Show simple item record

dc.contributor.authorBedir, Tuğba
dc.contributor.authorDuman, Burcu
dc.date.accessioned2020-02-03T10:04:17Z
dc.date.available2020-02-03T10:04:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2477
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Nicel olarak tasarlanan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2015- 2016 akademik yılı güz döneminde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Türkçe, Fen Bilgisi, Okul Öncesi, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 627 öğretmen adayıdır. Örneklem, evrenin % 83,71’ini oluşturmaktadır. Araştırma verileri Aldan Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen on dört madde ve üç alt boyuttan oluşan “Sorgulama Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının sorgulama becerileri “bilgi edinme”, “bilgiyi kontrol etme” alt boyutlarında ve ölçek genelinde yüksek düzeyde iken “özgüven” alt boyutuna orta düzeydedir. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri cinsiyet değişkenine göre “bilgi edinme” ve “bilgiyi kontrol etme” alt boyutlarında farklılaşmazken “özgüven” alt boyutunda erkek öğretmen adayları lehine farklılaşmıştır. Sınıf değişkenine göre sorgulama becerileri “bilgi edinme” alt boyutunda 1.sınıflar; “bilgiyi kontrol etme” ve “özgüven” alt boyutlarında ise 4.sınıflar lehine farklılaşmıştır. Bölüm değişkenine göre ise sorgulama becerileri, “bilgi edinme” ve “özgüven” alt boyutlarında farklılaşmıştır. Bölüm değişkeni açısından tüm alt boyutlar ve ölçek genelinde en düşük sorgulama beceri düzeyinin İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarına; en yüksek sorgulama beceri düzeyinin Türkçe ve Sınıf öğretmeni adaylarına ait olduğu görülmüştür. İleriye yönelik olarak sorgulama becerileri ile birlikte diğer üst düzey becerilerin araştırıldığı karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine pre-service teachers’ inquiry skill levels and to examine whether this skill differs depending on different factors. Designed as a quantitative study, descriptive method was used in this study. The sample of the study was 627 pre-service teachers studying at Turkish Language, Science Education, Pre-school Education, Primary Education, Social Studies and Elementary Mathematics Education Departments of the Faculty of Education at Van Yüzüncü Yıl University during 2015-2016 fall semester. The data in the study was collected through “Inquiry Skills Scale” developed by Aldan Karademir and Saracaloğlu (2013). The results of the study indicated that pre-service teachers’ inquiry skills were high in “Knowledge acquisition” “Controlling Knowledge” factors and in overall scale whilst it was medium in “self-confidence” factor. Pre-service teachers’ inquiry skills did not differ depending on gender in “knowledge acquisition” and “controlling knowledge” factors yet it differed in “self-confidence” factor in favour of male pre-service teachers. In terms of grade level, inquiry skills did differ in “knowledge acquisition” in favour of 1stgraders; and in “controlling knowledge” and “self-confidence” factors in favour of 4thgraders. In terms of department variable, inquiry skills differed in “knowledge acquisition” and “self-confidence” factors. The reasons behind the difference in favour of primary education pre-service teachers could be studied by looking into the curriculum of undergraduate programs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectPre-service teachersen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the inquiry skills of pre-service teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studiesen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID60560en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage120en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record