Show simple item record

dc.contributor.advisorDindar, Ayla Çetin
dc.contributor.authorKorkmaz, Sevda
dc.date.accessioned2018-11-09T12:52:46Z
dc.date.available2018-11-09T12:52:46Z
dc.date.issued2018-06-18
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.citationKorkmaz, S. (2018). Eğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/485
dc.descriptionTez, yazarı tarafından 23.12.2018 tarihine kadar erişime kısıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, eğitsel oyun geliştirmeye dayalı fen bilimi öğretiminin fen bilimleri dersini alan 7. sınıf öğrencilerinin "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" ünitesi "Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Maddeler" konuları öğretiminde öğrencilere eğitsel oyun hazırlattırılarak öğrencilerin dersteki akademik başarılarına ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 17 kişilik 7. sınıf ortaokulu öğrencileri ile tek gruplu ön-test son-test zayıf deneysel desen kullanılarak ilerlemiştir. Araştırma da tek grupla çalışılmış olup, Akademik Başarı Testi ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği araştırmanın nicel kısmını oluştururken Oyun Hazırlama Yansıtma Formu araştırmanın nitel boyutunu oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulama sürecinde, 7.sınıf "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" ünitesi "Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Maddeler" konuları dört hafta süre ile işlenmiş ve sonrasında beş hafta boyunca 7. sınıf fen bilimleri ders programının "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" ünitesi "Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Maddeler" konuları kapsamında öğrenciler eğitsel oyunlar tasarlamışlardır. Uygulama öncesi ve uygulama sonrası öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik tutumları ve akademik başarıları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilere oyunlar sonrası yansıtma formları dağıtılmış ve öğrencilerin oyun oluşturma süreci içerisindeki görüşleri alınmıştır. Araştırmanın genel amacını ifade edebilmek adına toplanan nicel verilerin gerekli istatistiksel çözümlerini analiz etmek için SPSS 13 programı kullanılmıştır. Araştırma sonunda eğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrencilerin tutum ve akademik başarı düzeylerinin artmasında anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Ancak eğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin cinsiyetin tutumda ve akademik başarı düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. Fen bilimleri dersine yönelik eğitsel oyun hazırlayarak tutum ve akademik başarı düzeylerinin artmasının temel nedeni kendi eğitsel oyunlarını kendilerinin hazırlaması ile öğrencilerin sürece aktif olarak katılmaları, eğitsel oyun sayesinde eğlenerek öğrenmeleri, sürece katılımları sayesinde bilgi tekrarı yapabilmeleri ile açıklanabilir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study was explore to the effectiveness of developing educational games in science teaching as supplementary material on 7th grade students' academic achievement and their attitudes towards science focusing on particulate nature of matter and pure substances concepts in "The Properties and Structure of Matter" unit. A single-group pre-test post-test poor experimental design was used in the study and 17 seventh grade students participated in the study in the 2017-2018 school year. Achievement Test and Attitude towards Science Questionnaire were implemented to this single group as a pre- and post-test, and the quantitative data was collected; on the other hand the data collected from Game Designing Writing Form gave the qualitative data. As an implementation, the particulate nature of matter and pure substances concepts in the Properties and Structure of Matter unit last four weeks and following five weeks students design educational games focusing on the particulate nature of matter and pure substances concepts. The instruments were given before and after the implementation to determine achievement and attitude towards science. The students were asked to fill reflection papers in order to get their ideas on designing process. In order to analyze the quantitative data SPSS 13 program was used. The results revealed that developing educational games supported science teaching had significant effect on academic achievement and attitude towards science. On the other hand, gender was not a significant effect neither on achievement nor on attitude towards science when educational games were used as supplementary material. It can be concluded that, using educational games as supplementary material in science teaching and learning is effective on students' achievement and attitude towards science since the students developed the educational games on their own focusing on the aforementioned concepts and concentrated on integrating concepts into the game design while enjoying the process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectFen bilimlerien_US
dc.subjectEğitsel oyunlaren_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectScienceen_US
dc.subjectEducational gamesen_US
dc.titleEğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeDevelopment and effectiveness of educational games in science teaching as supplementary material on students’ achievement and attitude towards scienceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record