DSpace of Bartin University is the institutional repository of the Bartin University. The repository was established in 2014 to facilitate the deposit of digital content at the Bartin University. DSpace of Bartin University contains a growing subset of research undertaken at Bartın University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

  • Habîbî’nin Mu’cizâtü’n-Nebî mesnevisi 

    Karaman, Gülay (Atatürk Üniversitesi, 2019-09-15)
    Hz. Muhammed’in mu‘cizelerini anlatan dinî içerikli bir anlatı olan Mu‘cizâtü’n-Nebî, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü’nde 4042 demirbaş numarasıyla kayıtlı yazma eserin 122a-127b varakları arasında yer alır. ...
  • 15 Temmuz’a giden süreç ve FETÖ üzerine düşünceler 

    Karaman, Gülay (Asos Yayınları, 2018-06-15)
    15 Temmuz darbe girişimi; tarihi boyunca bağımsız yaşamış, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi bir karakter hâline getirmiş bir milletin istiklal ve istikbaline kasteden bir işgal hareketidir. Bununla birlikte, bu girişimin ...
  • Hasan Rızâ (1849-1920) hayatı edebî kişiliği ve Dîvân’ındaki şiirlerin dinî tasavvufî muhtevası 

    Karaman, Gülay (Turkish Studies, 2017)
    On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan Hasan Rızâ (1849-1920), dağılma döneminin olumsuz şartları içerisinde yetişmiş bir sanatçıdır. II. Abdülhamid döneminin hattâtlarından olup ...
  • Şairin saklı bahçesinin şiire yansımaları: Poetik ve estetik açıdan klasik Türk şiirinde hayal 

    Karaman, Gülay (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016-10)
    Şair; duygu, düşünce ve arzularını hayal gücünün yardımıyla dönüştürerek sanatsal ve estetik bir kalıpta sunan kişidir. Başta teşbih ve mecaz olmak üzere edebî sanatları kullanarak iç ve dış âlemden aldıklarını sanatsal ...
  • 15 Temmuz darbe girişimi üzerine bir bibliyografya denemesi (2016-2018) 

    Karaman, Gülay; Sağlam Gümüş, Müzeyyen; Can, Ahmet (Bartın Üniversitesi, 2021-06-30)
    FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden üç yıl gibi görece kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu konuda pek çok çalışma yapılmış, geniş bir literatür oluşmuştur. Araştırma raporları, ...
  • Hüseyin Âlî Efendi’nin Miftâhü’r-rahme adlı eseri 

    Cambaz, Nursel; Karaman, Gülay (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2020-11-21)
    Hüseyin Âlî Efendi, 17. yüzyılda yaşamış önemli bir âlim, şair ve münşidir. Kaleme aldığı manzum ve mensur eserlerle Osmanlı Devleti’nin askerî, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan duraklama gösterdiği 17. yüzyılda ilim ...
  • Hüseyin Âlî Efendi ve Riyâzü’t-terâcim adlı biyografik eseri 

    Karaman, Gülay (Asos Yayınları, 2019-06-01)
    17. yüzyıl şair, münşi ve müverrihlerinden Edirneli Hüseyin Âlî Efendi (ö. 1058/1648); edebiyat, tarih ve İslamî ilimler alanında eserler vermiş çok yönlü bir âlimdir. Riyâzü’t-terâcim, şairin biyografi alanında kaleme ...
  • Fuad Köprülü’nün Şeyh Gâlib’e dair yazıları üzerine bir değerlendirme 

    Karaman, Gülay (Gümüşhane Üniversitesi, 2019-05-01)
    Şeyh Gâlib (1757-1799), yaşadığı dönemden günümüze adından övgü ve hayranlıkla söz ettirmiş, klasik Türk şiirinin son büyük temsilcisidir. Geleneğin kendini tekrarlamaya yüz tuttuğu 18. yüzyılda Sebk-i Hindî akımına yönelerek ...
  • Âşık’ın ölüm tasavvuru: Âşık Çelebi Dîvânı’nda ölümle ilgili adet ve gelenekler 

    Karaman, Gülay (Bartın Üniversitesi, 2023-12-07)
    Klasik Türk şiirinde şairlerin en fazla rağbet ettiği konuların başında ölüm gelir. Mersiyeler başta olmak üzere ölüm üzerine yazılmış tarihler ve manzum mezar kitabeleri, klasik Türk edebiyatında ölüm konusunun müstakil ...
  • Riyâzü’r-rahme’de sanatlı üslup ve seci‘ kullanımı 

    Karaman, Gülay (Divan Edebiyatı Vakfı, 2022-12-30)
    Riyâzü’r-rahme, İslam’ın esasları hakkında Hüseyin Âlî Efendi’nin (ö. 1058/1648) mensur olarak kaleme aldığı dinî, ilmî ve edebî niteliği haiz bir eserdir. İslam’ın esaslarını Allah’ın rahmetinin genişliğini ifade eden ...

View more