Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Burcu
dc.contributor.authorÖzçelik, Ceyda
dc.date.accessioned2020-02-04T09:05:00Z
dc.date.available2020-02-04T09:05:00Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2490
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, 7. sınıf Çember ve Daire konusunda basamaklı öğretim uygulamasının öğrencilerin matematik dersine ilişkin akademik başarı ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Nicel olarak tasarlanan araştırma, deneysel desenlerden öntest – sontest kontrol gruplu desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bartın ili merkez İMKB Ortaokulu’nda öğrenim gören 22’si deney, 22’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 44 öğrenciden oluşmaktadır. Altı hafta süren deneysel işlem sürecinde dersler deney grubunda basamaklı öğretime göre hazırlanan ders etkinlikleriyle, kontrol grubunda ise mevcut programa yönelik uygulamalarla işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak akademik başarı testi ve matematiğe yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 programından faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; deney ve kontrol gruplarının akademik başarı son test puan ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Deney grubu akademik başarı ön test - son test puan ortalamalarında son test lehine farklılık bulunmaktadır. Deney grubu ön test – son test tutum puan ortalamaları arasındaki anlamlı farklılık son test lehinedir. Deney ve kontrol grupları tutum puan ortalamalarında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır. Sonuçlar, basamaklı öğretim uygulamasının mevcut öğretim programına göre öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını geliştirmede daha etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle matematik dersine karşı olumsuz önyargılara sahip öğrenciler için basamaklı öğretim modeli matematik dersinin farklı kazanımlarını gerçekleştirmek için kullanılabilir. Basamaklı öğretim modelinin farklı bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi, öğrenci merkezli çeşitli model ve yöntemlerle desteklenerek araştırılabilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to identify the effect of layered curriculum use for the 7th Grade “Circle and Circular Region” subject on academic success and attitude towards Mathematics. In the study designed as a quantitative one, “pretest-posttest experimental design” was used. Participants included 44 students (22 in experimental group, 22 in control group) attending IMKB Secondary School of Bartın during the2016-2017 school year.The experimental operations of the study lasted for six weeks. Lessons were covered according to the layered curriculum in the experimental group whereas they were covered as it was required by the current curriculum of the school in the control group.As the data collection tool, an academic success test developed by the researchers and the scale of attitude towards Mathematics developed by Önal (2013) were used.For data analysis, SPSS 20.0 statistical package program was utilized.According to the findings, there was a significant difference between pretest –posttest academic success points of experimental and control groups at all sub-dimensions and overall in favor of the posttest.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.14686/buefad.339559en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasamaklı öğretimen_US
dc.subjectAkademik başarıen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectStepped teachingen_US
dc.subjectAcademic successen_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.title7. sınıf çember ve daire konusunda basamaklı öğretim uygulamasının öğrencilerin matematik dersine ilişkin akademik başarı ve tutumlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of layered curriculum use for the 7th grade circle and circular region subject on academic success and attitude towards mathematicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartin University Journal of Faculty of Educationen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID60560en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1293en_US
dc.identifier.endpage1308en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record