Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkuş, Taner
dc.contributor.authorKaradağlı, Erol
dc.date.accessioned2020-04-30T07:30:21Z
dc.date.available2020-04-30T07:30:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKaradağlı, E. (2019). Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokul bölümlerine hazırlanan öğrenci adaylarının kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma stillerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2964
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAraştırmaya 25 kadın 25 erkek olmak üzere 50 üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerine hazırlanan öğrenci adayı katılmıştır. Çalışmada öncelikle altamaçlar oluşturulmuş ev literatür iler desteklenmesi amacıyla ikinci bölümde kişilik ve stres kavramları ele alınmıştır. Çalışmanın metodoloji kısmında katılımcılara yöneltilen anket içerisindeki ölçeklerin bilgileri ve sorulan demografik bilgilere ilişki detaylar paylaşılmıştır. Verilerin analizi kısmında ise çalışmaya ilişkin yapılan analizlere yer verilmiştir. Katılımcılara stres algısı ve beş faktör kişilik envanteri sorularıyla bazı demografik sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların demografik açıdan farklılaşıp farklılaşmadığını tespit edebilmek açısından t-testi yapılmıştır. Cinsiyet, yaş, gelir düzeyi ve antrenman süresi gibi faktörler açısında stres algısında bir farklılaşma görülmezken spor yaşı açısından spor yaşı yüksek olan öğrencilerin stres algısı açısından daha başarılı oldukları görülmüştür. Kişilik özellikleri ile öğrencilerin stres algıları açısından ilişki tespit edilmiştir. Nevrotiklik kişilik faktörü stres algısını pozitif yönde etkilerken uyumluluk, dışa dönüklük, özdisiplin ve deneyime açıklık faktörlerinin negatif yönde etkilediği saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe study was attended by student candidates prepared for physical education and sports departments of 50 universities (25 women and 25 men). In the second chapter, personality and stress concepts were discussed in order to support the literature. In the methodology part of the study, the information about the scales and the demographic information asked were shared with the participants. In the analysis of the data part, the analyzes related to the study are included. Some demographic questions were asked to participants with stress perception and five factor personality inventory. The t-test was performed to determine whether the participants differed demographically. While there was no difference in the perception of stress in terms of factors such as gender, age, income level and training time, it was seen that students with higher sports age were more successful in terms of stress perception. The relationship between personality traits and students' perception of stress was determined. While neuroticism personality factor positively affected stress perception, it was found that the factors of compatibility, extroversion, self-discipline and openness to experience had a negative effect.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectStrestr_TR
dc.subjectKişilik özellikleritr_TR
dc.subjectStres algısıtr_TR
dc.subjectSportr_TR
dc.subjectStresstr_TR
dc.subjectPersonality characteristicstr_TR
dc.subjectStress perceptiontr_TR
dc.subjectSporttr_TR
dc.titleÜniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokul bölümlerine hazırlanan öğrenci adaylarının kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma stillerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of personality traits and coping styles of student candidates prepared for physical education and sports schooltr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record