Show simple item record

dc.contributor.authorEsen, Şaban
dc.contributor.authorKeskin, Ömer
dc.date.accessioned2019-12-12T07:47:56Z
dc.date.available2019-12-12T07:47:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2086
dc.description.abstractÖrgüt çalışanlarının işe ve örgüte olan bağlılıkları örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığı içinörgütsel bağlılık konusu, örgütyöneticileri ve araştırmacılar açısından önem arz etmektedir. Çalışanların örgüte olan bağlılıklarını etkileyen faktörlerin başında örgütsel adalet algısı gelmektedir. Bu çalışmada örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmada amaç, bankalarda görev yapan çalışanların örgütsel adalet algılarını ve bu algılamaların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Amaç kapsamındaDüzce il merkezinde faaliyet gösteren kamu bankalarında ve özel bankalarda görev yapan 220 çalışan üzerinde ampirik bir çalışma yapılmıştır. Veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmış ve verilerin analizi için SPSS 23 veri analiz programı kullanılmıştır. Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisini ölçmeye yönelik hipotezler oluşturulmuş ve hipotezlerin sınanması için korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Banka çalışanlarının örgütsel adalet algılarının duygusal ve normatif bağlılıklarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıcabanka çalışanlarının adalet algıları ile devam bağlılıkları arasında bir ilişkinin bulunmadığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractOrganizational commitment is important in terms of business managers and researchers as employees’ commitment to work and the organization plays a major role in the realization of organizational goals and objectives. Organizational justice perception is atthe top of the factors that affect employees' organizational commitment. In this study, the influence of organizational justice on organizational commitment is examined. The purpose of the study is to reveal the organizational justice perceptions of employees working in banks and their influence on organizational commitment. Within the scope of the aim, an empirical study has been carried out on 220 employees working in public banks operating in the province center of Düzce and private banks. Data were collected using the questionnaire method and SPSS 23 data analysis program was used for the analysis of the data. Hypotheses were constructed to measure the relationship between organizational justice and organizational commitment, and correlation and regression analysis were applied to test hypotheses. As a result of the analyses, it is found that organizational justice affects organizational loyalty positively. It has been seen that the perceptions of organizational justice of the employees working in the bank affect their emotional and normative commitment positively. In addition, it has been found that there is no relationship between the perceptions of justice and continuing commitment of bank employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherResearcher: Social Science Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel adaleten_US
dc.subjectÖrgütsel bağlılıken_US
dc.subjectKamu bankalarıen_US
dc.subjectÖzel bankalaren_US
dc.subjectOrganizational justiceen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectPublic banksen_US
dc.subjectPrivate banksen_US
dc.titleÖrgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa etkisi: banka çalışanları üzerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of organizational justice perception on organizational commitment: a research on bank workersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalResearcher: Social Science Studiesen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage620en_US
dc.identifier.endpage637en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record