Show simple item record

dc.contributor.advisorSemerci, Çetin
dc.contributor.authorÖzden, Gizem Gevrek
dc.date.accessioned2019-10-31T08:50:44Z
dc.date.available2019-10-31T08:50:44Z
dc.date.issued2019-06-28
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.citationÖzden, G. G. (2019). Güncellenen 2. sınıf İngilizce öğretim programının Eisner’ın eğitsel eleştiri modeli’ne göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1971
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı uygulamadaki güncellenen İngilizce öğretim programını “Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeli” kapsamında değerlendirmektir. Bu araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Bartın ilinde16 farklı okuldaki 16 İngilizce öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğretmenlere uygulanan görüşme formu ile elde edilmiştir. Bu araştırma, durum çalışması ile hazırlanmış nitel bir çalışmadır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Eisner’ın eğitsel eleştiri modelinde yer alan “betimleme”, “yorumlama”, “değerlendirme” ve “temalaştırma” boyutları temele alınarak 4 ayrı grupta sunulmuştur. Araştırmanın sonunda bulgular 8 farklı alt kategoriye ayrılmıştır. Buna göre; programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin program değişikliğini olumlu bulduğu, kazanımların yeterli olduğunu düşündükleri, okul dışında desteklenme koşuluyla basit iletişim kurabilmenin mümkün olduğunu söyledikleri, program içeriğini güncel buldukları, ders saatinin az olduğunu düşündükleri, yöntem-teknik ve materyallerin etkili kullanıldığını vurguladıkları, ölçme-değerlendirmenin programa uygun olmadığını söyledikleri, kitap ve etkinliklerin program için yeterli olmadığını ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. İngilizce öğretmenlerinin güncellenen programın tamamına yönelik düşüncelerinin genelde olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Edinilen bulgulara göre; haftalık İngilizce ders saatleri arttırılması önerilmektedir. Çalışma nitel bir araştırmadır. Bu yüzden nicel çalışmaların sonuçlarıyla desteklenirse daha sağlıklı sonuç ve kararlara ulaşmanın mümkün olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to evaluate the updated 2nd grade English curriculum according to Eisner’s educational criticism model. The research was carried out with 16 English teachers in 16 different schools during the 2018-2019 academic year. Data were collected by means of interview forms applied to teachers. The research is a qualitative study patterned by case study. In the analysis of data, descriptive analysis method was used. The findings of the study were presented in four different groups based on “description”, “interpretation”, “evaluation” and “thematics” dimensions which are in Eisner’s educational model. As a result of the research, findings were categorized 8 different subcategories. Accordingly, it was obtained that teachers thought that the program was favorable, learning outcomes were sufficient, elementary communication was possible only if supported by out of school education, the theme of program was up to date, the period of subject was inadequate, method-technique and materials were used effectively, assessment and evaluation wasn’t appropriate to program, course book and activities weren’t adequate. It was concluded that the thoughts of English teachers about the whole program were favorable in general. According to findings, it is suggested that weekly English course hours should be increased. This is a qualitative research so it is thought that if it is supported by the findings of quantitative researches, it will be possible to approach better results and decisions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectİngilizce öğretim programıen_US
dc.subjectEisner eğitsel eleştiri modelien_US
dc.subjectForeign language teachingen_US
dc.subjectEnglish teaching programen_US
dc.subjectEisner educational criticism modelen_US
dc.titleGüncellenen 2. sınıf İngilizce öğretim programının Eisner’ın eğitsel eleştiri modeli’ne göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of updated 2nd grade English curriculum according to Eisner’s educational criticism modelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record