Show simple item record

dc.contributor.advisorKaygın, Hüseyin
dc.contributor.authorYokuş, İslam
dc.date.accessioned2020-05-06T06:55:38Z
dc.date.available2020-05-06T06:55:38Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYokuş, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerince verilen eğitimlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6351
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırma ile ön lisans ve lisans eğitim öğrencilerinin üniversitelerde faaliyet gösteren sürekli eğitim merkezlerinden beklentileri, katılım düzeyleri ve sürekli eğitim merkezlerinin sunduğu eğitim imkânlarına üniversite öğrencilerinin erişimini etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada tarama modellerinden betimsel tarama modelinden genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim- öğretim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir üniversite de öğrenimine devam eden 44.223 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu öğrenciler arasından basit tesadüfi yöntemle seçilen 393 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenerek oluşturulan “Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerince Verilen Eğitimlere İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Anketi” kullanılarak elde edilmiştir. Bağımsız değişkenler arasındaki farkı karşılaştırmak için anketten elde edilen veriler Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin sürekli eğitim merkezlerine ilişkin görüşleri ve eğitimlere erişimlerine engel olan faktörlerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin sürekli eğitim merkezlerine katılmalarına engel olan faktörlerin ise gelir değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ön lisans ve lisans eğitiminde öğrenim görülen fakülte değişkeni açısından ise sadece öğrenci görüşleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractWith this research, it is aimed to reveal the expectations of associate and undergraduate students from the continuing education centers operating in universities, their level of participation and the factors affecting the access of university students to the educational opportunities offered by the continuous education centers. In the research, general scanning method was used from descriptive scanning model which is one of the scanning models. The population of the study consists of 44,223 students attending a university in Southeastern Anatolia Region in 2018-2019 academic year. The sample consisted of 393 students selected by simple random method. The data of the research was obtained by using the Anket Survey of Students' Opinions on the Trainings Provided by Continuous Education Centers of Universities erek which was formed by examining the studies on the subject. In order to compare the differences between the independent variables, the data obtained from the questionnaire were analyzed by Mann Whitney U test and Kruskal-Wallis H tests. As a result of the study, it was concluded that the opinions of university students about continuous education centers and the factors that prevent their access to education did not show significant differences according to gender variable. It was concluded that the factors that prevent students from participating in continuous education centers differ significantly according to the income variable. It was concluded that there was a significant difference only in terms of student views in terms of faculty variable in undergraduate and undergraduate education.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectÖğrenci görüşleritr_TR
dc.subjectSürekli eğitim merkezleritr_TR
dc.subjectStudent opinionstr_TR
dc.subjectContinuing education centerstr_TR
dc.titleÜniversite öğrencilerinin üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerince verilen eğitimlere ilişkin görüşlerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExpectations of university students from continuing education centers of universitiestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record