Recent Submissions

 • XVI. yüzyıl Osmanlı matematiğine genel bir bakış 

  Aslan, İrem (Dört Öge Dergisi, 2014-05)
  XVI. yüzyıl Osmanlı biliminin altın çağıdır. Bu yargı matematik alanı için de geçerlidir. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde diğer çağlardan çok daha fazla çeviri yapılmış ve özgün eser yazılmıştır. Osmanlıca metinlerin ...
 • Aktif yurttaşlık öz-yeterlik ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması 

  Arslan, Hakan; Dil, Kemal; Çetin, Ensar; Yazıcı, Sedat (International Journal of Human Sciences, 2017)
  Bu çalışmanın amacı aktif yurttaşlık öz yeterliği ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektir. Öz-yeterlik kişinin bir işi başarmada kendi kendisine yönelik algı inancını yansıttığı için olası davranışlar üzerine nedensel ...
 • Kant'ın ödev sınıflandırmasının felsefi etkisi üzerine 

  Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Aslı (Felsefe Dünyası, 2010-01)
 • Felsefe dergileri bibliyografyası (V) 

  Çıvgın, Ayşe Gül; Öztürk, Ümit (Mavi Atlas, 2015-04)
  “Felsefe Semineri Dergisi”, “Felsefe Tercümeleri Dergisi”, “Dün ve Bugün Felsefe”, “Toplumsal Bilimler ve Felsefe İçin Impetus” ve “Bilim Felsefe Tarih” dergileri hakkındaki bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel ...
 • Schiller'de özgürlük olarak estetik 

  Yazıcı, Aslı (Felsefelogos, 2010)
 • Kantçı ve feminist etik kuramlarda bireysel özerklik tartışması 

  Yazıcı, Aslı (2008-11)
  Bu makalenin amacı koruyucu etiğin moral temelini tanıtmak, koruyucu etik ile Kantçı etik yaklaşımların özerklik bağlamında farklılıklarını irdelemek; koruyucu etiğe en uygun bireysel özerklik kuramının ne olabileceği ...
 • Saygı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması 

  Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Turkish Studies, 2015)
  Saygı, en temel değerlerden biri olmasına karşın bu değer üzerine ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış sınırlı düzeyde uygulamalı çalışma mevcuttur. Bu makalenin iki amacı vardır. Birincisi, saygı değerinin ...
 • Etik durum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

  Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010)
  İdealizm ve görecilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan Forsyth’nin (1980) Etik Durum Ölçeği, (EDÖ) işletmeden eğitim alanına tüm dünyada farklı ülke ve kültürlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
 • Students' choice of college major and their perceived fairness of the procedure: evidence from Turkey 

  Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Aslı (Routledge, 2010)
  This study investigated the relative influence of factors and persons in college major choice and procedural justice perceptions of 449 undergraduate students enrolled in 1 private and 2 public universities in Turkey. ...
 • Faculty and student perceptions on college cheating: evidence from Turkey 

  Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat; Erdem, Meziyet Sema (Routledge, 2011)
  Investigation of academic dishonesty has increased markedly in the past two decades; however, the body of research offers inconclusive evidence for many variables. This study examines faculty and student perceptions of ...
 • Realist ve realist karşıtı görüşlerde gözlenebilirlik kavramı 

  Yazıcı, Sedat (Felsefe Dünyası, 2004)
 • Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ve ilim anlayışı 

  Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2012-10)
  Ahmed Cevdet Paşa; devlet adamı, siyasetçi, hukukçu, tarihçi, sosyolog, eğitimci yönleriyle sıklıkla değerlendirilmiş, hakkında bolca çalışmalar yapılmış bir şahsiyettir. Bununla birlikte Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ...
 • Hume’un epistemolojisinin kökeni: izlenimler ve ideler 

  Çıvgın, Ayşe Gül (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
  Genel olarak modern felsefenin bilginin mahiyeti, kaynağı ve sınırları hakkındaki problemler üzerine şekillendiği söylenebilir. Modern bir filozof olarak Hume bu problemlere ampirizm zemininde yaklaşır ve idelerin izlenimlerin ...
 • Yurtseverlik eğitimi: tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma 

  Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Fatih (2010)
  Yurtseverlik eğitimi modern eğitim programlarında yurttaşlık ve değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından günümüze değin Türk eğitim sisteminin genel amaçları arasında yer alan ...
 • Platon’un adalet ve filozof kral anlayışı 

  Çıvgın, Ayşe Gül (2018)
  Geçmişten günümüze insanı en çok meşgul eden problemlerden birinin adalet olduğunu, bu bağlamda felsefe tarihi boyunca bu problemle şu ya da bu şekilde ancak yakından ilgilenildiğini söylemek mümkündür. Adaleti politik, ...
 • On Fichte’s reconstruction of the Kantian unity of the I 

  Yazıcı, Aslı (Cumhuriyet Üniversitesi, 2005-05)
  Fichte’s overarching aim in the Wissenschaftslehre is to introduce central theoretical and philosophical problems of Kant’s fundamental dualism of form and matter, subject and object, necessity and freedom which Kant ...
 • Sartre’in fenomenolojik duygu kuramı 

  Yazıcı, Aslı (Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011)
  Sartre’ın kendi döneminin psikoloji yaklaşımlarını eleştirerek fenomonolojik psikoloji temelinde geliştirdiği duygu kuramı birçok özgün değere sahiptir. Bu çalışmanın genel amacı bu özgünlüğü ortaya koymaktır. Çalışmanın ...
 • Savaştan sürekli barışa: Platon ve Kant 

  Çıvgın, Ayşe Gül (Temaşa Felsefe Dergisi, 2018-07)
  Platon ya filozofun kral ya da kralın filozof olması gerektiğini, zira filozof kralın akıl gücü ile iktidar gücünün kendisinde bir araya geldiği devletin yönünü tayin eden önder olduğunu düşünür. Kendi ruhsal birliği ve ...
 • Descartes ve Spinoza’da töz, sıfat ve tarz 

  Çıvgın, Ayşe Gül (Turkish Studies, 2018)
  Genel olarak bakıldığında modern felsefe, epistemolojik ve ontolojik problemler ekseninde şekillenmiştir. Bu dönemde filozoflar iki temel ve önemli soruya yanıt vermeye çalışmışlardır. Bunlardan ilki; bilginin mahiyeti, ...
 • Davidson’un düzensiz tekçilik kuramı ve sosyal bilimsel yasaların varlığı 

  Yazıcı, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Kesin sosyal bilimsel yasaların olup olamayacağı sorusu sosyal bilimler felsefesinde uzun süredir tartışılmakta olan bir konudur. Yaygın kabul görmesine karşın, Donald Davidson’un, kesin psikolojik yasaların olmadığını ...

View more