sultanlı’nın yirmi bir hikâyesi üzerinde durulmuştur. Azerbaycan edebiyatının genel özelliklerinin araştırılmasının ardından yazarın ...

View more