Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Yılmaz
dc.contributor.authorŞahin, Berkay
dc.date.accessioned2019-10-14T09:22:46Z
dc.date.available2019-10-14T09:22:46Z
dc.date.issued2019-09-06
dc.date.submitted2019-09-06
dc.identifier.citationŞahin, B. (2019). STEM etkinliklerinin fen öğretmeni adaylarının STEM farkındalıkları, tutumları ve görüşleri üzerine etkisinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1902
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı STEM etkinlikleri hazırlayan fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM ile ilgili farkındalıklarını, tutumlarını belirlemek ve STEM hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada karma araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda ön test ile son test tek gruplu deneysel desen, nitel boyutunda ise durum çalışması benimsenmiştir. Nicel verilerin analizinde tek örneklem t-testi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 34 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma kapsamında STEM Tutum Ölçeği (STÖ), STEM Farkındalık Ölçeği (SFÖ) ve STEM Görüş Formu (SGF) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Uygulama 8 hafta sürmüştür. Bu süreç içerisinde öğretmen adayları STEM eğitimi almış ve STEM etkinlikleri geliştirmişlerdir. Süreç içerisinde öğretmen adayları 7 adet STEM etkinliği geliştirmişlerdir. Yapılan analizler sonunda ön test ve son test sonuçlarına göre öğretmen adaylarının STEM’e ilişkin Tutum ve Farkındalıklarında son test lehine anlamlı bir farklılığa ulaşılmıştır. Sonuç olarak STEM eğitimi alan ve STEM etkinlikleri geliştiren öğretmen adaylarının STEM’e ve STEM’in alt boyutlarına ilişkin olumlu bir tutum sergilendiği ve STEM’e ilişkin farkındalıklarının arttığı görülmektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının STEM uygulamaları sonrasında STEM’e ilişkin görüşlerinde kabul edilebilir düzeyde olumlu bir değişimin meydana geldiği görülmüştür. Bu araştırma fen bilimleri öğretmen adaylarını kapsamaktadır. Farklı branşlardan öğretmen adayları ile benzer bir araştırma gerçekleştirilebilir ve ilgili sonuçlar cinsiyet, sınıf düzeyi gibi farklı değişkenler açısından incelenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the pre-service science teachers' awareness, attitudes and opinions about STEM. In this research, mixed research method was adopted. In the quantitative dimension of the study, pre-test and post-test were used as a single group experimental design and in the qualitative dimension, case study was adopted. One sample t-test was used for the analysis of quantitative data, and content analysis and descriptive analysis were used for the qualitative data analysis. The research was carried out in the fall semester of 2018-2019 academic year. 34 prospective science teachers participated in the study. STEM Attitude Scale (STÖ), STEM Awareness Scale (STÖ) and STEM Opinion Form (SGF) were used as data collection instruments. The application lasted for 8 weeks. During this period, prospective teachers received STEM training and developed STEM activities. During the process, pre-service teachers developed 7 STEM activities. According to the results of the analyzes, a significant difference was reached in favor of the post-test in the STEM's Attitudes and Awareness regarding the pre-test and post-test results. As a result, it is seen that the pre-service teachers who have STEM training and develop STEM activities have a positive attitude towards STEM and its sub-dimensions and their awareness about STEM has increased. However, it was seen that there was an acceptable positive change in the opinions of prospective teachers about STEM after STEM applications. This study includes prospective science teachers. A similar research can be conducted with prospective teachers from different branches and related results can be examined in terms of different variables such as gender and grade level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.subjectFen öğretimien_US
dc.subjectSTEM eğitimien_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectTeacher candidatesen_US
dc.subjectScience teachingen_US
dc.subjectSTEM educationen_US
dc.titleSTEM etkinliklerinin fen öğretmeni adaylarının STEM farkındalıkları, tutumları ve görüşleri üzerine etkisinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the effects of STEM activities on STEM awareness, attitudes and opinions of prospective science teachersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record