DSpace@Bartin

Browsing Temel İslam Bilimleri Bölümü Makale Koleksiyonu by Title

Browsing Temel İslam Bilimleri Bölümü Makale Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Köycü, Erdoğan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-12-15)
  Ahlâk kavramının kelime ve terim anlamı yanında Peygamberimizin (s.a.s.) Kur’ân’ı Kerîm’de tavsif edilen ahlâkına ve numûne-i imtisâl oluşu ele alınarak, “Mizânda en ağır basan ahlâktır.” ölçüsünün toplumda denge unsuru ...
 • Köycü, Erdoğan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-06-15)
  Bu çalışmada Ahlâk ve Din kavramlarının ilişkisini âyetler ve hadisler muvâcehesinde ele aldık.Âyetlerde geçen emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker kavramının asıl gayesinin ferdin ve toplumun güzel ahlâkını oluşturmada ...
 • Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2015-06-15)
 • Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-02-15)
  Ebu Zur'a er-Râzî ve Hadis İlmi'ndeki Yeri, Nihat Hatipoğlu tarafından yazılmış Hadis İlmî'ne dair bir eserdir. Ebû Zur'a er-Râzî (ö. 264/878), özellikle Cerh ve Ta'dil İlmi'nde meşhur bir hadîs âlimidir. Bu kitap, Hadis ...
 • Ark, Ümmühan (Bartın Üniversitesi, 2017)
  Bu makalede İslâm düşünce tarihinde derin izler bırakan, farklı fıkhî geleneklerden gelen ve farklı havzalarda yetişen iki önemli şahsiyetin hüküm istinbâtında izledikleri metodlar ile bu metodların izlenmesinde etkili ...
 • Köycü, Erdoğan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017-12-15)
  Ömer b. el-Hattâb, hem Hadis İlmi’nde hem de İslâm Tarihi’nde üzerinde en çok mesâi harcanan bir sahâbî olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Hadis İlmi’nde rivayet ettiği hadislerin kıymeti ve hadislerin nakillerinde zapt ...
 • Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018-04-15)
  Hasan Hüsnü Erdem, 1889 yılında Antalya Akseki ilçesi Sâdıklar köyünde doğmuş, köyünde ilköğrenimini tamamlamış, babası Sâdık Efendi’den Arapça ve Mantık dersleri okumuş, Konya ve İstanbul’da da eğitim görmüştür.1920 yılında ...
 • Ark, Ümmühan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
  XII. Yüzyılda yaşayan Ahmed Yesevi, tasavvuf yoluna girmeden önce, şer’î ilimleri tahsil etmiş ve iyi bir medrese eğitimi almıştır. Hanefi mezhebinde fakih olan Yesevi, bu sayede şeriat ile tasavvufu tam olarak kaynaştırmayı ...
 • Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018-12-15)
  Emsâlu’l-Hadis, kişinin muhataplarına mesajını misâllerle verdiği bir eğitim ve öğretim metodudur. Peygamberimizin (s.a.s.) tebliğini en güzel şekilde sunabilmek için kullandığı metotlardan birisidir. Emsâl metodu, ...
 • Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-12-15)
  Hz.Muhammed (s.a.s.), insanları Allah'ın dinine davet ettiğinde Kureyş Kabilesi de O'ndan peygamberliğinin ispatı için bazı mu’cizeler göstermesini istemiştir. Cemâluddîn Ebu'l-Haccâc el-Mizzî hadis kitaplarında yer alan ...
 • Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-01-15)
  Hz. Peygamber (s.a.s.), örnek vasıfları ayetlerde vurgulanmış, O'nwı en güzel davranış modelleriyle mücehhez olduğu irade edilmiştir. Hz. Aişe Viiiidemiz de "O'nun ahidia Kur'an'dı." iradesiyle de O'nwı ahiili tek bir ...
 • Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-12-15)
  III. Hadis Ana Bilim Dallan İhtisas Toplantısı Adana’da Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda 25-27 Ekim Tarihlerinde yapıldı.200 Hadis Akademisyenin katıldığı toplantı,5 oturumda gerçekleşti. Hadis Eğitim Öğretim Programlan ...
 • Köycü, Erdoğan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017-12-15)
  Ebû Hanîfe Numan b. Sâbit, Kûfe’de doğmuş, gençlik yıllarında babasıyla hacca gitmiş, Sahâbe-i Kirâm’dan bazılarını görmüş ve onlardan hadis rivayetinde bulunmuştur. Bir müddet ticaret yapmış, Emevîler ve Abbasîler ...
 • Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2016-10)
  İslam hukuku eserlerinde devlet başkanını kastetmek üzere “Halife, imam, emir, melik, sultan” kavramları kullanılmaktadır. Zahirde yönetimin başı olmak gibi bir anlama gelse de Hz. Peygamber’den (s.a.s) günümüze O’nun dînî, ...
 • Ark, Ümmühan (Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018)
  Toplumun diğer yarısını oluşturan “kadın”ın ontolojik açıdan varlığı, değeri, sahip olduğu haklar ve sorumlulukları, toplumsal, zihinsel, kültürel ve dini algılara bağlı olarak her zaman tartışma konusu olmuştur. Özellikle ...
 • Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017-12-15)
  Ömer Nasûhî Bilmen’in Büyük İslâmİlmihâli Eseri BağlamındaHadis İlmindeki Yeri konusu hadis ve kaynak kullanımı açılarından incelenmiştir.Ömer Nasûhî Bilmen, Erzurum’da doğmuş, Erzurumlu âlimlerden ders almış, ...
 • Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Bartın Üniversitesi, 2016-05)
  Modern batı düşüncesinin varlığı, mekanist ve parçacı bir bakış açısıyla sadece maddeye indirgemesi dinin metafizik alanının ihmaline yol açtı. Şüphesiz bunda mantıkta üçüncü halin imkânsızlığını kabul eden, düşünce ...
 • Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016-12-15)
  Peygamberimiz’in (s.a.s.) söz,fiil ve takrirlerinden oluşan hadisler, Ashâb tarafından hıfzedilmiş ve bazıları tarafından yazılmıştır.Tâbiûn döneminde ise hadis ravileri Sahâbe-i Kirâm’dan rivayet ettiklerihadisleri ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account