Recent Submissions

 • Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye üzerine bir Türkmen yayını 

  Salan, Musa (Avrasya Yazarlar Birliği, 2017-05-30)
  Bu yazıda Memluk-Kıpçak eserlerinden Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye'nin Türkmenistan'da 2005 yılında basılan "Türkmen Diline Nepis Sowgat" adlı kitap tanıtılmaktadır.
 • Kuman lehçesi sözlüğü 

  Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2013-11-30)
  Bu kritik yazısında Kaare Grönbech'in 1942'de Komanisches Wörterbuch adıyla yaptığı yayının çeviri versiyonu olan Kuman Lehçesi Sözlüğü yayını ele alınmış ve hatalı yönleri sunulmuştur.
 • Başkurt halk edebiyatındaki Kém Köslö (Kim Güçlü) masalının incelemesi 

  Ünüvar, Dursun (Bartın Üniversitesi, 2017-11-05)
  Sözlü edebiyat ürünleri, dolayısıyla masallar, bir toplumun kültürünün, tarihinin ve dilinin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Anlatıcılar, aktarılan ürüne anlatıldığı dönemin ve ortamın koşullarına ...
 • Başkurt Türkçesinde kuşma kılımlar (Birleşik / Karmaşık fiiller) 

  Ünüvar, Dursun (Yeni Türkiye Dergisi, 2018-01-30)
  Türk dilinin genelinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde de son derece fazla birleşik fiil kullanımı görmek mümkündür. Başkurt Türkçesinde tamamlanma, süreç ve süreklilik bildiren fiil birleşmeleri zarf fiil+ fiil yapısındaki ...
 • Çağdaş Tatar tiyatro yazarlarından Tufan Minnullin'in piyeslerine genel bir bakış 

  Kamalieva, Alsou (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2009)
  Çağdaş Tatar Edebiyatı, halk tiyatrosunun geleneksel unsurlarının üzerine modern yaklaşımların yerleştirilmesiyle bugünkü yetkinliğine ulaşmıştır. Batılı sanat akımlarından birebir etkilenen ve bunları özümseyerek çok ...
 • Emirhan Yeniki'nin bir saatliğine hikayesi ve Tatar edebiyatında savaşın izleri 

  Kamalieva, Alsou (Turkish Studies, 2013)
  Savaş, trajedileriyle, sanatkârlara geniş bir yelpazede tema çeşitliliği verir. Savaş teması, edebi eserlerin de iddialı temalarından biridir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan savaşlar, dünya edebiyatlarında çeşitli edebî ...
 • Halise Şirmen'in "An" adlı hikâyesi 

  Kamalieva, Alsou (Bartın Üniversitesi, 2015)
  Hikâyede İkinci  Dünya  Savaşı’nın  sona  erdiği  yıllarda  Sovyet  askerlerini  taşıyan  trende  yolculuk yapan bir Tatar askerinin vatanına, insanlarına ve askerdeyken konuşması yasak olan diline olan  özlemi anlatılır ...
 • Alimcan İbrahimov’un fikir ve edebiyat yaşamını besleyen fikri temeller 

  Kamalieva, Alsou (The Journal of Academic Social Scienc, 2017)
  Tatar edebiyat ve sanat adamlarının üzerindeki örtünün açılarak yeniden değerlendirilmeye başlanması ancak 1980 sonrası yıllarda başlamış, 1990 “glasnost” ve “perestroyka” ile de daha özgür bir şekilde bu kıymetlerin ...
 • китаб-и маджму‛-и тарджуман-и турки ва ‛аджами ва мугали ва фарси 

  Salan, Musa (Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2019-12-30)
  Bu çalışmada Aleksandr N. Garkavets tarafından 2019 yılında yayınlanan Китаб-и Маджму‛-и Тарджуман-и Турки ва ‛Аджами ва Мугали ва Фарси, «Сводная книга переводчика по-тюркски, и по-персидски, и по-монгольски, и на фарси» ...
 • Çağdaş Tatar şiirinde ideolojik yaklaşımların tükenişi ve Hasan Tufan 

  Kamalieva, Alsou (Türk Dünyası Araştırmaları, 2010)
  Hasan Tufan, 1900-1981 yılları arasında yaşamış çağdaş Tatar şiirini önde gelen isimleri arasında yer alan önemli bir sanatçıdır. Çağdaş Tatar Edebiyatı'nın birçok alanda etki altında kaldığı ve hızlı değişimler yaşadığı ...
 • Musa Celil'in Moabit Defterleri üzerine bir inceleme 

