Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkuş, Taner
dc.contributor.authorAnt, Hülya
dc.date.accessioned2020-07-16T10:54:41Z
dc.date.available2020-07-16T10:54:41Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAnt, H. (2020). Genç yetişkinlerde 12 haftalık tenis eğitiminin bazı antropometrik ve motorik özellikler üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6472
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, genç yetişkinlerde 12 haftalık tenis eğitiminin bazı antropometrik ve motorik özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya 34 kadın (yaş=19,10±1,094 yıl) ve 26 erkek (yaş=19,42±1,027 yıl) üniversite öğrencisi katılmıştır. Uygulanacak 12 haftalık tenis eğitimi programı öncesinde ve sonrasında katılımcıların boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut yağ yüzdeleri, bel ve kalça çevreleri, 5-10-20 metre sürat performansları ve tenis oynama seviyeleri ölçülmüştür. Beden kitle indeksi (BKİ) ve bel/kalça oranı hesaplanmıştır. Araştırma grubunun vücut yağ yüzdesinin belirlenmesinde vücut kompozisyonu analizörü kullanılmıştır. Tenis oynama seviyelerinin belirlenmesinde Uluslararası Tenis Numaralandırma (ITN) testi kullanılmıştır. Verilerin istatiksel analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmış, homojen dağılım gösterdiği için paired sample t testi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Araştırma bulgularında, kadın katılımcıların, vücut ağırlıkları, vücut yağ yüzdeleri, bel ve kalça çevreleri, 5-10-20 metre sürat performansları, ITN seviyelerinde anlamlı farklılık olduğu, erkek grubun ise 20 metre sürat, BKI ve bel/kalça oranı hariç tüm değerlerinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak düzenli tenis eğitiminin hem kadın hem erkek gruplarda bazı antropometrik ve motor özellikler üzerinde pozitif etkiye neden olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze the effect of a 12 week tennis training on some anthropometric and motoric characteristics in young adults. 34 female (age=19,10±1,094 years) and 26 male (age=19,42±1,027 years) university students participated in the study. Prior to and after the 12 week tennis training program that was implemented, the height, body weight, body fat percentage, waist and hip circumference, 5-10-20 meter speed performance and level of play of the participants were measured. Body mass index (BMI) and the waist/hip ratio were calculated. In the determination of the body fat percentage of the study group, the body composition analyzer was used. In the determination of the level of play, the International Tennis Number (ITN) test was used. In the statistical analysis of the data, the SPSS 23.0 software program was used, paired sample t test was applied since the distribution was homogenous and the significance level was accepted as p<0,05. In the study’s findings, it was determined that there was a significant difference in the female participants’ body weight, body fat percentages, waist and hip circumference, 5-10-20 meter speed performances and ITN levels, whereas there was a significant differences in all of the values of the male participants except for 20 meter speed, BMI and waist/hip circumference (p<0,05). As a result, it can be stated that regular tennis training has a positive effect on some anthropometric and motoric characteristics in both female and male groups.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTenis eğitimitr_TR
dc.subjectAntropometriktr_TR
dc.subjectTennis trainingtr_TR
dc.subjectAnthropometrictr_TR
dc.titleGenç yetişkinlerde 12 haftalık tenis eğitiminin bazı antropometrik ve motorik özellikler üzerindeki etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of a 12 week tennis training on some anthropometric and motoric characteristics in young adultstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.contributor.authorID-tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record