Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Yılmaz
dc.contributor.authorSakaoğlu, Mehtap
dc.date.accessioned2020-05-07T08:45:54Z
dc.date.available2020-05-07T08:45:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationSakaoğlu, M. (2019). İki uçlu çoktan seçmeli genetik kavram teşhis testinin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6359
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin genetik kavramlar ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek için kavram teşhis testi geliştirmek ve etkililiğini araştırmaktır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışma Bartın ili Merkez ilçesinde 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören ortaokul 8. sınıf 200 (87 erkek ve 113 kız) öğrencilerinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde araştırmacı tarafından ortaokul 8.Sınıf öğrencilerine yönelik genetik ünitesindeki kavram yanılgılarını belirlemek için iki uçlu çoktan seçmeli kavram teşhis testi geliştirilmiştir. Bu kavram teşhis testi geliştirilirken 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda 8. sınıf DNA ve Genetik Kod kazanımları dikkate alınmıştır. Geliştirilen iki uçlu çoktan seçmeli kavram teşhis testi geliştirme sürecinde her bir soru maddesi uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda 8. Sınıfta eğitim gören 60 öğrenciye pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonunda elde edilen veriler doğrultusunda birtakım değişikliklere gidilerek 200 öğrenciye asıl uygulama yapılmıştır. Asıl uygulama sonunda hazırlanmış olan testin güvenirlik katsayısı Cronbach-alpha 0.723 olarak bulunmuştur. İki Uçlu Çoktan Seçmeli Genetik Kavram Teşhis Testi’nin son hali 18 soru maddesinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin genetik kavramlar ile ilgili çok sayıda kavram yanılgısına sahip olduğu görülmüştür. Geliştirilmiş olan kavram teşhis testinin öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada etkili olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to develop a concept diagnostic test and to investigate its effectiveness to determine the concept related to genetic concepts of middle school 8th grade students. The screening model was included in the study. This study was carried out with the voluntary participation of 8th grade (87 male and 113 female) students in the middle school in the city of Bartın. In the application process, a bipolar multiple choice concept diagnostic test was developed to determine the misconceptions in the genetic unit for secondary school 8th grade students. In the process of developing two-part multiple choice concept diagnostic test, each question item was presented to the expert opinion. In accordance with the expert opinions, 60 students in the 8th grade were piloted. At the end of the pilot application, some changes were made in line with the data obtained and the main application was made to 200 students. The cronbach-alpha = 0.723 reliability coefficient of the two-tailed multiple-choice concept diagnostic test was found at the end of the original application. The final version of the Bipolar Multiple Choice Genetic Concept Test consists of 18 questions. As a result of the research, it was observed that students had many misconceptions about genetic concepts. It has been seen that the developed concept diagnostic test was effective in revealing the misconceptions of students.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFen eğitimitr_TR
dc.subjectGenetik kavramlartr_TR
dc.subjectScience educationtr_TR
dc.subjectGenetic conceptstr_TR
dc.titleİki uçlu çoktan seçmeli genetik kavram teşhis testinin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeDevelopment of two-term multiple choice genetic concept diagnosis test and investigation of its effectivenesstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record