  Kamalieva, Alsou (Erdem, 2011)
  Musa Celil, 1906’da dünyaya gelmiş ve otuz dokuz yıllık kısa bir yaşamın ardından 1945 yılında hayata veda etmiş, fakat bu kısa zamana çok sayıda ölümsüz eseri sığdırabilmiş önemli bir Tatar şairidir. Bu kısa süre içerisinde ...
 • Türkmen Türkçesinde noktalama işaretlerinin kullanımı 

  Delice, Tuna Beşen (Turkish Studies, 2019)
  Noktalama işaretleri, sözün yazıya en iyi şekilde aktarılabilmesi için kullanılan önemli araçlardan biridir. Türkiye Türkçesinde kullanılan noktalama işaretleri, Türk Dil Kurumu tarafından kurallara bağlanmış ve kurum ...
 • İbnü Mühennâ Lügati‟nin söz dizimi üzerine bir inceleme 

  Aljasimi, Sawash; Tazegül, Erdem (Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-09)
  XIII. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Kitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisân (İbnü Mühennâ Lügati) Cemalüddin İbnü Mühennâ‟ya aittir. Eser üç kısımdan (Farsça, Türkçe ve Moğolca) oluşmaktadır. Araplara yabancı ...
 • Başkurt Türkçesinde biçimsel çatı işaretleyicilerinin üst üste kullanılma durumu 

  Ünüvar, Dursun (Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 2019-11-15)
  Türk dilinin ifade gücünü ekler vasıtasıyla artırmasına en güzel örneklerden biri çatı eklerinin üste üste kullanılabilmesidir. Türk dilinin genelinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde de çatı eklerinin düzenli, kurallı bir ...
 • Ayaz İshaki'nin eserlerinde Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma 

  Kamalieva, Alsou (Erdem, 2009)
  Toplumu eğitme ve bilinçlendirme amacıyla eserler veren Ayaz İshakî’nin eserlerinde Tatar toplumunu “Ruslaştırma” ve “Hristiyanlaştırma” işlenen başlıca siyasî konular arasında yer almıştır. Çalışmamızda Ayaz İshakî’nin ...
 • Adil Kutuy'un gönderilmemiş mektuplar adlı romanında aile 

  Kamalieva, Alsou (Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), 2015)
  Adil Kutuy, Çağdaş Tatar Edebiyatının usta kalemlerinden birisidir. Onun önemli eserlerinden birisi “Gönderilmemiş Mektuplar”dır. Eser, öğrencilik yıllarında birbirleriyle tanışıp aşık olan, evlenen ancak daha sonra çeşitli ...
 • 19 yüzyılın ikinci yarısında Kazan Tatar edebiyatı ve marifetçilik hareketi 

  Kamalieva, Alsou (Uludağ Üniversitesi, 2009)
  19. yüzyılın sonlarında Tatar aydınlarını, sanatçılarını derinden etkileyen en önemli fikir ve edebiyat akımı Maarifetçilik1 hareketidir. Bu hareket kısa zaman içerisinde Tatar aydınları arasında etkisini hissettirmeye ...
 • Yengice (Kerkük) Yer Adları 

  Karagözlü, Savaş; Köse, Salih (Selçuk Üniversitesi, 2019-08)
  Bir bölgenin tarihi, kültürü, coğrafyası, etnik yapısı ve adlandırmayı yapan milletin dili ile ilgiliçok önemli bilgilerin bir nevi taşıyıcısı durumunda olan yer adları; dil bilimi, tarih, coğrafya, etnoloji,antropoloji ...
 • İbnü Mühenna Lügati'nin Türkçe ve Moğolca kısmındaki ortak kelimeler üzerine 

  Karagözlü, Savaş (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-05-20)
  Türk bilim dünyasında İbnü Mühenna Lügati adıyla bilinen Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân adlı eser, 13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından kaleme alınmıştır. Eserin dili Arapçadır ve üç kısımdan ...
 • Kitābü’l‐idrāk haşiyelerinin özgün söz varlığı ve Anadolu Türkçesindeki karşılıkları 

  Salan, Musa (Bartın Üniversitesi, 2017-06-01)
  Tarihî Türkçenin Memlûk sahasında yazılmış yadigârları, Eski Kıpçakça metinlerin kısıtlı oluşu dolayısıyla hep Kıpçakça cephesinden ele alınmıştır; ancak bu saha eserleri Kıpçak dil malzemesi taşıdığı kadar, yadsınamaz ...

View more