DSpace@Bartin

Ücretli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.date.accessioned 2019-03-13T13:51:15Z
dc.date.available 2019-03-13T13:51:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Yilmaz, M. (2018). Ucretli Ogretmenlerin Karsilastiklari Sorunlar. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 12(25), 102-116. doi:10.29329/mjer.2018.153.6 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/981
dc.description.abstract Eğitim faaliyeti, sadece öğrenilmesi gereken bilginin aktarıldığı mekanik bir süreç olmayıp, insan ilişkilerinin de yer alması gereken etkileşimli bir süreçtir. Bu nedenle kullanılacak eğitim materyali ne olursa olsun, öğretmenin eğitimdeki rolü önemini korumaktadır. Eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletecek olan öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Ülkemizde öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi farklı uygulamalar görülmektedir. Bu çalışma ücretli çalışan öğretmenlerin çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde, farklı kademe ve okullarda çalışan 30 ücretli çalışan öğretmen oluşturmaktadır. 30 katılımcı ile Bartın il merkezinde çalışan tüm ücretli öğretmenlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ücretli çalışan öğretmenlere görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde, verilen cevapların frekanslarına bakılıp yüzdeleri alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları şöyledir: Genel olarak ücretli çalışan öğretmenler, aldıkları ücretin yeterli olmadığını ve özlük haklarının bulunmadığını belirtmişlerdir. Geçici öğretmen olarak çalışmanın motivasyonlarını olumsuz etkilediğini, kadroya geçmeyle ilgili kaygılarının yüksek olduğunu, çalıştıkları okullarda huzurlu hissetmediklerini, kendi alanı dışında çalışmanın uygun olmadığını ve sürekli öğretmen değişikliğinin öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. en_US
dc.description.abstract Education activity, just need to learn it is not a mechanical process in which information is transferred, is an interactive process in which human relations must also take place. Therefore regardless of the educational material to be used, the role of the teacher in education remains important. The success of the education system, depends on the characteristics of the teachers will operate the system. In our country, different practicessuch as permanent, contracted, paid teachers are seen in teacher employment. The aim of this work is faced problems of the substitute teachers during the work. In the Bartın this researchs of the work groups part by 30 substitute teachers. It hasbeen tried to reach allsubstituteteachersin Bartın city center working with 30 participants.Descriptive model used in qualitative research process in the researchs.Interview form was prepared for data collecting tool about the substitute teachers. Analyzis of the data the frequencies of the answers given were taken into the percent. Results of the researchs we have some evidence like; substitute teachers are dissatisfied with their salary and they havent got their employee rights. They explained themselfs like; It effects their motivations negative they feel anxiety for the future they feel restless in the school.They think its not appropriate to work in different department and the students are become unsuccessful as a results of the constently changing teacher. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi en_US
dc.relation.isversionof 10.29329/mjer.2018.153.6 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Öğretmen en_US
dc.subject Ücretli öğretmen en_US
dc.subject Kadrolu öğretmen en_US
dc.subject Permanent teacher en_US
dc.subject Substitute teacher en_US
dc.subject Teacher en_US
dc.title Ücretli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar en_US
dc.title.alternative The challenges that substituteteachers face en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 12 en_US
dc.identifier.issue 25 en_US
dc.identifier.startpage 102 en_US
dc.identifier.endpage 116 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics