Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Yılmaz
dc.contributor.authorYılmaz, Kadir Gökhan
dc.date.accessioned2020-05-06T06:56:22Z
dc.date.available2020-05-06T06:56:22Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYılmaz, K. G. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yönelik ilgi düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6352
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırma fen bilgisi öğretmen adaylarının Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarına yönelim seviyelerinin belirlenen değişkenler doğrultusunda ortaya çıkarılması ve STEM’i oluşturan disiplinler arasında ilişki düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeli benimsenerek yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 akademik yılında, Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 47’si 3.sınıf, 26’sı da 4.sınıf olan toplam 73 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma verileri Kier, Blanchard, Osborne ve Albert (2013) tarafından geliştirilmiş olan ve Koyunlu Ünlü, Dökme ve Ünlü (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği (FeTeMM-MYİÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS programı ile t-testi uygulanarak ve pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelim seviyeleri cinsiyet, sınıf düzeyi, STEM deneyimi durumu ve STEM’i oluşturan Fen-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik boyutları arasındaki ilişki düzeyi temelinde incelenmiştir. Sınıf değişkeni boyutunda 3.sınıfta bulunan öğretmen adaylarının STEM alanlarına ilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. STEM deneyim durumu boyutunda ise daha önce bir deneyim yaşamış olan öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelim seviyelerinin daha yüksek değerlerde gerçekleştiği belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni boyutunda anlamlı farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının STEM’i oluşturan disiplinlere yönelik ilgi düzeyleri incelenmiştir ve en yüksek ilgi düzeylerinin fen alanına en düşük ilgi düzeylerinin ise mühendislik alanına olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının Fen-Teknoloji, Fen-Mühendislik, Fen-STEM, Matematik-Teknoloji, Matematik-STEM, Teknoloji-Mühendislik, Teknoloji-STEM ve Mühendislik-STEM alanlarına yönelimleri dikkate alındığında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the level of orientation of science teacher candidates towards the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in accordance with the determined variables and to determine the relationship level between the disciplines that make up STEM. The study was conducted by adopting a relational screening model. The sample of the study consisted of 73 science teacher candidates, 47 of whom are 3rd grade students and 26 of them are 4th grade students in a state university in the Western Black Sea Region in 2018-2019 academic year. The data of the study was developed by Kier, Blanchard, Osborne and Albert (2013) and adapted to Turkish by Koyunlu Ünlü, Bulk and Ünlü (2016). Data analysis was performed by applying t-test with SPSS program and calculating the Pearson correlation coefficient. The pre-service teachers' level of orientation towards STEM areas was examined on the basis of the relationship between gender, grade level, STEM experience, and the Science-TechnologyEngineering and Mathematics dimensions that make up STEM. It has been concluded that prospective teachers in the third grade have higher level of interest in STEM. In terms of STEM experience status, it was determined that the pre-service teachers' level of orientation towards STEM areas was higher. It was concluded that there was no significant difference in gender variable dimension. The pre-service teachers' level of interest in the disciplines constituting STEM was examined and it was concluded that the highest level of interest was in science and the lowest level was in engineering. As a result, it is revealed that there is a positive relationship when the pre-service teachers' orientations towards ScienceTechnology, Science-Engineering, Science-STEM, Mathematics-Technology, Mathematics-STEM, Technology-Engineering, Technology-STEM and Engineering-STEM fields are taken into consideration.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSTEMtr_TR
dc.subjectFen bilgisi öğretmen adaylarıtr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectFentr_TR
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectSciencetr_TR
dc.subjectMathematicstr_TR
dc.subjectScience teacher candidatestr_TR
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yönelik ilgi düzeyleritr_TR
dc.title.alternativeInterest levels towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) areas of pre-service science teacherstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record