DSpace@Bartin: Recent submissions

 • Hizmetli, Mustafa (Hitit Üniversitesi, 2016)
  X. yüzyılda Abbasi devletinin merkezinde yer alan Irak bölgesi şehirlerinin ayrı bir idari birim halinde Samanîlerin idaresine verilmiş olan Maveraünnehir bölgesi şehirleri arasındaki ticari münasebetler tebliğimizin ...
 • Hizmetli, Mustafa (Bartın Üniversitesi, 2014)
  Pazarlar, geçmişten günümüze değin toplumsal yaşamın önemli bir unsuru olmayı sürdürmektedir. Yerleşme sisteminde farklı kademelerde ortaya çıkan haftalık pazarlar, farklı amaçlara hizmet etmekte; dolayısıyla farklı işlevlere ...
 • Bora, Ali (Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi, 2018)
  As it is known, within the first quarter of the 3rd century BC the city of Nicomedia which emerged as one of the most important cities of the ancient known world in northwestern Anatolia continues to be the focal point of ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
  İslam medeniyetinin çevre sorununa bakışının Endülüs örneğinde ortaya konulduğu çalışmada önce çevre ile ilgili bazı temel kavramlar tanımlanmaktadır. Daha sonra İslam’ın çevreye ve çevre sorunlarına bakışına değinilmektedir. ...
 • Bora, Ali; Çam, Fatma Bağdatlı; Altunkayalıer, Handan Bilici (Tekkeköy Belediyesi, 2017)
  Paphlagonia Bölgesi'nin Koloni Çağında kurulduğu bilinen antik kenti Sesaınos/Amastris/ Amasra, Bartın İli'nin Turizm potansiyeli en yüksek merkezidir ve son yıllarda Unesco'ya adaylığı ile dikkatleri daha fazla çekmeye ...
 • Salan, Musa (Bartın Üniversitesi, 2017-06-01)
  Tarihî Türkçenin Memlûk sahasında yazılmış yadigârları, Eski Kıpçakça metinlerin kısıtlı oluşu dolayısıyla hep Kıpçakça cephesinden ele alınmıştır; ancak bu saha eserleri Kıpçak dil malzemesi taşıdığı kadar, yadsınamaz ...
 • Hizmetli, Mustafa (Derin Tarih Dergisi, 2015)
  Ortaçağ Avrupa’sında neredeyse temizliğin esamisi okunmazken Kurtuba’da dağdan getirilen su, kanallar ve kurşun borular sayesinde şehrin mahalle, bahçe, büyük havuz ve depoları vasıtasıyla evlere kadar ulaştırılmıştı. İşte ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
  Bir değer ve dönüşüm aracı olan paranın İslam devlet geleneğinde gelişme ve olgunlaşma devrini oluşturan Abbasiler dönemindeki gelişim seyri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Abbasiler döneminde para başlığı altında ...
 • Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)
 • Hizmetli, Mustafa (International Journal of Cultural and Social Studies, 2017)
  Harizmşahlar devletine son verdikten sonra Maveraünnehir ve Horasan şehirlerini yakıp yıkarak halkını katleden Moğol ordularının Irak civarına gelip Erbil ve çevresine saldırıp yağma ve talanda bulunması üzerine Abbasi ...
 • Hizmetli, Mustafa (İnternational Journal of Science Culture and Sport, 2014)
  One of the topics in Islam which has not been studied deeply and which has started to attract attention lately is bazaars. Therefore, in this research following a short information on the development of bazaars in Muslim ...
 • Bora, Ali (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2016)
  Hakkında yazılan bütün kaynaklarda belirtildiği üzere, Küçük Asya’nın (Asia Minor) tarihinde çok önemli yeri olan Bithynia, etnik kökenli, antik bir coğrafi bölge olarak karşımıza çıkar. Tıpkı ona ev sahipliği yapan Anadolu ...
 • Bora, Ali; Ross, Ayşe Çalık (Kocaeli Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızın amacını; Roma imparatorluğu ve imparatorlarının, 'Pax Romana' olarak bilinen barış dönemi ile başlayan süreçte, özellikle deprem ve doğal afetleri, bunların antik kentler ve sosyal yaşam üzerinde bıraktıkları ...
 • Tülek, Füsun; Bora, Ali; Ross, Ayşe Çalık (Kocaeli Üniversitesi, 2005)
  Tarihte kentler, depremlerin şiddeti ve deprem merkezinin yakınlığıyla orantılı olarak zarar görmüş ve yıkılmışlardır. Bazı kentler yer yüzünden tamamen silinmiş, bazıları da ekonomik ve siyasi güçlerini yitirmelerine ...
 • Salan, Musa; Yiğit, İlker (Turkish Studies, 2013-04-01)
  Tarihi coğrafya çalışmalarında geçmiş dönem yerleşmelerinin tespiti (lokalizasyonu) oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Arşiv kaynaklarında yer alan yerleşme adlarının hem okunuşu hem de söz konusu yerleşme ve buna bağlı ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
  Bu çalışma Türkiye’deki üniversitelerde çalışılan ve Tarihçilik konusunu ele alan lisansüstü tezlerle ilgili bir durum tespiti denemesidir. YÖK Tez Merkezi’nde bulunan tezler “tarihçilik”, “tarihçiliği” ve “tarih yazıcılığı” ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002)
  Batıcılık, Tanzimat'tan sonra aşırı Batılılaşma, XiX. yüzyılda düşünce akımları ve Osmanlı Devleti, Osmanlı bakış açısından hürriyet, Mecelle'nin kaynakları üzerine açıklayıcı notlar, Türkiye'de iletişimin modernleşmesinin ...
 • Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2017-05-01)
  Ermeni-Kıpçakçası sahasında, Deny’nin 1957 tarihli çalışması olan ilk yayından bu yana, metin okumayı esas alan çeşitli çalışmalar yayınlanmış ve bu yayınların söz varlığı söz konusu sahada çalışan bilim adamlarına katkı ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004)
  Afrika'da yaşayan kıvrak ve hareketli bir kuş demektir. Meselelerin çözümünde gösterdiği sürat ve isabetliliği ifade eden bu lakabı alan Sahnun'un tam adı Abdusselam b. Said b. Habib et-Tenillll (160-2401777-854) olup, ...
 • Salan, Musa (Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2017-07-01)
  söylä- ‘söylemek, demek, konuşmak’ fiili tamamıyla olmasa da kısmen daha eski sözlä- fiilinin yerini alarak Orta Türkçede ortaya çıkar. Bundan dolayı kimi bilim adamları ya söylä- fiilinin sözlä- fiilinin fonolojik bir ...Search DSpace

Browse

My Account