DSpace@Bartin

Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve Öneriler

Show simple item record

dc.contributor.author Altay, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-03-11T08:30:17Z
dc.date.available 2019-03-11T08:30:17Z
dc.date.issued 2018-12-25
dc.identifier.citation Altay, A. (2018).Türkiye’deki halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik yaratıcı bilgi hizmetleri: Örnekler ve öneriler. 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildiriler ve Posterler14-17 Kasım 2018, Nevşehir / Türkiye içinde (ss.40-49). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/770
dc.description.abstract Literatürde çok farklı şekillerde tanımlanmış olmasına rağmen yaratıcılığı en genel anlamıyla hayatın her alanında yeni, orijinal, faydalı fikir ve ürünlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci olarak ifade etmek mümkündür. Yaratıcılık, insanlar ve toplumlar için tarihin her döneminde büyük önem taşımıştır. Geçmişten günümüze insanoğlunun sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatındaki tüm büyük başarıların altında yaratıcı bir zekânın var olduğu açıktır. Bununla birlikte yaratıcılık hiçbir dönemde içinde bulunduğumuz Bilgi Toplumu’nda olduğu kadar önemli olmamıştır. Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde ilerlediği, bilginin en değerli sermaye olarak görüldüğü ve bilgiyi işleyen, düzenleyen ve yaratıcı bir değere dönüştüren beşeri sermayenin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında örgütlerin yeni çağa ayak uydurabilmesinin yolu yaratıcılıktan geçmektedir. Bilgi Çağı’nın örgütleri yaşanan hızlı değişimle ve öldürücü rekabetle baş edebilmek için yaratıcı insan kaynağına ve yaratıcı hizmetlere yatırım yapmak zorundadır. Günümüz dünyasında yaratıcılık ticari örgütlerin yanı sıra eğitim ve kültür kurumlarında da önemle izlenen bir süreç olarak görülmeye başlamıştır. Bu eğitim ve kültür kurumlarından birisi de halk ve çocuk kütüphaneleridir. Halk ve çocuk kütüphanelerinde yaratıcı hizmetlerin ön plana çıkmasında Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle değişen eğitim paradigması, öğrenmeyi öğrenme yaklaşımının benimsenmesi, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olarak görülmesi gibi faktörler belirleyici bir rol oynamıştır. Ayrıca son yıllarda bilgisayar, internet, bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de halk ve çocuk kütüphanelerinde çağın ruhuna uygun ve teknoloji tabanlı yaratıcı hizmetler geliştirmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Halk kütüphanelerinin özellikle en önemli kullanıcı grupları olan, doğduğu andan itibaren “dijital kültür”ün etkisi altında kalan, teknoloji ile büyüyen günümüz çocuklarına yönelik geliştirecekleri farklı ve yaratıcı hizmetler son derece önemlidir. Çünkü halk kütüphanelerinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği her yaratıcı hizmet, etkinlik ve politika aslında onların kendi geleceğine yaptığı yatırımdır. Eğer halk kütüphaneleri bugün ve gelecekte toplumsal konumlarını korumak ve güçlendirmek istiyorlarsa bugünün çocukları, yarının yetişkinlerine geliştirdikleri yaratıcı hizmet ve politikalarla okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak zorundadır. Halk kütüphanelerinin günümüz çocuklarına sunduğu her yaratıcı hizmet geleceğin bilgi okuryazarı, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, araştırıcı, girişimci, problem çözen, etkili iletişim kurabilen ve katılımcı yetişkinlerinin yetişmesine yapılan bir katkıdır. Başka bir deyişle halk kütüphanelerinin geliştirdikleri yaratıcı hizmetler bugünün ve geleceğin en stratejik sermayesi olan beşeri sermayenin yani nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yapılmış bir katkıdır. Bu katkı gelecekte hem halk kütüphanelerini hem de kütüphanenin içinde bulunduğu toplumu daha güçlü kılacaktır. Halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen yaratıcı bilgi hizmetlerinin ele alındığı bu çalışmada öncelikli olarak “yaratıcılık” ve “halk kütüphaneleri” kavramları irdelenerek, halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik sunulan yaratıcı bilgi hizmetlerinin önemi üzerinde durulacaktır. Çalışmada ayrıca Türkiye’deki halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen yaratıcı bilgi hizmetlerinden örnekler sunularak, bu kütüphanelerde uygulanabilecek yaratıcı etkinlik ve proje önerileri de geliştirilecektir. Çalışmanın, mevcut durumu tespit etmeye ve öneriler geliştirmeye yönelik olmasından dolayı çalışmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen yaratıcı bilgi hizmetleri ile ilgili veriler Türkiye’deki halk ve çocuk kütüphanelerinin web sayfaları ve sosyal medya hesapları taranarak elde edilmiştir. Çalışmanın özellikle halk ve çocuk kütüphanelerinde çalışan yönetici ve kütüphaneciler için yaratıcı etkinlikler planlama ve geliştirme süreçlerinde faydalı olacağı öngörülmektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yaratıcılık
dc.subject Yaratıcı bilgi hizmetleri
dc.subject Halk kütüphanesi
dc.subject Çocuk kütüphanesi
dc.title Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve Öneriler en_US
dc.title.alternative Information Services for Children in Public and Children’s Libraries in Turkey: Examples and Offers en_US
dc.type other en_US
dc.relation.journal 1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildiriler ve Posterler 14-17 Kasım 2018, Nevşehir / Türkiye en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 20979 en_US
dc.identifier.startpage 40 en_US
dc.identifier.endpage 49 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record




Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics