Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2020-01-20T13:31:57Z
dc.date.available2020-01-20T13:31:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKaraoglan Yilmaz, F. G., & Yilmaz, R. (2019). Impact of pedagogic agent-mediated metacognitive support towards increasing task and group awareness in CSCL.Computers & Education,134, 1-14.en_US
dc.identifier.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519300247
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2387
dc.description.abstractPedagojik Ajan Aracılı Üstbilişsel Desteğin CSCL'de Görev ve Grup Bilincinin Artırılmasına Etkisi Özet: Bugün, 21. yüzyıl öğrencilerinin sahip olması gereken bilgi ve becerileri göz önünde bulundurarak, bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenmeye (CSCL) öğretim ve öğrenme uygulamalarına artan bir ilgi vardır. Bununla birlikte, düşük öz-düzenleme ve öz-yönelimli öğrenme becerileri gibi faktörlere bağlı olarak, öğrenciler ne yapılacağını bilmeme, görevleri ve sorumlulukları yönetememe, dış rehberlik desteği gerektirme nedenlerinden dolayı CSCL ortamlarında ve süreçlerinde başarısız olabilirler. Bu nedenle, CSCL sürecinde dış destek sağlanmasının önemli olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pedagojik bir ajan aracılığıyla CSCL'de görev ve grup farkındalığının artırılmasına yönelik üstbilişsel desteğin etkisini araştırmaktı. Çalışma, öntest-sontest kontrol grubu ile deneysel bir çalışma olarak tasarlanmış ve karma yöntemler yaklaşımı kullanılmıştır. Bulgular, CSCL'deki deney grubu üyeleri için pedagojik bir ajan aracılığıyla sağlanan üstbilişsel desteğin öğrencilerin motivasyonu, üstbilişsel farkındalık ve grup süreçleri (transaktif bellek sistemi, grup uyumu, grup atmosferi) üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu araştırma, pedagojik aracı aracılı üstbilişsel destek sağlayarak öğrenmeyi ve sonuçları geliştirmek için pratik öneriler sunmak açısından önemlidir. Araştırma bulgularına dayanarak öğretmenler ve öğretim tasarımcıları için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: bilgisayar aracılı iletişim, işbirlikli / işbirlikli öğrenme, insan-bilgisayar arayüzü, sınıf öğretimini geliştirme, interaktif öğrenme ortamlarıen_US
dc.description.abstractToday, there is an increasing interest incomputer supported collaborative learning (CSCL) in teaching and learning practices considering theknowledge and skills that 21st-century learners should have.Nevertheless,depending upon factors such as low self-regulationand self-directed learning skills,students may fail in CSCL environments and processes due to thereasons of not knowing what to do,not being able to manage tasks and responsibilities, requiring external guidance support. Therefore, it is believedthatprovidingexternal support in the CSCL process is important. The purpose of this study wasto investigate the impact of metacognitivesupport provided towards increasing task and group awareness in CSCL through a pedagogic agent. The studywas designed as an experimental study withpretest-posttest control group and mixed methods approach was employed. The findings indicatedthat the metacognitivesupport provided through a pedagogic agent for the experimental group members in CSCL hada significant impact on the motivation of students, metacognitiveawareness and group processes (transactive memory system, group cohesion, group atmosphere). This research is important in terms of presenting practical suggestions to improvelearning and results in CSCL by providing pedagogic agent-mediated metacognitivesupport. Based onthe research findings, various suggestions were madefor teachers and instructional designers.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherElsevieren_US
dc.relation.isversionof10.1016/j.compedu.2019.02.001en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectcsclen_US
dc.subjectbilgisayar destekli işbirlikli çalışmaen_US
dc.subjectbilgisayar destekli işbirlikli öğrenmeen_US
dc.subjectPedagojik Ajanen_US
dc.subjectComputer-mediated communicationen_US
dc.subjectCooperative/collaborative learningen_US
dc.subjectHuman-computer interfaceen_US
dc.titleImpact of pedagogic agent-mediated metacognitive support towards increasing task and group awareness in CSCLen_US
dc.title.alternativePedagojik aracılı üstbilişsel desteğin CSCL'de görev ve grup bilincinin artırılmasına etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalComputers & Educationen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume134en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record