Show simple item record

dc.contributor.advisorTural, Ayşegül
dc.contributor.authorAdabaş, Nuran
dc.date.accessioned2019-12-02T08:34:49Z
dc.date.available2019-12-02T08:34:49Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.date.submitted2019-05-15
dc.identifier.citationAdabaş, N. (2019). Yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında halk eğitim merkezlerinin önemine dair kursiyer görüşlerinin değerlendirilmesi (Bartın Halk Eğitimi Merkezi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2031
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Önemine Dair Kursiyer Görüşlerini belirleyerek değerlendirmektir. Araştırmada mevcut durumun ortaya konulmasını sağlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının II. Döneminde Bartın Halk Eğitim Merkezinde açılan kurs programlarına katılan kursiyerler, örneklemini ise bu kursiyerler arasından basit tesadüfi yöntemle seçilen 287 kursiyer oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenmede Halk Eğitim Merkezlerinin Önemine Dair Kursiyer Görüşlerini Belirleme” anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle tüm bağımsız değişkenler için, tanımlayıcı istatistikler olan frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında Halk Eğitim Merkezlerinin önemine dair kursiyer görüşlerinin cinsiyete ve daha önceki kurs programlarına katılım durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Kursiyer görüşlerinin, kursiyerlerin yaşına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA, Kursiyer görüşlerinin kursiyerlerin öğrenim durumuna, mesleklerine, gelir durumuna ve katılmış oldukları kurs programlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Kruskal Wallis H testinin anlamlı çıktığı durumlarda ise farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslara kadınların daha fazla katılım gösterdikleri, yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında Halk Eğitim Merkezlerinin önemine dair kursiyer görüşleri kursiyerlerin cinsiyetine, yaşına, öğrenim durumuna, mesleklerine, gelir durumuna ve daha önceki kurs programlarına katılım durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında Halk Eğitim Merkezlerinin önemine dair kursiyer görüşlerinin, kursiyerlerin katılım gösterdiği kurs programına göre ise anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this research is to evaluate by determining the trainees’ opinions about the importance of public education centres in providing lifelong learning. In the research, the scanning model which provides presenting the current situation is used. The population of the research is composed of 287 trainees chosen by random sampling among the trainees attending courses opened in Bartın Public Education Centre in 2018- 2019 academic year. As data collection tool “Determining the Place and importance of Public Education Centre in Lifelong Learning” survey developed by the researcher has been conducted. While analysing the data primarily, for all independent variables, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation values called descriptive statistics have been calculated. To determine whether the trainees’ opinions about the importance of public education centres in providing lifelong learning depend on their gender and their attendance to previous courses, Mann Whitney U test has been applied. ANOVA test has been applied to determine whether the trainees’ opinions depend on their gender, and Kruskal Wallis H test has been applied to determine whether the trainees’ opinions depend on their education status, profession, income status and the courses they have attended before. In the cases in which Kruskal Wallis H test is significative, Mann Whitney U test has been applied to specify among which groups the difference occured. In the result of the research, it has been seen that mostly women attend the courses opened by public education courses, in providing lifelong learning, the trainees’ opinions about the importance of public education centres do not change significantly in terms of trainees’ gender, education status, profession, income status and whether they have attended courses before or not. However, in providing lifelong learning, trainees’ opinions about the importance of public education centres change significantly according to the courses trainees attend.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam boyu öğrenmeen_US
dc.subjectHalk eğitim merkezien_US
dc.subjectLifelong learningen_US
dc.subjectPublic education centreen_US
dc.titleYaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında halk eğitim merkezlerinin önemine dair kursiyer görüşlerinin değerlendirilmesi (Bartın Halk Eğitimi Merkezi örneği)en_US
dc.title.alternativeThe evaluation of trainees’ opinions about the importance of public education centres in providing lifelong learning (sample of Bartın public education centre)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record