Show simple item record

dc.contributor.authorEkşi, Çınar
dc.contributor.authorDemirci, İbrahim
dc.contributor.authorKaya, Çınar
dc.contributor.authorEkşi, Füsun
dc.date.accessioned2019-04-10T13:23:47Z
dc.date.available2019-04-10T13:23:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationEkşi, H , Demirci, İ , Kaya, Ç , Ekşi, F . (2017). Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500. https://doi.org/10.12984/egeefd.284832en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1034
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Karakter Gelişim İndeksi’ni (KGİ) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Çalışma grubu 604 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde 11 boyutlu modelin kabul edilebilir uyum verdiği görülmüştür. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .30 ile .80 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik katsayıları .60 ile .83 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon katsayılarının .22 ile .68 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçüt bağıntılı geçerlik açısından, İnsani Değerler Ölçeği alt ölçek puanları ile KGİ alt ölçek puanları arasındaki korelasyon katsayıları .30 ila .65 arasında değişmektedir. Araştırmanın sonuçları Karakter Gelişim İndeksi’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik özelliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve bilimsel araştırmalarda kullanılabileceğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to examinethe psychometric propertiesof Turkish version ofCharacter Growth Index. The sample of this study consisted of604high schoolstudents. Theresults of confirmatory factor analysis demonstrated that11 factormodelfitted the data well.Factor loadings ranged between .30and .80. The internal consistency reliabilitycoefficient ofthe scale was calculated as .92. The internal consistency reliability coefficient ofthesubscalesranged between .60 and .83. The corrected item-total correlations ranged between.22and .68.In terms of the criterion validity, the correlation coefficients calculated betweenthe Humanitarian Values Scale subscale scores and the CGI subscale scores ranged from .30to .65.These results revealed thatCharacter Growth Indexis a valid and reliable scale andcan be used in scientific studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEge Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.12984/egeefd.284832en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarakter gelişimien_US
dc.subjectKarakter eğitimien_US
dc.subjectDoğrulayıcı faktör analizien_US
dc.titleKarakter gelişim indeksi’nin Türk ergenlerdeki psikometrik özelliklerien_US
dc.title.alternativeThe Psychometric Properties of Character Growth Index in Turkish Adolescentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentMarmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage476en_US
dc.identifier.endpage500en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record