Show simple item record

dc.contributor.authorCeyhan, Said
dc.contributor.authorPeçe, Mehmet Akif
dc.contributor.authorKamacı, Ahmet
dc.date.accessioned2019-12-19T06:10:01Z
dc.date.available2019-12-19T06:10:01Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2179
dc.description.abstractEkonomik kalkınma ve büyüme ile yatırımlar arasında çok yakın bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşabilmesi için gerekli olan sürdürülebilir yatırımları yapabilmesi için yeterli iç tasarrufların sağlanması gereklidir. Özellikle enerjide dışa bağımlı olduğu için Türkiye’nin her yıl cari işlemler dengesi açık vermekte ve dolayısıyla iç tasarruflar yatırım için yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin yerli yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin tasarrufları nasıl etkileyeceği hususu araştırılmıştır. Analizde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik (kwh) ile Gayri Safi Yurtiçi tasarruflar (US) arasında ilişki katsayı tahmini (FMOLS-DOLS), Eş bütünleşme ve Nedensellik testi gibi araçlar kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Yenilenebilir enerji kaynaklarından tasarruflara doğru tek yönlü uzun dönemli pozitif bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 1 birimlik elektrik miktarındaki artışın Gayri Safi Yurtiçi Tasarrufları 0.36 oranında artırdığı görülmüştür. Bu sonuç yenilenebilir enerjinin üretiminin milli tasarruflar üzerinde ve dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu kanıtlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIt is known that there is a close relationship between economic development and growth investments. Sufficient domestic savings are needed to make sustainable investments necessary for Turkeyto achieve sustainable development goals. Asthe energy is dependent on the outsider, the current account balance of Turkey is deficitevery year and internal savings are insufficient for investment.In this study, it was researched how the directing of Turkey to domestic renewableenergy sources will affect savings. In the analysis, the relationship between electricity generated from renewable energy sources (kWh) and Gross Domestic Savings (US $), as coefficient estimate (FMOLS-DOLS), Cointegration and Causality test,tools are used.As a result of the analysis; aone-way, long-term positive causality relationship to savings from renewable energy sources has been identified. Accordingly, the increase in the amount of electricity generated by 1 unit of renewable energy sources has increased Gross Domestic Savings by0.35%. This result proves that the production of renewable energy is largely effective on national savings and therefore oneconomic growth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelişme ekonomisien_US
dc.subjectYenilenebilir enerjien_US
dc.subjectEnerji tasarrufuen_US
dc.subjectDevelopment economicsen_US
dc.subjectRenewable energyen_US
dc.subjectEnergy savingen_US
dc.titleYenilenebilir enerji kaynakları ile yurtiçi tasarruflar arasındaki ilişki: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeRelationship between renewable energy resources and domestic savings: The case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage97en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record