Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnal, Fatma
dc.contributor.authorSağ, Çağrınur
dc.date.accessioned2018-11-07T13:10:55Z
dc.date.available2018-11-07T13:10:55Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.citationSağ, Ç. (2018). İlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/458
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractSomut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli uygulamaların etkilerini incelemektir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen somut olmayan kültürel miras eğitimine ilişkin bu uygulamalı çalışmada eylem araştırması yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Karabük Safranbolu İlçesi’ndeki bir ilkokulun 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Anket, görüşme, gözlem, öz değerlendirme ve günlük veri toplama araçlarının kullanıldığı araştırma için, etkinlik temelli bir eylem planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Etkinlik temelli eylem planı uygulama sonucunda, 4. sınıf öğrencilerinde somut olmayan kültürel mirasa ilişkin önemli bir farkındalık oluştuğu, öğrencilerin somut olmayan kültürel miras ögelerini tanıma, tanıtma, tanımlama, örnekler vererek açıklama yönünde başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin beyin fırtınası, zihin haritası, sergi, sözlü tarih, gezi çalışmalarından keyif aldıkları ve bu çalışmaların öğrenme süreçlerine önemli katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda, eğitimcilere örnek olarak sunulabilecek uygulamalı kültürel miras eğitimine yönelik farklı çalışmalar yapılması gibi öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIntangible cultural heritage means practices, representations, tellings, information, skills, instruments and cultural places that communities, groups and sometimes individuals describe as one part of their cultural heritage. The purpose of this research is study effects of activity based practices on intangible cultural heritage in social studies class. In the context of social studies class, in this practical study about intangible cultural heritage teaching, activity research method is preferred to be used. The study group of this research is 4th grade students in a primary school in Safranbolu, Karabük. For this study in which survey, interview, observation, self assesment and daily data collection instruments are used, an activity based course of action was prepared and implemented. Data of this research was analyzed through descriptive analysis. At the end of activity based course of action practice, for the 4th grade students important awareness on intangible cultural heritage developed, it was understood that they succeded in familiarizing, introducing , describing intangible cultural heritage elements and explaining through examples. It was concluded that students enjoyed brain storming, mind map, demonstration, oral history and those contributed to students’ learning process importantly. At the end of the research some suggestions were provided such as different actions on applied cultural heritage education which can be presented to trainers should be taken.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectSosyal bilgiler dersien_US
dc.subjectKültürel miras eğitimien_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectSocial studies lessonen_US
dc.subjectCultural heritage educationen_US
dc.titleİlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırmasıen_US
dc.title.alternativeAn action research based on activities on intangible cultural heritage education in primary school social studies classen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record