Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkayran, Seçil Eda
dc.contributor.authorGündoğar, Hatice Soykut
dc.date.accessioned2019-11-15T06:46:56Z
dc.date.available2019-11-15T06:46:56Z
dc.date.issued2019-07-11
dc.date.submitted2019-07-11
dc.identifier.citationGündoğar, H. S. (2019). Hemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumları ile problem çözme becerilerinin incelenmesi (Bartın ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2013
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, hemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumları ile problem çözme beceri düzeylerinin belirlenmesi ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Bartın ilindeki sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm hemşireler oluşturmaktadır (n=549). Araştırmada evrenden örneklem çekme yöntemine gidilmemiş olup gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 309 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu (cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma yılı, eğitim durumu, çalışılan kurum ve pozisyon), Engin, Kör ve Erbay (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği” ve ġahin, ġahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, iki değişkenli verilerde parametrik testlerden t-testi, ikiden fazla değişkene sahip olan verilerde ANOVA testi kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumlarının iyi düzeyde olduğu, problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, kadın hemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışma yılı, çalışılan kurum ve pozisyon değişkenlerine göre yaşam boyu öğrenme durumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan kurum ve pozisyona göre problem çözme becerileri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yaşa göre hemşirelerin problem çözme becerileri arasında anlamlı farklılık olduğu, yaş arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığı tespit edilmiştir. Çalışma yılıyla kıyaslandığında hemşirelerin problem çözme becerileri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiş olup çalışma yılı arttıkça problem çözme becerilerinin arttığı belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumları ile problem çözme becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to determine the level of problem solving skills and lifelong learning status of nurses and to reveal the correlation between these two variables. The relational screening model has been used in the study. The population of the study consists of all nurses working in health institutions in Bartın province (n=549). In the study, sampling method wasn’t taken from the population and the study was completed with 309 people who voluntarily agreed to participate in the study. “Personal Information Form” (gender, age, marital status, educational status, length of service, institution and position) developed by the researcher, “Lifelong Learning Scale” adapted to Turkish by Engin, Kör and Erbay (2017) and “Problem Solving Inventory” adapted to Turkish by ġahin, ġahin ve Heppner (1993) were used so as to gather data. IBM SPSS 22.00 program was used for data analysis. Descriptive statistics, T-Test out of arametric tests in data with two variables and ANOVA test in data with more than two variables were used so as to analyze data. Pearson correlation analysis was used to determine the correlation between the two scales. At the end of the study, it was found that the lifelong learning status of the nurses was at good level and the problem solving skills were middle. It was found that the lifelong learning status of the nurses showed a meaningful variation according to gender and the lifelong learning status of the female nurses was higher. A meaningful variation between lifelong learning status of the nurses wasn’t identified according to the variables of marital status, age, education, length of service, institution and position. It was identified that there was a meaningful variation between the nurses' problem solving skills according to age, and the problem solving skills increased with age. There was a a meaningful variation between the problem solving skills of the nurses according to their length of service and it was found that the problem solving skills increased as their length of service increased. A pozitive moderate level of meaningful correlation was identified between nurses' lifelong learning status and problem solving skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam boyu öğrenmeen_US
dc.subjectHemşireleren_US
dc.subjectLifelong learningen_US
dc.subjectNursesen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleHemşirelerin yaşam boyu öğrenme durumları ile problem çözme becerilerinin incelenmesi (Bartın ili örneği)en_US
dc.title.alternativeStudy of nurses' lifelong learning situations and problem solving skills (Bartın province sample)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record